YAZARLARIMIZ
Ahmet Güzel
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
ahmetguzel@yatirimymm.comNakliye İşlemleri KDV Tevkifatına Tabi Midir?

I.GİRİŞ

Nakliye işlemleri KDV Kanunun 1.maddesine göre hizmet işlemi olarak verginin konusu bakımından kavranmıştır.

Aynı kanunun 28.maddesi kapsamında % 18 olarak genel vergi oranına tabi tutulmuştur.

II.TAŞIMACILIK İŞİ TEVKİFATA TABİ MİDİR?

Nakliye veya taşımacılık işi esas itibariyle KDV tevkifatı yapılacak işlemler arasında sayılmamıştır.

Ancak bazı teslim ve hizmet işlemleri kapsamında yapılması durumunda tevkifata tabi tutulması karara bağlanmıştır.

III.TEVKİFATA TABİ TUTULACAK TAŞIMA İŞLERİ

Nakliye yahut taşıma işlerinin;

a) Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri kapsamında;

Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri” ile ilgili yapılmak ve

b) Bu işlerin aşağıda sayılanlara karşı ifa edilmek

Şartıyla 3/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekir.

  1. 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
  2. Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
  3. Döner sermayeli kuruluşlar,
  4. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  5. Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
  6. Bankalar,
  7. Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
  8. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
  9. Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
  10. Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
  11. Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler,
  12. Kalkınma ve yatırım ajansları.

ÖRNEK 1:

(A) Bakanlığı tarafından yapılan enerji nakil hattı işi ihalesini (B) İnşaat A.Ş. kazanmıştır. (B) bu işe ait nakliye işlerini (C) firmasına devretmiştir. Bu durumda, (B)’nin (A)’ya, (C)’nin (B)’ye düzenledikleri faturalarda tevkifat uygulanacaktır.

IV.YAPIM İŞLERİ KAPSAMINDA TEVKİFATA TABİ BAŞKA ALIMLAR VAR MI?

Nakliye İşlerinin yanısıra bir önceki bölümde belirtilen şartlar dahilin olmak suretiyle;

“Tesisat, imalat, ihrazat, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler”

Tevkifata tabi tutulur.

Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte “inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak” yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.

Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde tevkifat kapsamında değerlendirilir.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır.

11.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM