BASINDAN YAZILAR
Son Yasal Düzenlemede İşçi Şikayetlerinin Sonuçlandırılması / Vedat İlki - MuhasebeTR

Son Yasal Düzenlemede İşçi Şikayetlerinin Sonuçlandırılması / Vedat İlki

 İşçi şikayetlerinden yasal düzenleme yapılmadan önce muhatap olan İş Müfettişleri idi.İş Müfettişleri artan iş yükü ile birlikte birçok şikayete yetişemez olunca Bakanlık tarafından çıkartılan genelge ile bu işlemleri uygulama adına Bölge Müdürlüğünde çalışan memurlara bu işlemler verildi.

Fakat Danıştay'a açılan davalar sonucu genelgenin bazı maddeleri yürürlüğü durdurma kararı verildi.
Bu karar sonunda İş Müfettişleri tekrar yoğun bir iş yükü altına girdi.

6111 sayılı Torba Yasada yapılan değişiklik ile;
4857/91'inci Maddesinde ''iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenir.''hükmü getirilmiştir.

25/02/2011 Tarihinden İtibaren İşçi Şikayetlerinde Yeni Bir Milat Ortaya Çıkıyor:

4857/91.Maddesi:
''Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/77 md.) 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesine istinaden iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenir. 
Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. ''

6111 sayılı Torba yasanın 77.Maddesinde yapılan düzenleme ile ;
25/02/2011 tarihinden itibaren iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin
a)4857 sayılı İş kanundan,
b) iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerinc egörevlendirilen memurlarınca incelenecek ve sonuca bağlanacaktır.
İş sözleşmesi Devam Edenlerde Şikayetlere Kim Bakacaktır? 
İşçi fiilen işyerinde çalışıyorsa bu durumda işçinin şikayet ettiği konularına İş Müfettişleri inceleyecek,gerekli olan tutanakları tutacaktır.

Bölge Müdürlüğündeki Memurlar Yetkili Oldu:
4857 sayılı İş Kanunun 92'inci Maddesinin 2.Fıkrasında yapılan düzenleme ile;

''Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri ve işçi şikayetlerini inceleyen bölge müdürlüğü memurları tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek; iş müfettişlerinin birinci fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.''
1.)İşverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler işçi şikayetlerini inceleyen bölge müdürlüğü memurları tarafından çağrıldıkları zaman gelmek zorundalar.
2.)Bölge Müdürlüklerindeki memurlara ifade ve bilgi vermek zorundalar.
3.)Şikayet ile ilgili belge ve delileri vermek zorundalar.

Tıpkı İş Müfettişlerinin uygulamada istedikleri bilgi,belge,ifade gibi unsurlarının aynısını Bölge Müdürlüğündeki memurlara da iletilecektir.
Bu işlemi hem işçi hem de işveren imtina etmeden yerine getirecektir.

İstenilenler Yerine Getirilmediğinde İdari Para Cezası Uygulaması Var Mı?
İşçi şikayetlerini inceleyen memurlara geniş yetkiler ile donatılmıştır.
İşverenler Bölge Müdürlüğü memurlarınca istenilen kayıt ve belgeleri ibraz etmedikleri takdirde ;
Bölge müdürlüğünce şikayeti inceleyen memurlar tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 107/1-a maddesine göre işveren yada vekili hakkında idari para cezası uygulanacaktır.(2012 yılı=10.873 TL.)

Düzenlenen Raporlara İtiraz Süreci:
4857 sayılı İş Kanunun 92'inci Maddesinin 3.fıkrasında düzenleme yapılmıştır.

''Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez.''

1.)Raporlar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir.
2.)İş Müfettişi tarafından tutulan raporlara ,tutanaklara işçi alacakları kısımlarına 30 gün içerisinde İş Mahkemesinde itiraz etme hakkınız var.
3.)İş Mahkemesine başvurulsa işçi alacağı da hüküm altına alınmış ise işçi alacağını tahsil edecektir.

O halde 30 gün içerisinde itiraz edilmeyen raporlar kesinleşmiş olacaktır. Düzenlenen bu raporlar aleyhine İş Mahkemesine başvurulamayacaktır. 
İtiraz üzerine iş mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı yargıtaya temyize gidebilir.Ancak kanun yoluna başvurma iş mahkemesi kararının uygulanmasını engellemeyecektir.

Örneğin :

İşçi Mehmet çalışma hayatına ait eksik işçilik alacakları için İş Müfettişliğince rapor tutulmuştur.İşverende 30 günlük süreyi geçirmeden iş mahkemesine işçinin alacağının ödenmesine ilişkin iş müfettişi raporunu itiraz etmiş.Fakat İş Mahkemesi İş Müfettişinin raporunu haklı bulması üzerine işverenin kanun yoluna başvurması işçi alacağının ödenmesini engellemeyecektir.

SONUÇ:

25/02/2011 tarihinden itibaren ÇSGB Bölge Müdürlüğü Memurları iş sözleşmesi fiilen sonlanmış olan çalışanların İş Kanunundan,İş ve Toplu İş Sözleşmesinden doğan işçilik alacaklarına karşı çalışanların şikayetlerin inceleyecektir.
O halde işçi işten ayrılmış ise Bölge Çalışma Müdürlüğü Memurları inceleyip sonuçlandırılacaktır.

Şu anda fiilen çalışan işçi işçilik alacağı için Bölge Müdürlüğü'ne şikayet edildiğinde İş Müfettişi tarafından incelenecektir.

Bölge Müdürlükleri tarafından istenilen belgeler,kayıtlar zamanında göndermez ise 107/1-a göre İPC ödeyeceklerdir.

İşçi veya işverenden herhangi birisi iş müfettişi raporunun tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edebileceklerdir. Bu süre içerisinde itiraz edilmeyen raporlar kesinleşecek ve bu raporlar aleyhine yargı yoluna başvurulamayacaktır.

(Kaynak: Alitezel.com | 23.02.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM