BASINDAN YAZILAR
Kobi TFRS 4 (1) / Engin Malay - MuhasebeTR

Kobi TFRS 4 (1) / Engin Malay

 Bugünkü konumuz, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finasal Raporlama Standardı” Bölüm 3- Finansal Durum Tablosu:

Bu bölüm, finansal durum tablosunda sunulacak bilgilerin niteliğini ve sunum yöntemlerini içermektedir. Finansal durum tablosu (bilânço olarak da ifade edilir), işletmelerin belirli bir tarihteki (raporlama döneminin sonu) varlık, borç ve özkaynaklarını gösterir.

Finansal durum tablosunda sunulacak bilgiler:

4.2 Finansal durum tablosunda, asgari olarak, aşağıdakileri temsil eden kalemler yer alır:

(a) Nakit ve nakit benzerleri.

(b) Ticari ve diğer alacaklar.

(c) Finansal varlıklar ((a), (b), (j) ve (k) bentlerinde gösterilen tutarlar hariç).

(d) Stoklar.

(e) Maddi duran varlıklar.

(f) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak izlenen yatırım amaçlı gayrimenkuller.

(g) Maddi olmayan duran varlıklar.

(h) Birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü tutarları düşülmüş maliyetiyle izlenen canlı varlıklar.

(i) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak izlenen canlı varlıklar.

(j) İştiraklerdeki yatırımlar.

(k) Müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlar.

(l) Ticari ve diğer borçlar.

(m) Finansal borçlar ((l) ve (p) bentlerinde gösterilen tutarlar hariç).

(n) Dönem vergisi ile ilgili borçlar ve varlıklar.

(o) Ertelenmiş vergi borçları ve ertelenmiş vergi varlıkları (bunlar her zaman uzun vadeli borç ve duran varlık olarak sınıflandırılır).

(p) Karşılıklar.

(q) Kontrol gücü olmayan paylar (özkaynaklar içerisinde yer alır ve ana ortaklığın paysahiplerine isabet eden özkaynak tutarından ayrı olarak sunulur).

(r) Ana ortaklığın pay sahiplerine isabet eden özkaynak tutarı.

4.3 Finansal durumun anlaşılması açısından gerekli olduğunda, finansal durum tablosunda yer alan kalemler farklı detayda sunulur ve başlıklar ile ara toplamlara yer verilir.

Kısa vade-uzun vade ayrımı

4.4 Likidite esasına göre sunumun güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağladığı durumlar haricinde, dönen ve duran varlıklar ile kısa ve uzun vadeli borçların 4.5-4.8. paragrafları uyarınca finansal durum tablosunda ayrı sınıflar şeklinde sunulmaları gerekir. Likidite esasına göre sunuma imkân veren istisnanın uygulanması durumunda, tüm varlık ve borçlar yaklaşık likidite düzeylerine göre sıralanarak (en az likitten en çok likide veya en çok likitten en az likide) sunulur.

 

Devam edecek…

(Kaynak: Yenigün Gazetesi | 28.03.2012)

GÜNDEM