YAZARLARIMIZ
Ahmet Fırat
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
firatahmet77@hotmail.com

Kemal TATAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
kemalttr@hotmail.comVergi Levhası Asılması Zorunluluğu

Bilindiği üzere Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi verildikten sonra işletmelerin Vergi Levhalarının asılması gündeme gelmektedir. Bu yazımızda Vergi levhalarının asılmasının zorunluluklarından bahsedeceğiz. Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci maddesinde, “Vergi Mahremiyeti” başlığı altında yer alan, vergileme ile ilgili işlemler konusundaki gizlilik kuralının istisnalarından biri “vergi levhası asılması”’ uygulamasıdır. Anılan maddede, mükelleflerin beyan ettikleri gelirler ile bunlar üzerinden ödedikleri vergilerin kamuoyu denetimine açılması amacıyla, basit usulde vergilendirilenler dahil olmak üzere, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketlerinin, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı, merkezlerine, şubelerine ve satış mağazalarına, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmaları hükme bağlanmıştır.  

I - Vergi Levhası Asmak Mecburiyetinde Olanlar:

            a) Gelir Vergisinde (Basit usulde vergilendirilenler dahil)

            1. Ticari kazanç sahipleri,

            2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)

            3. Serbest meslek erbabı,

            4. Adi şirketler,

            5. Kollektif şirketler,

            6. Adi Komandit şirketler,

            b) Kurumlar Vergisinde;

            1. Anonim şirketler,

            2. Limited şirketler,

            3. Eshamlı komandit şirketler    

II - Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler:

            Mükellefin

            a) Adı ve soyadı,

            b) Ticaret unvanı,

            c) İş yeri adresi,

            d) Vergi sicil numarası,

            e) Bağlı bulunduğu vergi dairesi

            f) Vergi türü,

            g) Beyan ettiği matrah ve bu matrahın ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergisi,

            h) Bağlı olduğu vergi dairesinin tasdik yeri.

III - Vergi Levhalarının Asılacağı yerler:

            İş yerlerinin;

            a) Merkezlerinde,

            b) Şubelerinde,

            c) Satış mağazalarında,

            d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

            e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında,

            İş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görülebilecek şekilde asacaklardır.

            İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat ve reyon için birer levha asılacaktır.

            Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her ortak için yukarıdaki esaslar dahilinde ayrı ayrı vergi levhası asılacaktır.

Birden Fazla şubesi olan işletmelerin vergi levhalarının her birinin onaylatılmasında karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik Maliye Bakanlığının vermiş olduğu mukteza aşağıdaki gibidir. (Birden fazla şubeli işyerlerinde vergi levhasının fotokopi yöntemi ile çoğaltılarak asılması mümkündür.)

B.07.1.GİB.04.99.16.01/01-VUK–5–2008-MUK- 12.08.2008

Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube satış mağazası kat ve reyonlarının bulunması halinde çok şubeli firmalar için her levhanın ayrı ayrı tasdik ettirilmesinin yaratacağı güçlük nedeniyle merkez için tasdik ettirilen levhanın fotokopi ile çoğaltılan örneklerinin kullanılmasının uygun olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Şirketinizin faaliyet konusunu zincir mağazacılık şeklinde, tüketim mallarının perakende satışının teşkil ettiği, bünyesinde …………… aşkın bulundurduğu mağazasıyla Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği, kurumunuzun …………….mağazasının bir kısmının şube olarak tescil edilirken bir kısmının satış mağazası olarak faaliyetlerine devam ettiği, her mağazaya ilişkin olarak yeni vergi levhası düzenlenmesinin ciddi güçlükler içerdiği belirtilerek uygulamalarınıza esas olmak üzere, merkez için tasdik ettirilen vergi levhasının fotokopi ile çoğaltılan örneklerinin satış noktalarınızda kullanılmasının uygun olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında; “Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar…..” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 146 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; “iş yerlerinde vergi levhasının bulundurulmasına dair esasları belirleyen 142 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan hususlara ek olarak, her katta birden fazla reyon bulunması halinde o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması, bir adet tasdikli vergi levhası bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüştür” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, merkez için tasdik ettirilen vergi levhasının fotokopi ile çoğaltılan örneklerinin satış noktalarınızda kullanılması yeterli olup ayrıca vergi levhasının tasdik ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

IV - Vergi Levhalarının Şekli ve Ebadı:

VUK 142 Sıra No’lu Tebliğinin A Bölümünde yazılı mükelleflerin(Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi) sabit işyerlerinde asacakları levhaların 17,5 x 25 cm. ebadında, taşıt işletenlerin taşıtlarına asacakları levhaların ise, 8 x 12 cm. ebadında ve her iki levhanın da kartondan mükelleflerce yaptırılması Bakanlığımızca uygun görülmüş olup, ayrıca şekli ve muhtevası Ek: 1 de gösterilmiştir

V - Vergi levhası hangi süre içinde tasdik ettirilmelidir?

Yukarıda belirtilen mekânlara sürekli olarak asılması gereken vergi levhalarının, bir önceki yıla  ilişkin matrah ve tahakkuk ettirilen vergi bölümlerinin doldurularak, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar bağlı bulunulan vergi dairesine tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, 2008 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterilen kazanç tutarları ile bu kazançlar üzerinden, vergi idaresince tarh edilen vergilerin gösterileceği vergi levhalarının da, 01.06.2009 (31.05.2009 hafta sonu tatili) tarihine kadar tasdik ettirilmesi ve yukarıda belirtilen  yerlere asılması gerekmektedir.

VI - Vergi Levhası Asma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında

Uygulanacak Cezalar:  

Vergi levhası asma zorunluluğuna uymayan mükelleflere, Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre (2009 yılında, her bir tespit için 160 TL) ;

VII - Vergi Levhalarını Tasdik Eden SM, SMMM ve YYM

13.04.1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “272 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” hükümlerine göre; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin, 2008 Takvim yılına ait Tasdik ettikleri Vergi Levhalarını 25/Haziran/2009 Tarihine kadar bağlı oldukları Vergi Dairelerine bildirmeleri gerekmektedir.

Vergi Dairesi tarafından gerçeğe aykırı olarak Vergi levhası tasdik ettiği tespit edilen meslek mensuplarına, 3568 sayılı Kanuna göre gerekli disiplin ve cezai kovuşturma yapılacaktır.

Bildirim listesinin süresi içinde verilmemesi halinde ise; 213 Sayılı VUK Mükerrer 355. Maddesine göre 1.600,- YTL Özel Usulsüzlük cezası kesilmektedir

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ‘nün 23.02.2000 Tarih ve B.07.0.GEL. 0.28/2803-5-794/8551 sayılı ÖZELGESİNE göre;

Meslek mensupları sözleşme düzenledikleri mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilecekleri gibi, kendi levhalarını da tasdik edebileceklerdir.

           Söz konusu meslek mensupları, yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını mükellefiyetin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde tasdik edebilecekler ve vergi levhası tasdik edilirken mutlaka vergi dairesince verilmiş vergi kimlik (sicil) numarası aranacaktır. Bu şekilde vergi levhasının tasdik işlemi yapılan mükelleflere ilişkin bildirimi ise tasdik süresinin (mükellefiyete başlama tarihinden itibaren bir ay) bitim tarihinden itibaren 25 gün içinde yapılacaktır.

Meslek mensuplarımız Kendisinin ve işe yeni başlayan müşterilerinin Vergi levhaların tasdik edebileceklerdir.

Sonuç;

1-        Gelir Vergisi(Basit Usul dahil) ve Kurumlar Vergisi mükellefleri Vergi Levhalarını tasdik

ettirip asmak mecburiyetindedirler.

2-        Mükellefler, Vergi Levhalarını 01.06.2009 tarihine kadar, Vergi Daireleri, SM, SMMM 

            veya YMM’lere tasdik ettirmek zorundadırlar.

3-        Meslek mensupları sözleşme düzenledikleri mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilecekleri gibi, kendi levhalarını da tasdik edebileceklerdir.

4-        Mükellefler, Vergi Levhalarını, İş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görebilecek şekilde asacaklar.

5-        SM, SMMM ve YMM 2008 takvim yılına ait tasdik ettikleri vergi levhalarını 25.06.2009 tarihine kadar bağlı oldukları Vergi Dairelerine bildirmeleri gerekmektedir.

   

Kaynak: VUK  142,143 ve 146 sıra numaralı Genel Tebliğleri

EK: 1

 

18.05.2009

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM