YAZARLARIMIZ
Ahmet Mehdi Yurtsever
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet@dipnotmali.comMükelleflere Kolaylık mı, Zorluk mu?

Bu günlerde meslek mensupları tarafından konuşulup tartışılan Mersin Vergi Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu 11.04.2017 tarihli özelgesi oldu. Mükellef tarafından istenen özelge talebinde “Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı” hakkında görüş talep edilmiştir. Mersin Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefe cevaben vermiş olduğu olumsuz görüşü ile mükellefler nezdinde ve dolaylı yoldan meslek mensupları üzerinde soğuk duş etkisi yaratmıştır.

Konuyu en baştan hatırlayacak olursak, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesinde, 5510 sayılı Kanuna Geçici 72. madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 72- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

İdarenin vermiş olduğu özelgede, 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde ve  506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince Aralık ayına ilişkin primler ancak ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceğinden, 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır” görüşünde bunmuştur.

6770 sayılı kanunda 28. madde ile 5510 sayılı kanuna eklenen maddeden anlaşılacağı üzere; 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarlarının, 2017 yılı Ekim ayı içerisinde ödemesi halinde bu aya ilişkin prim süresinde ödenmiş sayılır denildiğinden, ertelenen primin gider yazılamayacağı kanısına varılması yanlıştır.

Bilindiği üzere, 2016 yılı Aralık ayına ilişkin sgk primleri mükelleflerin tercihine bırakılmadan otomatik olarak ertelenmiştir. Genelde mükellefler ödenecek sigorta primlerini vadesinde ödenmesinden dolayı beş puanlık indirim ve diğer kanunlardan sağlanan indirimlerden faydalanabilmek için, ödemenin unutmamasına istinaden hassas davranarak çalıştıkları bankaya otomatik ödeme talimatı vermekte veya banka şubelerinden gidip ödemektedir. İlgili aya ait sgk priminin yasal olarak son ödeme günü 31.01.2017 tarihidir. Kurumun ertelenen prime ilişkin sisteminin 30.01.2017 tarihi itibariyle hazır olması ve kuruma ödenen prim tutarları sgk’nın sistemine ertesi gün geçmesi sebebi ile 31.01.2017 tarih itibariyle tamamını ödemek isteyen mükellefler bankaların sistemi ile sgk sisteminde oluşan aksaklıktan ve yoğunluktan dolayı ertelenen prim tutarları çoğu bankanın sisteminde görünmemesinden dolayı ödeyememişlerdir. Kurumun sisteminden kaynaklanan olumsuzluktan dolayı ertelenmesini istemeyen mükellefler bu ödemeyi en iyi ihtimalle 01.02.2017 tarihinde yapabilmişlerdir.

Sonuç olarak, olumsuz yönde verilen özelgenin yasal gerekçelerine bakıldığında mükellefler açısından yasal haklarının ve teknik olarak uygulanabilirliği dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda Aralık ayına ilişkin ertelenen kısmı vadesinden önce 01.02.2017 tarihinde veya ileri ki tarihte ertelen kısmı ödeyen mükellefler aralık ayına ait sgk primlerini giderleştiremedikleri için daha fazla vergi yükü binmiş olacak buda mükellefleri maddi açıdan daha zora sokacağıdır. Kaldı ki 6770 sayılı kanunun çıkarılış maksadı ülkemizde ekonomik olarak yaşanan olumsuz etkinin mükellefler nezdinde bir nebze rahatlama amacıyla çıkarılmış olmasıydı.  Kanun metninde kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde ilgili aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır yazmaktadır. Aralık ayına ilişkin sgk priminin ertelenen kısmını 31.10.2017 tarihinde kadar ödenmiş olması şartıyla 31.01.2017 tarihinde ödenmiş sayılacağından dolayı, 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün olduğundan, aksi görüşe katılmak mümkün değildir. Maliye Bakanlığının bu konu hakkında acil olarak uygulanabilirliğindeki aksaklığı ve kanunun çıkarılış amacı doğrultusunda açıklama yapması yerinde olacaktır. Aksi durumda destek olunmaktan ziyade köstek olunmuş olacaktır.

14.04.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM