YAZARLARIMIZ
Abuzer Akbıyık
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
abuzerakbiyik@hotmail.comTeşvik Belgesi Kapsamında Faiz Veya Kâr Payı Desteğinin Bir Kat Arttırılarak Uygulanması

Teşvik mevzuatı ile ilgili ana kararname 19/06/2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’dır. Bu karada 2012 yılından bu güne kadar 28 defa değişiklik yapılmıştır. En son değişiklik 29.06.2021 tarihinde 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılmıştır. 4191 sayılı değişiklik kararı 29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Teşvik belgesi kapsamında Gümrük Vergisi, Muafiyeti, KDV İstisnası, KDV İadesi, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopaj Desteği, Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği ve Faiz veya Kâr Payı Desteği gibi destekler söz konusudur.  Bu destekler, yatırım yeri, yatırım konusu ve yatırım tutarına göre değişiklikler arz etmektedir. Bu destekler içerisinde  Faiz veya Kar Payı Desteğinin özel bir önemi vardır.   

29.06.2021 Tarihinde yapılan en önemli değişiklikle, Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak belirli il ve ilçelerde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanacaktır.  

Özet olarak, 29.06.2021 tarihinde yapılan değişiklik sonucu, Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan krediler için, Faiz veya Kâr Payı Desteği,  3. bölgedeki bazı ilçelerde 1 milyondan 2 milyona, 4. bölge illerinde 1.2 milyondan 2.4 milyona, 5. Bölge illerinde 1.4 milyondan, 2.8 milyona, 6. Bölge illerinde 1.8 milyondan, 3.6 milyona çıkarılmıştır. Bu bakımdan yapılan değişiklik yatırımcı için önem arz etmektedir. 

Biz bu yazımızda 29.06.2021 tarihinde 4191 sayılı kararla, 2012-3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararında yapılan değişiklikleri özet olarak sunacak, esas olarak Faiz veya Kâr Payı Desteğinin bir kat artırılarak uygulanması ile ilgili değişiklik üzerinde duracağız.

29.06.2021 TARİHİNDE 2012-33015 SAYILI TEŞVİK KARARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

4191 Sayılı Karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın;

2 nci maddesindeki "Tanımlar",

5 nci maddesindeki,"Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite"

6 ncı maddesindeki, "Müracaat",  

8 nci maddesindeki, "Stratejik yatırımlar" ,

9 uncu maddesinde,"Gümrük vergisi muafiyeti" ,  

11 inci maddesinde Faiz veya kâr payı desteği"

12 nci maddesindeki, "Sigorta primi işveren hissesi desteği",  

13 üncü maddesindeki "Sigorta primi desteği" başlıklı,

17 nci maddesindeki "Öncelikli yatırım konuları

18 nci maddesindeki ", "Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar",

Geçici 13 üncü ve geçici 14 üncü maddesinde ve

EK-2A sayılı ve "Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibarîyle Asgarî Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri" başlıklı tablosunda değişiklikler yapılmıştır.

FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ

Faiz veya kâr payı desteği; 2012-3305 sayılı kararın 11. Maddesinde 11 fıkra olarak yer almaktadır.

Özet olarak; Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; kararda belirtilen oranlarda ve azami tutarlarda,  Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondört yüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez

Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Ancak, stratejik yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir

Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya anaparalarının yatırımcı tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme ilgili aracı kurum tarafından en kısa sürede Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça faiz veya kâr payı desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili aracı kurumca Bakanlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz veya kâr payı desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksaması halinde faiz veya kâr payı desteği ödemesine son verilir.

FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİNİN BİR KAT ARTTIRILARAK UYGULANMASI

29.06.2021 tarihinde 4191 sayılı kararla 6. Maddesi ile, 2012/3305 sayılı kararın Faiz ve kar payı ile ilgili 11. Maddesinin 3’nücü fıkrasına, “Ancak bu fıkrada“ diye başlayan aşağıdaki cümle eklenmiştir. Böylece kararda belirtilen il ve ilçelerin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek, imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için, Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır hükmü getirilmiştir.  29.06.2021 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik sonrası 11 Maddenin 3. Fıkrası aşağıdaki gibidir.

“Madde 11-(3) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) (Değişik:RG 29/6/2021-31526) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-1’de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır”

FAİZ VE KAR PAYI 2 KAT UYGULAMA ŞARTLARI

29.06.2021 tarihinde yapılan değişiklikle, Teşvik belgesi kapsamında  Faiz ve Kâr payının 2 kat uygulanabilmesi için;

1-Yatırımın Bölgesel Teşvik uygulamaları kapsamında olması,

2- Yatırımın, Organize Sanayi Bölgeleri veya Endüstri Bölgelerinde yapılması,

3- Yarımın, imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) olması,

4-Yatırımın, kararda belirlenen ilçe ve ilçelerde yapılıyor olması gerekmektedir.

FAİZ VE KAR PAYI 2 KAT UYGULANACAK 3.BÖLGE İLLERİNİN İLÇELER

29.06.2021 tarihli kararın 6. Maddesi ile yapılan, 2012-3305 sayılı Kararın 11. Madde 3 fıkrasında yapılan değişiklik sonrası, 2012-3305 sayılı Karar EK-1’de yer alan 3 üncü bölge illerinin, Karar Ek-7’de yer alan ilçelerinin, organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 3 üncü bölgede azami 1 milyondur, değişiklik sonucu, aşağıda yer alan  ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için bir kat artırılarak, faiz ve kar payı desteği (1 milyon X 2 kat) 2 milyon uygulanır. 

Faiz ve Kar payı 2 kat uygulanacak 3. bölge ilçeleri;

Adana (Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke, Saimbeyli) Burdur (Kemer, Ağlasun, Cavdır, Çeltikçi, Yeşilova, Altınyayla), Düzce (Çilimli, Kaynaşlı, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca) Gaziantep (Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı Karkamış Araban Yavuzeli), Karaman (Kazımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler, Ayrancı),  Kırıkkale (Karakeçili Delice, Keskin, Sulakyurt, Balışeyh, Çelebi), Kütahya (Domaniç ,Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Dumlupınar, Altıntaş, Çavdarhisar, Aslanapa), Mersin (Aydıncık, Mut, Gülnar), Samsun (Kavak, Havza, Alacam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık) Trabzon (Çarşıbaşı, Araklı, Şalpazarı, Dernekpazarı, Tonya, Köprübaşı, Hayrat,  Düzköy), Rize (Hemşin, Güneysu, İyidere, Derepazarı, İkizdere, Kalkandere, Çamlıhemşin), Uşak (Banaz, Karahallı, Sivaslı), Zonguldak (Kilimli, Gökçebey)

FAİZ VE KAR PAYI 2 KAT UYGULANACAK 4.BÖLGE İLLERİ

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları, 4 üncü bölgedeki illerde azami 1,2 milyondur, 29.06.2021 tarihinde yapılan değişiklik sonucu, aşağıda yer alan  4. Bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için bir kat artırılarak, faiz ve kar payı desteği (1,2 milyon X 2 kat) 2,4 milyon uygulanır.

Faiz ve Kar payı 2 kat uygulanacak 4. bölge illeri ;

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas.

FAİZ VE KAR PAYI 2 KAT UYGULANACAK 5.BÖLGE İLLERİ

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 5 üncü bölgedeki illerde azami 1,4 milyondur, 29.06.2021 tarihinde yapılan değişiklik sonucu, aşağıda yer alan  5. Bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için bir kat artırılarak, faiz ve kar payı desteği (1,4 milyon X 2 kat) 2,8 milyon uygulanır. 

Faiz ve Kar payı 2 kat uygulanacak 5.. bölge illeri ;

Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat.

FAİZ VE KAR PAYI 2 KAT UYGULANACAK 6.BÖLGE İLLERİ

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 6 üncü bölgedeki illerde azami 1,8 milyondur, 29.06.2021 tarihinde yapılan değişiklik sonucu, aşağıda yer alan  6. Bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için bir kat artırılarak, faiz ve kar payı desteği (1,8 milyon X 2 kat) 3.6 milyon uygulanır

Faiz ve Kar payı 2 kat uygulanacak 6. bölge illeri;

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri.

EN SON HALİ İLE BÖLGESEL YATIRIMLARA FAİZ VE KAR PAYI DESTEĞİ TABLOSU

Bölgesel yatırımlar için

Türk Lirası cinsi kredilerde destek

Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde destek

Gerçekleşen Sabit Yatırım Tutarının, en fazla kullanılabilecek kredi oran 

29.06.2021 öncesi Destek verilecek en yüksek Faiz ve Kar payı Tutarı

29.06.2021 sonrası Destek verilecek en yüksek Faiz ve Kar payı Tutarı

Destek  uygulanacak yıl sayısı

3 üncü bölge illerinde

3 Puan

1 Puan

%70’i

1 Milyon

3. bölge belirlenen ilçelerde    2 milyon

5 Yıl

4 üncü bölge illerinde

4 Puan

1 Puan

%70’i

1.2 milyon

4. bölge illerinde 2.4 milyon

5 Yıl

5 üncü bölge illerinde

5 Puan

2 Puan

%70’i

1.4 milyon

5. bölge illerinde 2.8 milyon

5 Yıl

6 üncü bölge illerinde

7 Puan

2 Puan

%70’i

1.8.milyon

6.bölge illerinde 3.6 milyon

5 Yıl

03.08.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM