BASINDAN YAZILAR
Birden Fazla İşverenden Ücret Alanların Beyanname Verme Zorunluluğu / Vedat İlki - MuhasebeTR

Birden Fazla İşverenden Ücret Alanların Beyanname Verme Zorunluluğu / Vedat İlki

Ücret:
Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder. Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması ücretin niteliğini değiştirmez.

Ücretin Üç Temel Unsuru:
a)Bir işverene tabi olma
b)Belli bir iş yerine bağlı olma
c)Hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması

Ücretten Yapılan İndirimler:
a)Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri, 
b)OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler, 
c)Sosyal güvenlik destekleme primi, 
d)Şahıs sigorta primleri, 
e)Bireysel emeklilik katkı payları, 
f)Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları), 
g)Sakatlık indirimi. 

Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilmesi:
Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi iki şekilde yapılmaktadır.
1.)Ücretten işveren tarafından vergi kesintisi yapılması, 
2.)Elde edilen ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmesi.

1.)Kesinti Yoluyla Vergilendirme: 
Ücretin ödenmesi sırasında sorumlular tarafından verginin kesilerek vergi dairelerine yatırılmasına kesinti (tevkifat) usulü denilmektedir. Gerçek usulde elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi esas olarak bu yöntemle yapılmaktadır.

2.)Ücretin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi:
Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dâhil edilmeyecektir.

2011 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar; 
Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı23.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler, Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç), İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar, Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler.

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler:
Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2011 yılı için bu  tutar 23.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 23.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücrette dâhil 
olmak üzere) yıllık beyannameye dâhil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. 

2011 yılında tevkifata tabi olarak birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyanı ile ücret geliri elde edilmesi durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır. 
 
ÖRNEK 1:

Bayan Ayşe, 2011 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde edilmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir. Birinci işverenden alınan ücret 31.000 TL ,İkinci işverenden alınan ücret 13.000 TL,Üçüncü işverenden alınan ücret 8.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı Yok
Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dâhil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (13.000 TL + 8.000 TL=) 21.000 TL ücretler toplamı 23.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir.

ÖRNEK 2:

Bay Mehmet , 2011 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir. 
Birinci işverenden alınan ücret 27.000 TL ,İkinci işverenden alınan ücret 22.000 TL ,Üçüncü işverenden alınan ücret 12.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı 61.000 TL
Birinci işverenden alınan ücret toplama dâhil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler toplamı (22.000 TL+12.000 TL=) 34.000 TL, 23.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için 61.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

Bu durumda olanlar Gelir İdaresine Beyanname verirken işverenlerinden kesintilerin yapıldığını,ilgili kesintilerin işverenler tarafından Gelir İdaresine ödendiğine dair evrakları Beyanname ekinde sunmaları gerekiyor.

Yıllık Beyan Esasında Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri:
1 Ocak- 31 Aralık 2011 döneminde elde edilen beyana tabi ücret gelirlerini 2012 yılının Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar (1 Mart – 25 Mart) verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanname mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir.
Ücret kazançları nedeniyle verilecek beyannamelerin ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilmek istenilmesi halinde, elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla gönderilebilecektir.

Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri:

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2012 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Hesaplanan vergi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenebileceği gibi vergi tahsiline yetkili banka şubelerine de ödenebilecektir.

Beyanname Vermeyenler:
29/03/2012 
tarihine kadar birden fazla işverenden ücret alanlar yukarıdaki esaslara girenler Gelir İdaresine Beyan vermemeleri durumunda VUK gereğince vergi cezası ödeyeceklerdir.
Cezalı duruma düşmemek adına Beyannamelerini zamanında vermelerini tavsiye ederim.
29/03/2012 gününü geçirenler Gelir İdaresine göre kendiliğinden Pişmanlık Dilekçesi ekinde Ücret Gelirlerini beyan etme hakları da vardır.
Bu konuda www.gib.gov.tr ziyaret etmeleri halinde detaylı bilgi alabileceklerdir.

(Kaynak: Alitezel.com | 26.03.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM