BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur Sigortalıları Hastalık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Almaz / Vedat İlki - MuhasebeTR

Bağ-Kur Sigortalıları Hastalık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Almaz / Vedat İlki

5510 sayılı SS ve GSSK hazırlanırken tek çatı kavramı ile uygulamada Norm ve Standart Birliği Sağlaması amaçlanmıştı.

Hastalık 5510/15.Maddesinde 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılanlar(Tebliğ)
Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre, köy veya mahalle muhtarı seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; 
1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,
3) Kollektif şirketlerin ortakları,
4) Limited şirketlerin ortakları,
5) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
6) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
7) Donatma iştirakleri ortakları,
8) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
9) Tarımsal faaliyette bulunanlar.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar,
Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler.

Hastalık Sigortasından Sağlanan Haklar:
Geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Geçici İş Göremezlik ve Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tanımı:
Geçici iş göremezlik, sigortalının hastalık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. 
Geçici iş göremezlik ödeneği, hastalık hallerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Miktarı:
Geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir.

Bağ-Kur yeni adıyla 4-1(b) Hastalık Halinde Geçici İş Göremezliği Yok:
5510 sayılı Kanunun 4-1(b) bendine göre sigortalı sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hallerinde genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
O halde Bağ-Kur kapsamında olanlar için Geçici İş Göremezlik ödeneği;
1.)İş Kazası,
2.)Meslek Hastalığı,
3.)Analık hallerinde ödeniyor.
Onun dışında geçici iş göremezlik ödenmemektedir.
Bağ-Kur statüsünde olanlar hastalandıklarında ayakta tedavi süresince istirahat alsalar da geçici iş göremezlik ödeneği almazlar.
Kanunun koyucu burada 4-1(b) kazançlarında maaş kavramı olmadığı için gelirleri ticarete dayandığından gelir artış yada azalışına bağlamamıştır.
Ücretle yada maaşla hayatını idame ettirenlerin ise hastalık hallerinde gelir kayıpları olduğu için 4-1(a) telafi edici bir ödeme olmuştur.
Aynı ödenek aynı zamanda hastalık halinde 4-1(c) verilmez.
Kısacana Bağ-kur ve Devlet Memuru statüsünde olanlar da gelir azalışı gündeme gelmediğinden Hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödemesi yapılmaz.

***
ALİ TEZEL DOĞRU SÖYLEYEREK SUÇ İŞLEDİ
16/02/2012 tarihli HaberTürk gazetesindeki köşesinde hamile bayanlardan sağlık hizmetlerinin alınmasında katkı payı ödenmemesini istemişti.Bu konuda yapılacak sağlık hizmetlerinin bedava yapılması gereğini vurguluyordu.Türkiye’nin genç bir nüfusa yapısına  AB 'de sahip olması yolunda başta Başbakanımız olmak üzere her ailenin en azından 3 çocuk sahibi olması yönünde tavsiye ediliyordu.

Bir çok vatandaşımız bu tavsiyelere dinleyerek  Genç Türkiye nüfusuna katkı da bulunmak adına hanımları hamile kalmışsa,bu kişilerin hamile kalan hanımlarından katılım payı alınması uygulamada sıkıntılar yaratmaya başlamıştır.Bu konuda hergün yüzlerce elektronik posta alan Ali Tezel köşesinde bu hizmetin bedava olmasını isteyen  yazıyı yazması sanki sıkıntı yaratmış olacak ki, bu fikri beyan ettiği için kabahat işlemiş imajı verilmiştir.Çünkü doğru söylediğinden dolayı dokuz köyden nerdeyse kovacaklar.

Bir basın organın yazarı ise Ali Tezel’e yönelik olarak şöyle diyor!
Özel hastaneler hırsız, SGK polis mi?
Son zamanlarda bir yazar arkadaşımız tarafından ısrarlı bir şekilde, "vatandaşı bilgilendirme" adı altında özel hastanelere ve SGK'ya yönelik yakışıksız ifadelerle sataşma söz konusu.
Yazılan yazılardaki bilgi hatalarının yanı sıra, topyekûn özel sağlık sektörünü 'dolandırıcı, hırsız, fırsatçı' gibi sunan ve SGK'yı da bu ithamlara ortak eden yaklaşımı anlamak mümkün değil.

Aslında yazar 16/02/2012 tarihli yazıyı sonuna kadar okumuş olsa idi.Bu kanıya kapılmayacaktı.Yazının sonuç bölümünde aşağıdaki satırlarla Ali Tezel bakın ne diyor?

***SGK’NIN SUT’U KONUYU GÖRMEZDEN GELMİŞ
Sosyal Güvenlik Kurumu, Kanun’un hastane ve eczanelerde uygulamasını göstermek için hazırladığı Sağlık Uygulama Tebliğ’leri (SUT) ise konuyu görmezden gelip, analık durumunu hastalık gibi ele almakta ve muayene, tetkik, tahlil ve doğum için ücret alınmasını, ilaçların da eczanelerden yüzde 20 katkı payı ile verilmesini öngörmektedir. Yani, konuyu bilmeyenler veya bilip de vatandaşa eziyet etmek isteyenlerin hazırladığı, SUT hamilelik ve doğumun ücretsiz olması gerektiğini yazmamaktadır. Bu sebeple bir an önce tıpkı, acil, tıpkı trafik kazası, tıpkı malül-muhtaçlar da olduğu gibi hamilelik ve doğumun bedava olduğu SUT’a kaydedilmelidir.

Eleştiri yapan yazar önce yazının son satırlarını okumuş olsaydı.Hatalı bilgi diyerek kişiye atıf yapmadan önce bir kez daha düşünürdü.

Yazıyı yeterince okuyarak değerlendirmediği için bir çırpıda klavyelere dokunarak konuyu yazmıştır.

Ali Tezel'in yazılarını takip edenler SUT ilk defa köşesinde yazı dizisi yaparak paylaştığını göreceklerdir.
Bu konuda henüz kimse bir yazı dizisi yapmamış iken 05/04/2010 -09/04/2010 tarihleri arasında detaylı olarak açıklamıştır.

Konuya hakim olduğundan onun sıkıntısı Özel Hastaneler yada Kamu Hastaneleri değildir.

Onun sıkıntısı vatandaşın cebinden sağlık adına en az para çıkarak tedavi olmasıdır.

Sosyal Sorumluluk çerçevesinde yazı yazan yazar dostlarımız SUT ekinde yer alan tabloları yorumlasalar vatandaşta bunları bilirse hem daha az cebinden para çıkacak hem de nitelikli sağlık hizmeti alacaktır.

Üstat Ali Bey'de dikkat ederseniz SUT eklerine değinerek yazılarını yazıyor.

Aslında yıllardır o yazmasa idi bugün Özel Hastanelerin Bankolarının arkasında gizlenmiş bir çoğumuzun o telaşlı görmediği % alınır yazan katkı paylarını da göremez idik.

Şimdi ise vatandaş özel hastaneler gitmeden önce hastanenin sınıflandırma şekline göre % kaç oranında katkı payı ödeyeceğini göreceklerdir.

Ali Tezel com. sitesinde yer alan yazılarını son 4 yılı tararsanız.Bu konuda ne kadar duyarlı yazılar yazdığını göreceksiniz.

Özellikle Sağlık Konusu ülkemizde son yıllarda sigortalı sırtından kazanç kapısı haline getirilmiş ise,bu konuda vatandaşın bilinçlendirilmesi  ve SGK soyulmaması için vatandaş odaklı yazılar yazmak suç ise Ali bey suç işlemiştir.

Bundan dolayı Ali bey umarım köşesinde daima SUT'un  hatalı uygulamalarını eleştirecektir.

Çünkü Danıştay ile alınan kararlarla neredeyse SUT'un ayda bir revize edilir hale gelmiştir.

Bu da Ali Bey'in konu hakkında görüşlerinde haklılığını teyit etmektedir.

Oysa Ali Bey'i takip edenler bu konuda Ödül Aldığını da okurlarımıza hatırlatalım istedik;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Programı: "Ali Tezel'le Çalışma Hayatı" (Kanaltürk)(02/01/2007)

Habertürk gazetesi çalışma hayatı köşe yazarı Ali Tezel, 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisine yer alan "Basında Sağlık" ödülü için Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanmıştır. (13/03/2009)

BloombergHT’ye birinci yılında ödül
“14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde yer alan “Basında Sağlık” ödülü için sağlık çalışanlarını ve toplumu yakından ilgilendiren çalışma hayatındaki yeni düzenlemelere dair objektif bilgilendirici tutumunuz nedeniyle "TV Program" dalında BLOOMBERGHT TV’de yayınlanan "Ali Tezel'e Soralım" adlı programınızın ödül alması uygun görülmüştür. (19/03/2011)

 

(Kaynak: Alitezel.com | 07.03.2012)

GÜNDEM