BASINDAN YAZILAR
Muhtaç Asker Aileleri 01/01/2012 Tarihinden İtibaren GSS Kapsamına Mı Alındı? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Muhtaç Asker Aileleri 01/01/2012 Tarihinden İtibaren GSS Kapsamına Mı Alındı? / Vedat İlki

Ben askerlik hizmetini yapan er’in eşiyim.Ali Tezel com. yazınızı okudum.Bunun üzerine gerekli müracaatları yaparak 01/08/2011 tarihinde Muhtaç Asker eşi olarak Askerlik Şubesinden Sağlık Karnesi aldım.31/12/2011 tarihine kadar sorunsuz bir şekilde sağlık hizmeti alıyordum.01/01/2012 gününden itibaren sağlık hizmeti alamıyorum.Askerlik Şubesine gittiğimde almam gerektiğini söylüyorlar.Kaymakamlığa gittiğimde Gelir testi diyorlar.Rahatsızım ne yapacağımı bilmiyorum?Yeşil Kartlıların vize süresi dolana kadar sağlık hizmeti alıyorlarsa ,aynı nitelikte olan biz muhtaç asker eşi,çocuğu,muhtaç anne ve babası neden yararlanamıyoruz?
İsmi Saklı.

Silah altına alınan Mehmetçiklerin ailelerine 4341 sayılı Kanunun gereğince ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir. 
1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre, silah altına alınan muhtaç erbaş ve erlerin ailelerinin hastalanmaları halinde tedavileri, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları ile Devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılır. 
Bu konuda düzenlenen yönetmelikte;
a)Birinci basamak resmî sağlık kuruluşları ile Devlet ve üniversite hastanelerini,
b) Muhtaç erbaş ve erlerin;
1-Karılarını,
2-Çocuklarını,
3- Yardım etmediği takdirde zarurete düşecek ana ve babalarını
c) (b) bendinde belirtilenlerden hastalananların;
1- Hastanelerde ücretsiz olarak tedavilerini,
2- Ayakta ve meskende tedavileri halinde kullanacakları ilaç bedellerinin karşılanmasını,
3- Resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların tedavileri sırasında kullanılması hayati önemi haiz ilaç bedellerinin karşılanmasını,
4- Devlet ve üniversite hastanelerinde yatarak ayakta ve meskende tedavileri sırasında zorunlu olarak kullanılan ortez, protez ve diğer sarf malzeme ve bedellerinin karşılanmasını,
5- Birinci basamak resmî sağlık kuruluşlarında yapılan tedavi ve muayenede ücret alınmamasını,sağlar.

Buna dayanarak Kaymakamlıklara müracaat edilerek 4341 sayılı kanuna göre muhtaçlık belgesi almak üzere başvururlar.

Gelir Testi Yapılır:

Kanundan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve incelemeler üzerine, başvuranların ücret veya yevmiye gibi hizmet karşılığı olan gelirleri, tarım gelirleri, menkul veya gayrimenkul kirası, faiz ve temettü gelirleri ile Devletten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde edilen transfer ve hibe niteliğindeki nakdi ve ayni gelirlerin yıllık net toplamının on ikide birini hesaplayarak, asker ailesinin aylık net gelirini belirler.

Gelir payı hesaplanırken erbaş ve erin askerde olması nedeniyle ailesinin uğradığı destek kaybı özellikle dikkate alınır.
Erbaş ve erin muhtaç durumdaki anne ve babasının, erbaş ve erin karı ve çocuklarından ayrı olarak yaşamaları durumunda, her bir ailenin aylık geliri ayrı ayrı belirlenir.

Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan, Türkiye'de ikamet eden ve bu Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre tespit edilen brüt asgari ücret kadar veya ondan az olan erbaş ve erlerin karı ve çocukları ile yardım etmediği takdirde zarurete düşecek ana ve babalarına kurul kararıyla muhtaçlık belgesi verilir.

 

Askerlik Şubesince Sağlık Karnesi Verilir:
II veya ilçe idare kurulunca kendilerine muhtaçlık belgesi verilen erbaş ve er aileleri, erbaş ve erin kayıtlı bulunduğu nüfus idaresince düzenlenmiş bulunan ve erbaş ve erin anne, baba, karı ve çocuklarını gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği ile birlikte, erbaş ve erin bağlı bulunduğu askerlik şubesine ya da başka yerde ikamet etmeleri halinde bunu belgelemeleri kaydıyla yabancı askerlik şubesine başvurarak, Devlet ve üniversite hastanelerine yapacakları başvurularda kullanılmak üzere, kendilerine sağlık cüzdanı verilmesi için talepte bulunurlar. Yabancı askerlik şubesi başkanlıkları, kendilerine böyle bir başvurunun yapılması durumunda, yerli askerlik şubeleriyle en seri şekilde temas kurarak gerekli işlemleri yaparlar.
Askerlik şubesi başkanlıklarınca Sağlık Cüzdanı doldurulup onaylandıktan sonra, hak sahiplerine imzaları karşılığında verilir.

İlaç Paralarının Katkı Paylarının Geri Ödemesi:
Ayakta ve meskende tedavilerde, muhtaç erbaş ve er ailesinin reçetelendirilmiş ilaçları, genel bütçeye dahil dairelerin il ve ilçelerde anlaşmalı olduğu eczanelerden aynı şartlarda temin edilir. Söz konusu reçete bedellerinin tamamı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından ödenir.

Resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süre tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılması gerekli görülen ilaçlardan hayati önemi haiz olanlarının bedellerinin tamamı da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tarafından karşılanır.

Sağlık Cüzdanının Geri Verilmesi:
Kanundan yararlanma hakkı, 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlik şubesince askere sevk tarihinde başlayıp terhis tarihinden bir ay sonra sona erer.

Yukarıda saydığımız koşullar çerçevesinde Muhtaş Asker aileleri sağlık yardımını tıpkı Yeşil Kart mantığı ile aldılar.

Aslında incelediğimizde Muhtaç Asker aileleri geniş kapsamda sağlık hizmeti yönünden hertürlü hizmeti alıyordu.

01/01/2012 Kesintiye Uğradı:

01/01/2012 tarihinde Ülkemizde uygulamaya alınan GSS kapsamı ile hizmet almaları kesintiye uğradı.Aileler bu kesintiden dolayı Askerlik şubesi ve kaymakamlıklar arasında gidip gelmeler başladı.

Kolay Çözüm Yolu Olabilirdi:

Yeşil Kartlılar için vize tarihi dolana kadar hizmet veriliyorsa 01/01/2012 tarihinden önce muhtaç asker aileleri de sağlık karneleri ile bu haktan yararlanmaya tabi iseler tıpkı Yeşil Kartlılara tanınan vize süresi dolana kadar nasıl sağlık hizmeti alıyorlarsa onlarda bu hak kapsamında değerlendirilmeleri gerekiyordu.

01/01/2012 tarihinden itibaren bu ailelerin nasıl bir yol izleyeceği konusunda bir düzenlemeye gidilmesi askerlik şubelerince artık GSS yardımlarının 5510 sayılı yasa ile gündeme alındığının bilinmesi gerekiyor.

Bu konuda ortada bir boşluk oluştuğu için konun çözümü de MSB ve ÇSGB(Bakanlıklar) arasında yapılacak düzenleme ile çözülecektir.

Tüm Türkiye 5510 GSS kapsamında ise "Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun" kapsamına göre değerlendirilecek ise 4341 sayılı kanuna atıf yapılarak GSS testi ile sorunun çözümü yoluna gidilmesi,01/01/2012 öncesi bu haklara sahip olanlara kazanılmış hakları ile eskiden olduğu gibi hizmetten yararlanmalıdır.

Önümüzdeki günlerde bununla ilgili düzenleme yapılmadığı taktirde Kurumlar arasında gidip gelmeler çoğalacaktır.

SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR:

İŞTEN AYRILDIĞINDA 5 YIL İÇİNDE İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇABİLİRSİN

01/06/2009 tarihinden itibaren işyerinde SSK'lı çalışmaya başladım.Her akşam geç çıkıyorum.Hafta sonu ve pazarları da genelde çalışıyorum.Karşılığı olan mesaileri mi alamıyorum?Ne yapmam gerekiyor?İsmi Saklı.

Bu haklarınız için işten ayrıldığınız da 5 yıl içinde İş Mahkemesinde dava açabilirsiniz.Ödenmediğine dair elinizde kanıtlarınız var ise,ücret pusulasında yada banka makbuzlarına itirazi kayıt koymuşsanız ileride açacağınız davalarda ispat olarak değerlendirilecektir.

Fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi, çalışana iş akdini haklı nedenle fesih hakkı verir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesih eden işçi kıdem tazminatını alarak işinden ayrılır.Öncelikle İşverenden fazla çalışma ücretlerinizin ödenmesini talep ediniz, ödemez ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde şikâyet hakkınızı kullanacağınızı ve dava açacağınızı bildiriniz.Çalışan olarak uyarmanıza rağmen işlem yapmazlarsa, noterden çekeceğiniz bir ihtarname ile iş akdinizi fesih ederek, kıdem tazminatınızı, fazla çalışma ücretlerinizi ve varsa kullanmadığınız yıllık izin sürelerinin ücretlerini talep ediniz.

***
58 YAŞINDA EMEKLİ OLURSUN

09/06/1956 doğumluyum. 01/11/1991 tarihinde Bağ-Kur' lu oldum.15 senelik prim ödemem var Ne zaman Emekli Olurum.İsmet.

01/10/1999 tarihine göre Bağ-Kur Yaş haddi Şartları;
1.)15 yıl
2.)5400 gün
3.)Yaş
Sizin 55 yaşını doldurmaya 1/10/1999 yılında 10 yıldan fazla süreniz olduğu için 58 yaşına tabi olmuşsunuz.
09/06/2014 yılında emekli olursunuz.

***
60 YAŞ 7000 GÜN, 25 YIL 4500 GÜN 60 YAŞ

6 Eylül 2006'da SSK lı oldum. Kaç güne tabiyim? Ne zaman emekli olabilirim?Mahmut.

08/09/1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan erkekler 7000 gün 60 yaş,25 yıl 4500 gün 60 yaşında emekli olurlar.
***

7200 GÜN DOLDUR BAĞ-KUR'a PRİM BORCUN OLMASIN 2012 YILINDA EMEKLİ OLURSUN

1963 yılında doğdum.11/01/1991 yılında Bağ-Kur'lu oldum.19 yıl 10 ay kadar Bağ-Kur prim ödemem var.Prim ödemeye Bağ-kur Kapsamında devam ediyorum.Ne zaman emekli olurum.Hacer.

Emekli olmanız için; 20 tam yıl prim ödemeniz ve 47 yaş şartlarına tabisiniz. Yaş şarttınız yok,Yıl ve gün şartınız var.
7200 gün dolduğu anda emekli olacaksınız.

Emekli müracaatı yaparken Bağ-Kur prim borcunuz olup olmadığına bakınız.Ona göre emekliliğe müracaat etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

(Kaynak: Alitezel.com | 06.03.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM