BASINDAN YAZILAR
Kurumlar Vergisi Beyanı / Engin Malay - MuhasebeTR

Kurumlar Vergisi Beyanı / Engin Malay

 Basit usul vergi beyanı Şubat ayındaydı, Gelir Vergisi beyan dönemi Mart ayındaydı, her iki beyan dönemini de atlattık. Şimdi sıra Kurumlar Vergisi beyanında...

2011 takvim yılı Kurumlar Vergisi beyanname verme ve vergi ödeme dönemi, 1 Nisan itibariyle başladı. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca mükellefler, bir önceki yılın kurum gelirleri için 25 Nisan’a kadar beyanname vermek zorundadırlar, ancak söz konusu tarihin hafta sonuna denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü son gün olarak kabul edilmektedir. Tahakkuk eden Kurumlar Vergisi'nin 30 Nisan akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte; bilanço ve gelir tablosunun karşılaştırmalı ve dipnotlu verilmesi istisnasız her mükellef için mecburidir.

Bunun yanı sıra bazı durumlarda; “Ek Mali Tablolar”ın da beyannameyle birlikte verilmesi gerekmektedir.

Ek Mali Tabloların Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ne eklenmesinin; firmanın aktif toplam ve net satışlarının tutarına bağlı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Buna göre;

2011 yılı aktif toplamı 9.803.274 TL ve net satışları 24.012.422 TL’nin altında kalan mükellefler, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde hiçbir ek mali tablo vermeyeceklerdir.

Bu tutarlardan herhangi birini aşan mükellefler ise, sadece “Kâr Dağıtım” tablosunu beyannamelerine ekleyeceklerdir.

Maliye Bakanlığı, “Satışların Maliyeti Tablosu” ve “Nakit Akım Tablosu”nun verilmesini, Vergi Usul Kanunu’nun 175’inci maddesinin Bakanlığa vermiş olduğu yetkiyi kullanarak, 10 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile kaldırdı.

Bu mecburiyete uymayanlar; VUK 353/6’ya göre 4.000 TL ceza ödemek zorunda kalırlar.

Beyannameye eklenmesi gereken diğer belge ve ekler:

* Yurtiçinde kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler,

* Yurtdışında ödenen vergilere ilişkin belgeler,

* Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim,

* Ortakları arasında dar mükellef ortağı bulunan kurumların, bu ortakları gösterir liste,

* Diğer indirim ve istisnaları açıklayan bildirim,

* Yatırım indirimini ve diğer indirimi açıklayan bildirim,

* Yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgi formu.

Beyannamedeki tabloların yetersizliği nedeniyle düzenlenen bildirimler.

Ayrıca bu saydıklarımın dışında, “Örtülü Kazanç” ve “Örtülü Sermaye” olarak adlandırdığımız ilişkiler zinciri “Transfer Fiyatlandırması” bildirimlerini de unutmayınız!

(Yenigün Gazetesi | 11.04.2012)

GÜNDEM