YAZARLARIMIZ
Ahmet Fırat
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
firatahmet77@hotmail.com

Kemal TATAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
kemalttr@hotmail.comBA ve BS Formlarını Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Bilindiği üzere; Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin yıl içinde yapmış oldukları belirli bir tutarı aşan alım ve satımları 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Büyük Alışlar ve Büyük Satışlarını kısaca Ba ve Bs formlarını belirlenen tarihlerde beyan etmek zorundadırlar. Bilindiği üzere 2007 ve öncesi Ba ve Bs formları yıllık olarak verilmekteydi. Maliye Bakanlığı 06.02.2008 yılında yayınlamış olduğu VUK 381 nolu genel tebliği ile yeni bir düzenlemeye gitmiş ve Ba ve Bs formlarının her ay için ayrı ayrı verilmesini kararlaştırmıştır.Bu Makalemizde Ba VE Bs formlarının doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar maddeler halin aşağıda açıklanmıştır. 

A- Beyanname verileme süreleri ;  

Ba ve Bs formlarının beyanında yeni düzenlemeye gidilmiştir. Maliye Bakanlığı bu konu ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu 34-35 nolu Sirküleri yayınlayarak formların verilme tarihlerini tekrardan belirlemiştir. 

2007 dönemine ilişkin(yıllık) Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi 05/09/2008 tarihindedir.

2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin (ayrı ayrı düzenlenen) Ba ve Bs bildirim formlarının verime süresi05/11/2008 dir.

2008 yılı Ekim  ayı için 05 Aralık 2008

2008 yılı Kasım ayı için 05 Ocak 2009

2008 yılı Aralık ayı için 05 Şubat 2009 aylarına ilişkin  Ba ve Bs bildirim formları verilecektir.  

 

B- Formların doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

1)      Ba ve Bs Formlarına faturaların KDV hariç tutarlar yazılacaktır. 

2)      2007 yılına ait Ba ve Bs formları yıllık olarak verilecektir. 

3)      2007 yılına ait Ba ve Bs formları e-beyannamedeki önceki versiyondan verilecektir. 

4)      2007 yılı Ba ve Bs formlarındaki mal veya hizmet alım ve satımlarında ki had  30.000.- YTL dir. 

5)      2008 yılı Ba ve Bs  formları her ay ayrı ayrı beyan edilecektir.  

6)      2008 yılı Ba ve Bs formlarındaki mal veya hizmet alım ve satımlarında ki had   8.000 .- YTL dir

7)      Ba ve Bs formları doldurulurken genelde yapılan hatalarda biride mal ve hizmet alım veya satımlarındaki iadelerin yazılmaması veya toplam tutardan düşülerek yazılmasıdır ki,her ikisi de yanlış bir uygulamadır  Mal veya hizmet alımı yaptığımız kuruluşlara yaptığımız iadeleri  BS formuna  ; Mal veya hizmet satımı yaptığımız kuruluşların bize yaptığı iadeler BA formuna yazılmalıdır.  

8)      Ba ve Bs formları doldururken işletmelerin mal veya hizmet alım ve satımlarına ilişkin çalıştığı  firmalarla fatura adedi ve tutarına ilişkin  mutabakat yapılmalıdır.  

9)      2008 yılında verilecek olan Ba Ve BS formlarında Limitin altında kalan  alış ve satış bedelleri toplamı ise (Tablo III) “Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı” bölümüne yazılacaktır. 

10)   213 Sayılı Vergi Usul Kanun 164 sıra nolu Vergi Usul Kanun Genel tebliğinin 3. bölümünün son paragrafında belirtilen ve düzenledikleri belgelerin üzerinde ‘’ Vergi Usul Kanun yönetmelik hükümlerine tabi değildir.’’ İbaresi yazılı olan kurum ve kuruluşlardan yapılan mal ve Hizmet alımlarına ilişkin bilgiler Ba formuna yazılmayacaktır.  

164 sıra nolu Vergi Usul Kanun Genel tebliğinin 3. bölümünün son paragrafında belirtilen kurumlar aşağıdaki gibidir.

Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, il özel İdarelerine, Belediyeler ve Köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde tanımı yapılan Teşebbüs, Teşekkül, Kuruluş, Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmeler tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre yukarıda sayılan belgeleri düzenleyeceklerdir. Ancak bu kuruluşlar kullanacakları belgelerin üzerine "Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir." ibaresini kaşe ile basacaklar veya matbaa baskısı ile belirteceklerdir 

11)   213 Sayılı Vergi Usul Kanun 164 sıra nolu Vergi Usul Kanun Genel tebliğinin 3. bölümünün son paragrafında belirtilen kurumlara yapılan satışlar her kurumun vergi numarası olması gerektiği için Bs formuna belirli tutarı aşan kısımların yazılması gerekmektedir.  

Yani Yukarıdaki 10 . maddedeki Kurumlarda alınan mal ve Hizmet alımları Ba formuna yazılmayacak ; Ama Satışlar ise (Her kurumun vergi kimlik numarası olması gerektiği için yoksa bile istemek lazım )  Bs formuna yazılması gerekmektedir. 

12)   Ba ve Bs Formları elektronik ortamda verilecektir. Web adresi ( www.gib.gov.tr ) / Internet Vergi Dairesi / Btrans linkine (https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/btrans/) adresinden gönderilecektir.  Kağıt ortamında verilen beyannameler kabul edilmeyecektir. Yalnız otomasyona geçmemiş mal müdürlüklerine bağlı olan mükellefler bildirim formlarını bağlı oldukları mal müdürlüklerine kağıt ortamında vermek zorundadır. 

13)   Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise formu düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde, bu kısma, mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Formu gönderen kısmına ise formu elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.  

14)   Bildirimler Yeni Türk Lirası (YTL) olarak doldurulacak ve 1 YTL altında kalan tutarlar dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile, kuruş bilgileri ihmal edilecek ve bildirimlerde kesinlikle gösterilmeyecektir.  

15)   Bildirim formlarına belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemleri de yazılacaktır. Ba bildirim formunun doldurulmasında, Türkiye’de mükellef olmayanlardan yapılan alımlar için satıcının vergi kimlik numarası "1111111111" olarak kodlanacaktır. Bs bildirim formunun doldurulmasında ise, Türkiye’de mükellef olmayanlara yapılan satışlar için alıcının vergi kimlik numarası "2222222222" olarak kodlanacaktır.  

16)   Mükellef Ba Bs formunu verdikten sonra yanlış yaptıklarını belirlemeleri halinde düzeltme yapabilirler. Ancak düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Düzletme formu verilerse en son verilen form kabul edilir önceki formlar iptal edilir.  

17)   İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. Bu bildirimler; kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.

Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirimlerini, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiye sonunda ise bildirimler, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir. 

18)   Bilânço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri yıldan itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.

Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri yılın ilk ayından itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.  

19)   Birden fazla şubesi bulunan mükellefler bildirim formlarını şube bazında değil, şube bilgilerini birleştirmek suretiyle merkezden tek bir form  halinde

Vereceklerdir

20)   Bir kişi veya kurumdan yapılan alışlar Form Ba'da tek satır olarak, bir kişi veya kuruma yapılan satışlar da Form Bs'de tek satır olarak gösterilecektir.

Buna göre, aynı mükellefin birden fazla şubesinden yapılan alışlar, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, Form Ba'da tek satır olarak gösterilecektir. Aynı şekilde, aynı mükellefin birden fazla şubesine yapılan satışlar da, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, Form Bs'de tek satır olarak gösterilecektir. 

21)   Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri/giderleri de bildirimlere dahil edilecektir. 

22)   Bildirim formları özel tüketim vergisi dahil olarak doldurulacaktır. Diğer bir ifade ile, bildirim formlarını düzenlerken özel tüketim vergisi ayrıştırılmayacak, alım ve satımlar özel tüketim vergisi dahil tutarlarıyla gösterilecektir. 

23)   Mükellefler, Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesi hükmü gereğince müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapmış oldukları alımlarını Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Müstahsil makbuzu ile yapılan alımlar, gelir vergisi tevkifatı yapılmadan önceki brüt tutarları ile bildirilecektir. 

24)   Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu kurumlar, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. 

25)   Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

26)   Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır. Noterler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. 

27)   Döviz alım-satım işi ile uğraşanlar, belirli miktarın üzerindeki döviz alım-satım bilgilerini bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu işletmeler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alım-satımlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır. 

28)   Kurumlar vergisinden muaf olanlar 2007 yılı ve takip eden yıllarda Ba ve Bs bildiriminde bulunmayacaklardır.  

29)   Elektrik, su, doğalgaz gibi bir hizmet tesliminin bildirim uygulaması bakımından diğer mal ve hizmet teslimlerinden farkı bulunmamaktadır. Belirtilen hadlerin aşılması halinde durumuna göre Ba veya Bs bildirim formları ile bildirilecektir. 

30)   Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirim formları bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından verilir. Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formları, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından verilecektir. 

31)   Bildirim formlarını elektronik ortamda veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. 362 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin bu tebliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

 

C- SONUÇ OLARAK ;  Maliye Bakanlığının yapmış olduğu yeni düzenleme ile Bilânço esasına göre defter tutan mükelleflerin, 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirmiştir. Ayrıca 2008 yılı ve takip eden yıllara ilişkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 8.000 YTL(Yeni Türk Lirası ) olarak yeniden belirlenmiştir.  Bu formlarla Maliye bakanlığı Kod taraması , yaparak mükelleflerin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarını çapraz kontrolle denetim altına almak istemektedir. Bu kontrollerle ülkedeki kayıt dışılığı önlemeyi hedeflemektedir. Mükellefler mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarını yaparken daha seçici olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Vergi Usul  Kanunun 11. Maddesine istinaden Müteselsil sorumluluktan dolayı ilerleyen tarihlerde mükellefler vergi kanunları açısından ağır cezalara maruz kalabilirler. Diğer bir temennimizde; Maliye bakanlığının İlerleyen yıllarda Ba Ve Bs forumlarının kaldırılarak yerine daha uygun olan Aylık KDV beyannamesi veya Üç aylık olarak verilen Geçici Vergi Beyannamesi ekinde tüm işletmelerin sadece satış faturalarının   bilgilerini isteyerek bu kontrollerin yapılmasını sağlamasıdır.
 

05.09.2008

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM