YAZARLARIMIZ
Ahmet Mehdi Yurtsever
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet@dipnotmali.comVergiye Uyumlu Mükelleflere 1 Milyon Vergi İndirimi

Giriş

Mükelleflerin uzun zamandır beklediği vergi indirimi 08.03.2017 Tarihli resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sgk’da yıllar önce başlayan %5’lik indirim, yıllar sonra vergide bu yıl başlıyor olacak. Mükelleflerin 2017 yılına ait verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerinden %5 oranında indirim yapılacaktır.  

İndirimden Kimler Faydalanacak

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere diğer tüm kurumlar vergisi mükellefleri faydalanacaklarıdır.

 

İndirimden Yararlanma Şartları


- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekiyor. (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.)

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinde tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekiyor. (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz).
- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor. (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz).
- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

 

Hesaplaması

Örnek. Dipnot A.Ş.  vergi indirimi şartlarını taşımakta ve 2017 Yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde (2018 Yılının nisan ayında vereceği) 730.000-TL vergi matrahı olduğunu varsayalım,

 

Matrah

730.000 TL

Vergi %20

146.000 TL

Uygulanacak İndirim %5

    7.300 TL

Ödenecek Vergi

138.700 TL

 

 

 

Örnek. Diş doktoru Ela Hanım, vergi indirimi şartlarını taşımakta ve 2017 Yılına ait Gelir vergisi beyannamesinde (2018 Yılının mart ayında vereceği) mesleki faaliyeti nedeniyle 112.000-TL, mesken olarak verdiği gayrimenkulden ise 28.000-TL kira geliri elde etmektedir. Ela Hanımın toplam 140.000-TL vergi matrahı olduğunu varsaydığımızda,

 

Matrah

140.000 TL

Hesaplanan G.Vergisi

  40.650 TL

Vergi Matrahı içerindeki oranı
40.650 x 0,80= 32.520-TL

  32.520 TL

Uygulanacak İndirim %5

    1.626 TL

Ödenecek Vergi

  30.894 TL

 

Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

 

Sonuç

Vergi indirimden faydalanacak mükellefler açısından yapılacak indirimin avantaj sağlaması olumlu bir durum olmakla birlikte, faydalanma şartlarının çok ağırlaştırılmış olduğunu ve faydalanacak mükellef sayısının bir hayli az olacağını düşünmekteyim.

Yayımlanan resmi gazetede, 2017 yılı ve izleyen hesap dönemlerinde yeni kurulacak firmaların ne şekilde vergi indiriminden faydalanacağı bahsedilmemiş, Maliye Bakanlığının çıkaracağı genelge ile yeni kurulacak firmaların vergi indirimden faydalanma şartlarının mevcut mükelleflere nazaran daha kolay olacağını ümit etmekteyim.

13.03.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM