BASINDAN YAZILAR
Özel Hastaneler Başbakanlık Genelgesini Dikkate Almıyorlar / Vedat İlki - MuhasebeTR

Özel Hastaneler Başbakanlık Genelgesini Dikkate Almıyorlar / Vedat İlki

 Başbakanlık tarafından 2010/16 Sayılı Genelgesinde Acil hallerde nasıl bir yol izlenilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Acil hallerde doğru ve zamanında yapılan tıbbi müdahale hayat kurtarmakta, en küçük bir gecikme, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple, acil müdahaleyi gerektiren durumlarda hastanın ilgili sağlık kuruluşuna gecikmeksizin ulaştırılması ve getirildiği sağlık kuruluşunca da gereken acil müdahalelerin öncelikle ve ön şartsız olarak yapılması gerekmektedir.
Anayasamız olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereği kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık kuruluşlarının acil hallerde hastaya gereken tıbbi müdahaleleri yapmaları zorunlu bulunmaktadır.

Başbakanlık Genelgesinde Ana Hatlar:

ACİL HAL:
Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığında veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın yada sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. 

SAĞLIK GÜVENCESİ OLUP OLMADIĞINA BAKMADAN HİZMET ALACAK:
Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu bu tanıma uyan hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakmaksızın acil hastalar kabul edecek ve gerekli tıbbi tedaviyi yapacaktır.

GSS yada BAKMAKLA YÜKÜMLÜ:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlık hizmeti sağlanan genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerden; 

İLAVE ÜCRET YOK:
SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusuna (kamu veya özel sağlık kuruluşlarına) başvuran acil hastalara verilen sağlık hizmetinin bedeli, prim borcu veya yeterli prim ödeme gün sayısı olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri çerçevesinde SGK'dan tahsil edilecek ve hastadan veya SGK'dan ayrıca ilave ücret talep edilmeyecektir.
SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucusuna başvuran acil hastalara verilen sağlık hizmetinin bedeli, sağlık hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri çerçevesinde genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi adına manuel olarak faturalandınlarak SGK'ya gönderilecektir. SGK tarafından yapılacak fatura incelemesi sonrasında belirlenen tutarlar genel sağlık sigortalısına veya bakmakla yükümlü olduğu kişiye ödenecektir. Ancak, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi tarafından, sağlık hizmeti bedelinin SGK tarafından ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenmesinin talep edilmesi halinde, kişinin yazılı muvafakati alınarak, kendisinden herhangi bir ödeme talebinde bulunulmaksızın muvafakatla birlikte fatura SGK'ya gönderilecektir. Gönderilen fatura üzerinde SGK tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen tutarlar ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenecektir. Bu durumlarda hastadan veya SGK'dan ayrıca ilave ücret istenmeyecektir.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN ÖDEME YAPAMAYACAĞINI BEYAN ETMESİ YETERLİDİR:
Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlardan sağlık hizmeti bedelini ödeme gücü bulunmadığını belirtenlerden bu konuda yazılı beyan alınacak, yazılı beyan verenlerden acil sağlık hizmeti bedeli talep edilmeyecektir. 

SYDV ÖDEYECEK:
Kamuya ait sağlık kuruluşlarından veya ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarından acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri, bu hizmet sunucuları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecektir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖDEYECEK:
Özel hastanelerden acil sağlık hizmeti alanlar ise, öncelikle 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 32 nci maddesi çerçevesinde ücretsiz kontenjandan yararlandırılacak, bu kontenjanı aşan durumlarda hizmet sunucusu tarafından, Hususi Hastaneler Kanununun 32 nci, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci ve 60 ıncı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18 inci maddeleri gereğince sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin belediyesinden ödeme talebinde bulunulacaktır. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde bu talep büyükşehir belediyesine iletilecektir.
Herhangi bir sağlık güvencesi ve ödeme gücü bulunmayan acil hastaların sağlık hizmet bedelinin ödenmesi talebi kendilerine ulaşan ilgili belediye veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, öncelikle yukarıda belirlenen esaslara göre ilgili kişinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araştıracak ve ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin acil sağlık hizmeti bedellerini ilgili sağlık kuruluşuna ödeyecektir. Bu amaçla belediyelerce ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflannca gerekli tedbirler alınacaktır, ödeme gücü bulunduğu tespit edilenler için ise keyfiyet ilgili sağlık kuruluşuna bildirilecek ve hizmeti alan tarafından ödemenin yapılması sağlanacaktır.

SUT TAAHHÜTNAME:
Ek-4/C
ACİL HALİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
Acil hal nedeniyle başvurduğum …………………………………………………………………..’da yapılan tedavim sonrası acil halimin sona erdiği ve bundan sonra sunulacak sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilave ücret ödemeyi ve ödediğim ilave ücreti Sosyal Güvenlik Kurumundan talep etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.
Hasta ve/veya yakınının Sağlık Hizmeti Sunucusu Yetkilisi 
Adı Soyadı : Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No : Görevi : 
Tlf No : İmza :
Adresi : Tarih :
İmza :
Tarih :
Özel hastaneler yukarıdaki taahhütnameyi tuzak olarak kullanıyor.Bu taahhütname de tutar olmadığı için vatandaş açısından belirsiz miktarda borçlar ortaya çıkacaktır.
SGK’nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) güncellenmiş halinde yer alan taahhütnamede ilginç ifadeler yer alıyor. Belgede ‘hastanın acil halinin sona erdiğinin’ kabul edilmesi isteniyor. Ardından şu ifadelere imza atması talep ediliyor: “Bundan sonra sunulacak sağlık hizmetleri için SGK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilave ücret ödemeyi ve ödediğim ilave ücreti SGK’dan talep etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.”

Bu şekli ile uygulandığında 2010/16 sayılı Genelgeyi görmezlikten geliniyor.

Sağlık Bakanlığı ile SGK arasındaki ‘acil hasta’ tanımında yaşanan kargaşayı Başbakanlık Genelgesi netleştiriyor.

Genelgede acil kapsamı ‘ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller’ olarak tanımlanıyor. Bu tanım SGK ile aynı. Sağlık Bakanlığı’nın tanımında ise acil kavramı çok geniş tutuluyor. Özellikle acil servisten sonra hastaneye yatışı yapılan vakaların tamamının bu kavrama girmesi dikkat çekiyor. Konunun uzmanları, Başbakanlık genelgesinin her iki tanımın da üstünde olduğunu ve bunun uygulanması gerektiğini anlatıyor.

17/03/2012 Tarihinden İtibaren %90 Fark Ödemeye Hazır Olalım:

Artık özel hastanelere gitmeden önce ne kadar fark ödeneceğini öğrenin zira öğrenmezseniz %20 artış ile farkların %90 kadar çıktığı ile karşı karşıya kalırsınız.

Bu da yukarıda size sunduğumuz taahhütname ile tahsilat yoluna gidilecektir.

17/03/2012 tarihli 
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/2939
Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 7/3/2012 tarihli ve 4580371 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12/3/2012 TARİHLİ VE 2012/2939 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 70’ine” ibaresi “% 90’ına” olarak değiştirilmiştir.

Böylece %70 olan tavan %90 çıkmıştır.

Özel Hastaneler mutlu hastalar ise ceplerinden ödeyecekleri fazla paralar ile mutsuz olacaktır.Artık Özel Hastaneler Başbakanımızın 2010/16 sayılı genelgesini hiç de dikkate almayacaklardır.

(Kaynak: Alitezel.com | 19.03.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM