YAZARLARIMIZ
Ahmet Kutsal
Yeminli Mali Müşavir
Erciyes Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.Kurumlar Vergisi Mevzuatından Matrah Çıkarma ve Vergi Hesap Edebilme Mahareti

Vergi uygulamaları ile ilgili sahada hizmet üreten bir meslek mensubu olarak yatırım indirimi uygulandığı önceki dönemler ile yatırımlarda vergi indirimi hesaplarının bugünkü halini karşılaştırırken taşınamaz hale gelen bir hesap yükü ile karşı karşıya kaldığımızı gördüm. Aslında bu halin, sadece yatırımlarda vergi indirimi hesabıyla sınırlı olmayıp, kurum indirim ve istisnalarının tamamında bir hesap detaycılığının içine düşüldüğünü göstermektedir.

Gerçekten kurumlar vergisine yüklenilen bu mevzuat bagajı, verginin temel ilkelerinden herhangi birini temsil etmekten de uzaklaşmıştır. Gider kısıtlamaları, indirimler, istisnalar içinden matrahın tayini teknik detaylara boğulduğu gibi, bu matraha uygulanacak vergi oranı ile hesaplanan vergiden indirimler bile gerçekten zihin kamaştırıcı bir hale getirilmiş, mali müşavirler, gelir idaresi ile yargı mercileri dışında, mükellefin anlayıp kavrayabileceği bir alan olmaktan çıkmıştır.

Gelir vergisinde %45 e ulaşan vergi oranı, halen uygulanan kurumlar vergisinde %20-25 olması sebebiyle, kurumlar vergisi alanına girilmesinin vergi tasarrufu sağladığını zanneden gerçek kişilerin kurmaya devam ettiği sermaye şirket yapıları, gerçek faydalanıcıların faaliyet, gelir ve servet yapılarının peçelenmesine yol açmış bulunmaktadır. Kurumlardan elden edilen gelirlerin vergi oranının bu kurumlar vergisi yükünden ibaret sanılıp, mevzuatın ön gördüğü ilave tevkifat ve gelir vergisi yükümlülüklerine girilmemesi için kar dağıtım uygulaması terk edilmiş, hissedarların kurumlarından yaptıkları şahsi harcamalarının kayıtlara alınmaması ve bu kayıt dışılığın bozduğu finansal tabloların telafisi için aranan gerçek dışı yöntemler ve af beklentilerinin önüne geçilememiş ve sıklıkla ihdas edilen af kanunları vergi mevzuatındaki istikrarı bozmuş, kurumsal yapının gereklerini yerine getiren firmalarda küskünlükler oluşturmuştur.

Çözüm sade, basit ve anlaşılıp öngörülebilir bir yapı içinde bu verginin mevzuat detayları ile cebelleşmekten kurtarılıp, vergi literatüründeki gerçek görüntüsüne kavuşturulması, yani kurumlar vergisinin gelir unsurlarından menkul sermaye iratları üzerinden alınan bir vergi tevkifatı olmasının sağlanmasıdır. Bu mevzuat yapılandırılmasının da üç aşamalı uygulanabileceğini düşünüyorum. Önce, istihdam, yatırım, üretim teşvikleri, indirim ve istisnalar sektör, konu, alan ve hacimler itibariyle bireyselleştirilerek vergi dışı alanlara kaydırılmalı, ikinci aşamada kurumdan elde edilecek veya edilmiş sayılacak kar paylarından yapılacak tevkifat esasına dayalı sade bir yapı kurulmalı, üçüncü aşamada bu revizyonların yapılmasını fırsat bilerek daha adil bir yapıya geçmek üzere gelirlerden tevkifat yapılması ilkesi korunarak gelir vergisi varlıklardan alınan bir servet vergisine dönüştürülmelidir.

Gelir elde edilirken tevkif edilen tutarların servet üzerinden alınacak nihai bir vergiden mahsup edilmesinin sağlandığı bir yapı peçelemeleri giderip şeffaflaşmayı sağlayan, mali güce dayalı adil bir vergileme olacaktır. Halen gerçek boyutları ile kavranıp vergilendirilemediği için geçim sınırındaki kesimlerden başlayarak orta gelir seviyesinde en üst tarife dilimine ulaşan vergi yükünün varlıklar üzerinden alınacak vergi ile yukarı yönlü esnetilmesi sağlanacaktır. Böylece, kurumlar vergisi kanunu yanında servet üzerinden alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ile Emlak Vergisi kanunlarının da kaldırılması suretiyle vergilemede sadeleşme sağlanacaktır.

Ekli 1, 2 ve 3 nolu tablolarda yatırımlarda vergi indiriminin önceki ve halen uygulanan mevzuat içerisindeki hesap şekli açıklanarak en ayrıntılı halinde 13 satırla takip edilen bir indirim hesabının, alt bağlantıları hariç nasıl 72 satırla kavranılabilir hale getirildiği gösterilmiş ve bu indirim ile diğer indirim ve istisnaları da ihtiva eden güncel bir kurumlar vergisi beyannamesi şablonuna yer verilmiştir. Gösterilen örnekteki kurum ticari karı ve kurumdan çekilen veya çekilmiş sayılan her türlü kıymetten  %20 oranını geçmeyecek şekilde yapılacak bir tevkifat, varlığa dayalı bir servet vergisi ile tamamlanarak diğer pek çok fayda yanında bütçe dengelerinin korunduğu sade, adil ve verimli bir yapı oluşturulacaktır .

EK 1: Tablolar

 Kaldırılmadan önceki yatırım indirimi uygulamaları tabloları. Tablolardaki parasal tutarlar                 (1000 TL) dir

Yıl

Bina İnşaat Har.

İthal Makine-Teç. Har.

Yerli Makine-Teç. Har.

Toplam Harcama

2002

258

2.239

340

2838

2003

0,00

0,00

29

29

Toplam

258

2239

369

2867

Yukarıdaki bilgilere göre kurumun ……….… No.lu teşvik belgesi kapsamında ilgili yıllarda revize edilen tutarlar üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarları, yararlanılan ve devreden yatırım indirimi tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                          

   

Yıllar

 

Yatırım İndirimi

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1

Önceki Yıl Devreden Yat. İndirimi

274

361

23

2.874

3.723

4.140

2

Değerleme Dışı Kalan

181

266

---

---

---

52

3

 Değerlenecek Yatırım İndirimi

92

95

23

2.874

3.723

4.088

4

Yeniden Değerleme Oranı

%56,0

%53,2

0

%28,5

0

0

5

Devreden Yat. İnd. Yeniden Değ.

52

50

13

819

417

401

6

Toplam Devreden Yat. İndirimi

325

411

36

3.694

4.140

4.541

7

Yıl İçinde Yapılan Yat. Harcamaları

35

58

2.838

30

---

0

8

Toplam Yatırım İndirimi Tutarı

361

470

2.874

3.723

4.140

4.541

9

Faydalanılan Yatırım İndirimi

----

447

0

0

---

 0,00

10

Sonraki Yıla Devreden Yat. İndirimi

361

23

2.874

3.723

4.140

4.541

11

2001 Yılı Yatırım Harcamalarından Devreden Değerleme Dışı Yatırım İndirimi

 

52

12

2002 Yılı Yatırım Harcamalarından Devreden Değerlemeye Tabi Yatırım İndirimi

 

4.453

13

2003 Yılı Yatırım Harcamalarından Devreden Değerlemeye Tabi Yatırım İndirimi

 

36

 

Devreden Yatırım İndirimi Toplamı

 

4.541

Ek 2 Tablolar 

Yatırımlarda vergi indirimi uygulamasının bugün geldiği aşamadaki hesap tarzı.

……….… Tarihi itibariyle yapılan yatırım harcamaları

Harcama Türü

Toplam

Bina-İnşaat

9.200

İthal Makine Teçhizat

45.595

Yerli Makine Teçhizat

35.599

Diğer Harcamalar (*)

36.663

Toplam

127.059.

(*) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar

Bu harcamaların yapıldığı tarihlerin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Harcamanın Yapıldığı Dönem

Toplam

2014 ve Öncesi

18.446

2014-2016

21.592

2017-2022

87.020

Toplam

127.059

Bu harcamalardan işletmeye alınan yatırım harcamaları ile devam eden yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

 

Toplam

01.01.2017-30.04.2022 tarihleri arasındaki harcamalardan işletmeye alınan (aktifleştirilen) yatırım harcama tutarı

81.621

01.01.2017 tarihinden önceki dönemlere ait harcamalarından işletmeye alınan (aktifleştirilen) yatırım harcama tutarı

40.039

İşletmeye Alınan Yatırım Harcama Tutarı Toplamı

121.627

Yatırımları Devam Eden Harcama Tutarı (258-hes)

5.433

Toplam Yatırım Harcaması Tutarı

127.060

6322 sayılı Kanun ile söz konusu 32/A maddesinde yapılan değişiklik sonucu yatırıma başlanan tarihten itibaren hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek ve 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yatırım döneminde kurumların diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış olup, Bakanlar Kurulu da bu yetkisini 2012/3305 sayılı Karar ile kullanmış bulunmaktadır

Kurumun US-97 Kodu 15.42.0.42 olan ve imalat sanayi, ……….… üretimi konulu yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirdiği bu harcamalara yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince harcamanın gerçekleştiği tarihler itibariyle uygulanacak yatırıma katkı/vergi indirim oranları ile yatırım döneminde toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben diğer faaliyetlerden elden edilen kazanca indirimli vergi uygulanarak yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarının oranı aşağıdaki gibidir

Harcamanın Yapıldığı Dönem

Oranlar (%)

No.lu Teşvik Belgesi

No.lu Teşvik Belgesi

No.lu Teşvik Belgesi

No.lu Teşvik Belgesi

2014 ve Öncesi

Yatırıma Katkı Oranı

%40

%20

%20

%40

Vergi İndirim Oranı

%80

%60

%55

%80

Yatırıma Katkı Mahsup Oranı

---

%10

----

----

01.01.2015-04.10.2016

Yatırıma Katkı Oranı

%40

%20

%20

%40

Vergi İndirim Oranı

%80

%60

%55

%80

Yatırıma Katkı Mahsup Oranı

---

%55

----

----

05.10.2016-31.12.2016

Yatırıma Katkı Oranı

%40

%20

%20

%40

Vergi İndirim Oranı

%80

%60

%55

%80

Yatırıma Katkı Mahsup Oranı

---

%80

%80

%80

01.01.2017-30.04.2022

Yatırıma Katkı Oranı

%40

%35

%35

%55

Vergi İndirim Oranı

%80

%100

%100

%100

5520 sayılı KVK 32/A maddesinde teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulması öngörülmüştür. İndirimli kurumlar vergisi teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanacak olup, tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca, kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran, toplam kazancın; yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dâhil) oranlanması suretiyle belirlenecek kısmına uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, ……….… no.lu yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan ve işlemeye alınan modernizasyon cinsindeki yatırımlardan elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı olarak tespit edilememesi sebebiyle, bu belgeler kapsamında işletmeye alınan yatırımlardan elde edilen kazanç, işletmeye alınan yatırım harcama tutarının, hesap dönemi sonundaki amortismana tabi iktisadi kıymetlere oranlanması suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

6745 sayılı Kanun ile 07.09.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınması imkanı getirilmiştir

Kurumun tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgeleri kapsamında devreden yatırıma katkı tutarlarının 01.05.2017 tarihinden itibaren yeniden değerlenmesinde uygulanacak oranlar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

 

A-Cari Dönem

Yİ-ÜFE Katsayısı Toplamı

B-Önceki Dönem

Yİ-ÜFE Katsayısı Toplamı

C-Yeniden

Değerleme

Oranı (A/B-1)

01.05.2017-30.04.2018

3.657,43

3.166,48

15,50

01.05.2018-30.04.2019

4.753,39

3.657,43

29,97

01.05.2019-30.04.2020

5.427,29

4.753,39

14,18

01.05.2020-30.04.2021

6.248,87

5.427,29

15,14

01.05.2021-30.04.2022

9.800,12

6.248,87

56,83

Kurumun yararlanabileceği yatırıma katkı tutarları ile sonraki döneme devreden yatırıma katkı tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.                                          

Sr.

Açıklama

Toplam

1.

Toplam Sabit Kıymetler

5.064.506

2.

İşletmeye Alınan 2017/2022 Yılları Yatırım Harcaması Tutarı

81.621

3.

İşletmeye Alınan Diğer Yılların Yatırım Harcaması Tutarı

40.006

4.

İşletmeye Alınan 2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarının Sabit Kıymete Oranı

0

5.

İşletmeye Alınan Diğer Yılların Yatırım Harcamalarının Sabit Kıymete Oranı

0

6.

Kurum Ticari Kazancı

770.849

7.

İlave, İndirim ve İstisnalar Sonrası Kurum Kazancı

441.555

8.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesisten Elde Edilen Kazanç

12.423

9.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarının İşletmeye Alınan Tesisten Elde Edilen Kazanç

6.089

10.

Sabit Yatırım Tutarı Üzerinden Hesaplanan YKT

49.769

11.

2017/2022 Yılları Gerçekleşen Harcama Tutarı Üzerinden Hesaplanan YKT

41.872

12.

Diğer Yılların Gerçekleşen Harcama Tutarı Üzerinden Hesaplanan YKT

8.869

13.

Gerçekleşen Harcama Tutarı Üzerinden Hesaplanan YKT

50.740

14.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis Harcama Tutarı Üzerinden Hesaplanan YKT

39.595

15.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis Harcama Tutarı Üzerinden Hesaplanan YKT

8.855

16.

İşletmeye Alınan Tesis Harcama Tutarı Üzerinden Hesaplanan Toplam YKT

48.450

17.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamaları Önceki Dönem Yeniden Değerleme Artışları (Kümülatif)

0

18.

Diğer Yılların Yatırım Harcamaları Önceki Dönem Yeniden Değerleme Artışları (Kümülatif)

3.342

19.

Önceki Dönem Yeniden Değerleme Farkları Toplamı (Kümülatif)

3.342

20.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis İçin

 Önceki Dönemlerde Yararlanılan YKT (Kümülatif)

259

21.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis İçin

Önceki Dönemlerde Yararlanılan YKT (Kümülatif)

1.789

22.

Önceki Dönemlerde İşletmeye Alınan Tesis İçin Yararlanılan YKT Toplamı

(Kümülatif)

2.048

23.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından Önceki Dönemlerde

Mahsuben Yararlanılan YKT (Kümülatif)

9.015

24.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından Önceki Dönemlerde

Mahsuben Yararlanılan YKT (Kümülatif)

3.904

25.

Önceki Dönemlerde Mahsuben Yararlanılan YKT (Kümülatif)

12.919

26.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından Önceki Dönemlerde

Yararlanılan YKT Toplamı (Kümülatif)

9.273

27.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından Önceki Dönemlerde

Yararlanılan YKT Toplamı (Kümülatif)

5.693

28.

Önceki Dönemlerde Yararlanılan YKT Toplamı (Kümülatif)

14.967

29.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan

Tesis İçin Bakiye Yararlanılabilecek YKT

30.321

30.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan

Tesis İçin Bakiye Yararlanılabilecek YKT

7.545

31.

İşletmeye Alınan Tesis İçin Bakiye Yararlanılabilecek YKT Toplamı

37.866

32.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamaları Cari Dönem Yeniden Değerleme Farkı

0

33.

Diğer Yılların Yatırım Harcamaları Cari Dönem Yeniden Değerleme Farkı

3.746

34.

Cari Dönem Yeniden Değerleme Farkı Toplamı

3.746

35.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis Bakiye Yararlanılabilecek YKT Toplamı

30.321

36.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis Bakiye Yararlanılabilecek YKT Yeniden Değerlenmiş Tutarı

11.291

37.

İşletmeye Alınan Tesis Bakiye Yararlanılabilecek YKT Yeniden Değerlenmiş Tutarı Toplamı

41.612

38.

2017/2022 Yılları Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis İçin İndirimli Vergi Uygulanacak Matrah

12.423

39.

Diğer Yılların Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis İçin İndirimli Vergi Uygulanacak Matrah

5.835

40.

İşletmeye Alınan Tesis İçin İndirimli Vergi Uygulanacak Matrah

18.258

41.

2017/2022 Yılları Gerçekleşen Yatırım Harcamaları

DFEEK İndirimli Vergi Uygulanarak Mahsuben Yararlanılan YKT Matrahı

50.288

42.

2017/2022 Yılları Harcamaları İçin İndirimli Vergi Uygulanacak Toplam Matrah

62.711

43.

Diğer Yılların Harcamaları İçin İndirimli Vergi Uygulanacak Toplam Matrah

5.835

44.

İndirimli Vergi Uygulanacak Toplam Matrah (23+24)

68.546

45.

2017/2022 Yılları Harcamaları için Uygulanacak Vergi İndirim Oranı

 

46.

Diğer Yılların Harcamaları İçin Uygulanacak Vergi İndirim Oranı

 

47.

2017/2022 Yılları Harcamaları için Hesaplanan Vergi

0

48.

Diğer Yılların Harcamaları için Hesaplanan Vergi

575

50.

İndirimli Vergi Oranı

0

49.

İndirimli Vergi Tutarı Toplamı

575

51.

Genel Oran Uygulanacak Matrah

373.009

52.

Genel Orana Göre Hesaplanan Vergi

93.252

53.

Toplam Hesaplanan Kurumlar Vergisi

93.827

54.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis Dolayısıyla Cari Dönemde Yararlanılan YKT

3.106

55.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan

 Tesis Dolayısıyla Cari Dönemde Yararlanılan YKT

884

56.

Cari Dönemde İşletmeye Alınan Tesis İçin Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

3.990

57.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından Cari Dönemde Mahsuben Yararlanılan YKT

12.572

58.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından Cari Dönemde Mahsuben Yararlanılan YKT

0

59.

Cari Dönemde Mahsuben Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

12.572

60.

2017/2022 Yılı Yatırım Harcamalarından Cari Dönemde Yararlanılan YKT Toplamı

15.678

61.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından Cari Dönemde Yararlanılan YKT Toplamı

884

62.

Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı Toplamı

16.562

63.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis İçin Yararlanılan YKT (Kümülatif)

3.365

64.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından İşletmeye Alınan Tesis İçin Yararlanılan YKT (Kümülatif)

2.673

65.

İşletmeye Alınan Tesis İçin Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Kümülatif)

6.038

66.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından Mahsuben Yararlanılan YKT (Kümülatif)

21.587

67.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından Mahsuben Yararlanılan YKT (Kümülatif)

3.904

68.

Mahsuben Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Kümülatif)

25.491

69.

2017/2022 Yılları Yatırım Harcamalarından Yararlanılan YKT (Kümülatif)

24.951

70.

Diğer Yılların Yatırım Harcamalarından Yararlanılan YKT (Kümülatif)

6.577

71.

Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı Toplamı (Kümülatif)

31.529

72.

Sonraki Döneme Devreden Yatırıma Katkı Tutarı

27.474

(*) Yatırımları devam eden ……….… no.lu yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar dolayısıyla yararlanılması gereken ve/veya sonraki dönemlere devreden yatırıma katkı tutarlarının söz konusu teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanmasından sonra gerçekleşen yatırım harcamalarının nihai tutarı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

EK 3   2022 yılı itibariyle düzenlenen bir kurumlar vergisi beyanname şablonu

 

……….…

 

Kod

 

Kurumlar Vergisi Beyanı

 

Dönem Ticari Karı

770.849

 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

53.903

681

Önceki Dönem Giderleri

64

689.03

Stok Sayım Noksanlıkları

47

689.04

Ceza ve tazminatlar

137

689.06

İmhalar

86

689.07

Diğer

958

689.11

Özel İletişim Vergisi

68

689.17

213 VUK Geçici 32 Mad. Vergisi

22.671

730-770

Binek Oto MTV

73

770

Bağış ve Yardımlar

3.093

770

Sponsorluk Ödemeleri

0

549.02

Ar-ge fon

1.039

660-661

Finansman Gider Kısıtlaması

0

Binek Oto Amortisman

Binek Oto Amortisman Sınırı Geçen Kısım

278

Binek Oto Kira

Binek Oto Kiralama Giderleri (6.000 TL.'yi geçen kısım)

30

 

Binek Oto Yakıt, Tamir Bakım Sigorta vb Giderlerin %30'u

493

 

Fazla Ayrılan Amortisman

24.489

 

Faiz Tahakkuku

331

 

Stok sayım fazlası-eksiği mahsubu

46

 

KAR VE İLAVELER TOPLAMI

824.751

 

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER (-)

8.469

301

Bağlı Menkul Kıymet/İştirak/Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

8.469

351

   
 

ZARAR İSTİSNA VE İNDİRİMLER TOPLAMI

-8.469

 

KAR

816.283

 

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

343.281

 

2020 Özel Hesap Dönemi Zararı

201.161

 

2021 Özel Hesap Dönemi Zararı

142.119

 

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER

31.448

405

Sponsorluk (KVK 10/1-b)

0

402

Bağış Yardım (KVK 10/1-c)

529

403

Bağış Yardım (KVK 10/1-ç-Okul Yurt Hastane)

0

417

Bağış Yardım (KVK 10/1-ç İbadethane)

0

451

Bağış Yardım (KVK 10/1-e)

1.000

410

Ar-ge indirimi (5746 Sy. Kn.)

29.332

413

Girişim Sermayesi Fonu (KVK 10/1-g)

587

 

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI

441.555

 

İNDİRİMLİ ORANA TABİ MATRAH

68.546

 

GENEL ORANA TABİ MATRAH

373.009

 

İNDİRİMLİ VERGİ ORANI (%)

0

 

GENEL VERGİ ORANI (%)

0

 

HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ

93.827

 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEF İNDİRİMİ

2.000

 

ÖDENEN GEÇİCİ VERGİ

 
 

TEVKİF YOLUYLA ÖDENEN VERGİ

743

 

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER TOPLAMI

743

 

ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ

91.084

 

KALAN VERGİ İNDİRİMİ

 
 

İADE ALINACAK GEÇİCİ VERGİ TUTARI

 
 

İADE ALINACAK TEVKİFAT TUTARI

0

 

SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN AR-GE İNDİRİMİ

0

 

Beyanname KKEG Detayı

 
 

KVK 11 (Finansman Gider Kısıtlamasından Kaynaklanan)

0

 

KVK 11 (Diğer)

514

 

VUK Hükümlerine Aykırı Olarak Ayrılan Karşılıklar

 
 

Bağış yardım

3.093

 

6802 Sayılı Kn. Özel iletişim

68

 

MTV

73

 

GVK 40. Madde kapsamında binek oto ile ilgili giderler

801

 

Diğer (Amortisman Düzeltmesi vb)

26.683

 

7338 Sayılı Kanun

22.671

 

Toplam

53.903

18.11.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM