BASINDAN YAZILAR
Maliye, kira beyannamelerini kendisi hazırlayacak / Ahmet Yavuz - MuhasebeTR

Maliye, kira beyannamelerini kendisi hazırlayacak / Ahmet Yavuz

Maliye'nin kira gelirleri ile ilgili olarak yaptığı sıkı takipler ve çalışmalar gün geçtikçe meyvesini vermeye başlıyor.

 

Kira ödemelerinin banka üzerinden ödenmesi zorunluluğunun getirildiği yıllarda ifade ettiğimiz, kira gelirlerinin tespit edileceği gerçeği daha net şekilde algılanır oldu. Gelir İdaresi, tespit ettiği kira gelirlerinin beyanını bekleyip sonrasında uyumsuzluk gördüklerini incelemek yerine tüm bilgileri derleyip gelir elde edenlerin beyannamelerini kendisi hazırladı. Tapu, bankalar, sigorta şirketleri ve diğer üçüncü taraflardan alınan bilgilerden hareketle hazırlanan beyannameler mükelleflere bildirilip sisteme yüklendi. Mükellefler kullandıkları veya alacakları şifrelerle bu beyannamelere ulaşma, gerekli düzeltmeleri yapma ve nihai beyanda bulunma işlemlerini yapabilecek.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile gelişen bilgi işlem teknolojilerinden faydalanarak vergi beyannamelerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde İdare'ye intikali sağlanıyor. Bu yolla vergi beyannamelerin doldurulması sırasındaki hatalar asgariye indirilerek mükellef mağduriyeti önleniyor ve vergiye gönüllü uyumu artırılıyor. Ayrıca bu uygulama ile vergi dairesinin mükellefiyet kaydı, beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltmak suretiyle iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak amaçlanıyor. Sistem, hâlihazırda GMSİ (Gayri Menkul Sermaye İradı) yönünden Gelir Vergisi mükellefiyeti bulunanlara hizmet sunacağı gibi ilk defa mükellefiyet tesis ettirerek GMSİ beyannamesi gönderecekleri de kapsayacak şekilde tasarlandı. İlk defa beyanname verecek mükelleflere ilişkin mükellefiyet tescil işlemi bu beyanla gerçekleşmiş olacak. Önceden hazırlanmış GMSİ beyannamesinin mükellef tarafından elektronik ortamda onaylanması ile beraber, vergiye ilişkin tahakkuk işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek ve tahakkuk fişi aynı anda elektronik ortamda mükellefe iletilecek. Otomatik olarak hazırlanan tahakkuk fişinin yine sistem üzerinden mükellefe iletilmesi işlemi ile söz konusu tahakkuk fişi mükellefe tebliğ edilmiş sayılacak.

2011 yılında yazlık evleri de dahil konutlarını kiraya verenler, yıllık konut kira geliri toplamı 2 bin 800 TL'yi aşıyorsa, bu gelirlerini bu hafta içerisinde başlayarak 1-26 Mart 2012 tarihleri arasında beyan etmek zorunda. Beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. Beyanlarla ilgili dikkat edilmesi gereken ince noktalara ve uygulamalı örneklere önümüzdeki haftalarda yer vereceğim.

SGK, özel hastanedekİ doğum ücretinin ne kadarını karşılar?

Soru: Ahmet Bey merhaba. Eşimin hamileliği dolayısıyla özel hastanede kontrol olmakta ve ücret ödemekteyiz. Doğum için 2 bin lira ücret istiyorlar. Bu ücretin devlet tarafından karşılanan kısmı var mı? Yoksa tamamını ödeyecek miyiz? Hastaneden fatura alıp SGK'dan tahsil edebilir miyiz?

Cevap: Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) uyarınca SGK ile sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden SGK tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla SGK'ya fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastaneleri Hizmet Kalite Standardı, Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Hastane Hizmet Dilim Endeksi, Kapasite, Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar gibi kriterleri dikkate alarak her yıl sınıflandırıyor. Bu sınıflandırma sonucunda özel hastaneler, aldıkları puanlara göre hastalardan yüzde 30 ile yüzde 70 arasında ilave ücret alabilir.

Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca normal doğum, müdahaleli doğum ve sezaryen doğum masrafları Kurum tarafından karşılanıyordu. 2012 yılı Ocak ayında yapılan düzenleme ile epidural anestezi ile doğum ve suda doğumu da Kurum ödeme kapsamına aldı. Kurum normal doğum, müdahaleli doğum ve suda doğum için 674,54 TL'yi, epidural anestezi ile doğum için 716,69 TL'yi ve sezaryen için ise 758,85 TL'yi baz fiyat olarak belirlemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, bu tutarlar kişilerden ilave ücret alınabilecek işlem bedelleri değildir. Bu tutarlar SUT'ta belirtildiği üzere işlem puanlarıdır.

SUT gereği Kurum'ca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen Kurum'ca ödenecek bedeller SUT ve eki listelerde yer alır. Ancak Komisyon'ca SUT eki EK-7, EK-8 ve EK-9 listelerinde yer alan işlemler için ödemeye esas puanlar ile katsayı (0,593) belirlenmiş olup işlem bedeli, ilgili puan ile katsayının çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

Yani söz konusu tutarların (0,593) katsayısı ile çarpımı kişilerden ilave ücret alınabilecek işlem bedellerini vermektedir.

Doğum türleri itibarı ile işlem bedellerinin tutarı ve hastane bazında ne kadar ilave alınabileceği aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hastaneler ayrıca SUT uyarınca otelcilik hizmetleri adı altında da ücret alabilirler. Buna göre sözleşmeli sağlık kurumları, asgari banyo, TV ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için "Standart yatak tarifesi" işlem bedelinin bir buçuk (50,59 TL x 1,5 = 75,89 TL), tek yataklı odalarda ise üç katını (50,59 TL x 3 = 151,77 TL) geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla "Gündüz yatak tarifesi" işlem bedelinin 3 katına (10,12 TL x 3 = 30,36) kadar ilave ücret alınabilir.

Sizin gittiğiniz hastane hangi gruba giriyorsa doğum türüne göre belirtilen tutar ile günlük otelcilik hizmeti kapsamındaki oda ücretini alabilir. Bunun dışında ilave ücret almaması gerekir. Şayet bu tutarlardan fazla ödeme yaparsanız daha sonra hakkınızı aramanız açısından fatura ile yapılan işlemleri gösteren bir belge alın. Hastane söz konusu belgeyi SUT'un 3.3.1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca vermek zorundadır.

 

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 28.02.2012)

GÜNDEM