YAZARLARIMIZ
Ahmet Sıcakyüz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
asicakyuz@ttmail.comDanıştayın Emsal Kararı

18 Kasım 2021 tarihli 31663 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Vergi Dava Daireleri Kurulundan (VDDK) Danıştay Kararı; Bölge İdare Mahkemesi Kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi konusundaki emsal kararı E-TEBLİGATLAR açısından çok önemli bir konuyu gündeme getirmiştir.

   Birçok mükellefin bu dava konusunda hassasiyet göstermesi gereken birkaç husustan söz etmek isteriz.

  • Dava Konusu olmuş “e-Tebligat” in usulüne uygun yapılmadığı görüşü; Danıştay tarafından karar metninde çok açık ve net bir şekilde dile getirilen “ Uyuşmazlıkta davacı” şirket 28.12.2015 tarihinde Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” formu ile talepte bulunulmuş.
  • Belirtilen Talep Formunda kısa mesaj (sms) ve e-posta ile bilgilendirmek istediğini belirtmiş, dava konusu harç ve cezaya dair ihbarname davacının “e-Tebligat” hesabına tebliğ edilmiş.
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 51.maddeleri ile Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 10.madde hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Vergi Dairesi Müdürlüklerince elektronik ortamda yapılan bir tebligatın geçerliliği açısından muhataba kısa mesaj (sms) ve/veya e-posta yolu ile bir bilgilendirme yapılmasının gerekli olmadığı, kısa mesaj ve e-postanın asıl TEBLİGAT işlemini haber vermek için sadece muhataba hatırlatmada bulunmak amacıyla sunulan bir hizmet olduğu sonucuna varılmıştır” 

Olayı daha teferruatlı olarak, ilgili kararda açıklanan kanun ve usullerden söz edilen kısımlardan dikkatimi çeken, birçok mükellefin kısa mesaj (SMS) yolu ile kendilerine ulaşan tebligatlardan haberdar olmalarıdır.

 İlgili Danıştay Kararında da görüleceği gibi, mükellef kendisine e-posta veya kısa mesaj (sms) ile bilgi verilmediği, ancak yapılan tebligattın usule uygun olmadığı gerekçesi ile açtığı davada davayı kaybettiğine, Vergi Daireleri Müdürlüğü’ tarafınca yapılan

“e-tebligat” formları sadece bilgilendirme amacı ile yapıldığı açıklanmış.

Vergi Usul Kanunu’nun 107/A ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun da Tebliğ edilen İhbarnamenin kendiliğinden 5 (beş) gün içinde okunmuş ve görülmüş olması olayı bitiriyor.

Aslında Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarih ve E.2005/5, K:2008/93 Sayılı Kararında belirtildiği üzere; ANAYASA’NIN 2.MADDESİNDE YER ALAN HUKUK DEVLETİNİN TEMEL İLKELERİNDEN BİRİ “BELİRLİLİK” TİR. İlkesine göre yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden her hangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir.

Esas uygulamalarda birçok idarenin artık günümüz elektronik sistemlerini kurarak, daha hızlı ve ulaşılır kılınması, zamanımız koşullarınca değerlendirilip, mükellefin faydasını sağlayıcı hizmetler sunulmalı.

Olayda davacının davayı kaybetmesine sebep olan sistemin bir an önce revize edilmesi, günümüz koşulları Kovid-19 hastalığı ile olumsuz etkilenen mükelleflerin, çıkarı düşünülerek birçok usulün tekrar gözden geçirilmesi gerektiği; Aksi durumda birçok mükellefin bu konu hakkında sıkıntı çekeceğini şimdiden düşünenlerdenim.

SONUÇ OLARAK; Bu emsal kararın Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK) tarafından davacı olan mükellefe cep telefonundan sms veya e-posta yolu ile adresine “e-tebligat” in ilgili bilgilendirme mesajının atılmaması, asıl Tebligatın süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceği soncuna varılmıştır.

Kaynak:

  • Türmob 19.11.2021/200-1 Mevzuat Sirküleri
  • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E.2021/2. K:2021/4)

25.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM