2019 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2019 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2019 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2019 yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları VUK 504 Seri Nolu Genel Tebliği maddelerine göre düzenlenmiştir. Cezaların tutarları aşağıdaki 2019 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde yer almaktadır. Mükellef gruplarına göre tutarlarda farklılıklar bulunmaktadır.

VUK Genel Tebliği (Sıra No:504) 31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

2019 YILI USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT TABLO

1. DERECE USULSÜZLÜKLER

 Tutar (TL)

1- Sermaye şirketleri

 180 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 110 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 55 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

 25 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 14,80 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 7 TL

2. DERECE USULSÜZLÜKLER

 

1- Sermaye şirketleri

98 TL 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

55 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar

25 TL 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

14,80 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

7 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 3,90 TL


ÖZEL USULSÜZLÜK

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

290 TL 

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

148.000 TL

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

290 TL 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

14.800 TL

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

148.000 TL

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

290 TL

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

 7.000 TL

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

350 TL

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.100 TL

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

220.000 TL

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.4800 TL

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.100 TL


Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,40 TL

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

980 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  490 TL
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.200 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  600 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

 300 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.480.000 TL

Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 70.000 TL

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM