BASINDAN YAZILAR
Şubat Ayı Çalışmalarında İncelikler / Vedat İlki - MuhasebeTR

Şubat Ayı Çalışmalarında İncelikler / Vedat İlki

 İnsan Kaynakları,Personelciler,Puantörler,Muhasebeciler Şubat ayı geldiğinde kafaları karışır.

Şubat ayı 28 çektiği gibi her 4 yılda bir 29 çeker.

 Buraya kadar her şey normal görülse de Şubat Ayı 29 çektiğinde çalışanların Maaşlarının ödenmesi ve SGK APHB verilmesinde sıkıntılar başlar,kafalar karışır.

Özellikle 4-1(a)’lı dediğimiz Hizmet akdi ile çalışanların bildirilmesinde sıkıntı vardır.

Bu dönemlerde çalışan işçiler ücretsiz izine ayrılmışlarsa ücretsiz izin süreleri mevcut süreden düşülerek SGK APHB İle bildirilecektir.

50 Kişiden az işçi çalıştıran işyerleri ise ek/10 ekine iliştirecekleri resmi belgeler ile SGK en geç izleyen ayın 23’üne kadar bildireceklerdir.

İşçiler iş sözleşmesi ile çalıştırıldıkları için maktu aylık olarak her ay için maaş kararlaştırılmış ise o ay 31,28,29,30 çekse bile maaşı kararlaştırılan maktu aylık ücret üzerinden ödenir.

İşçi ve işveren arasında toplu yada bireysel bir sözleşme mevcut ise burada işçinin ücreti saat cinsinden ödenmesi tanımlanması halinde ayın 31,30,28,29 çekmesine göre her ay farklı oranda maaş alacaktır.

Burada iş sözleşmesi işçinin alacağı ücreti belirleyecektir.

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması :

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Örneğin 1 :

Sigortalı Ahmet, özel sektöre ait bir işyerinde 2012/Ocak ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2012/Ocak ayındaki prim ödeme gün sayısı, Ocak ayının 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak, 2012/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında ise, 2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 29 gün olduğu üzerinde durulmaksızın yine 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Ay/dönem içinde işe başlayan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması:

Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Ay/dönemin ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, Örnek:1’deki  açıklanmalar  gibi olacaktır.

Örneğin 2:

Sigortalı Dilek, özel sektöre ait bir işyerinde 13/02/2012 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 17 gün olarak, işe başlama tarihi ise 13/02/2012 olarak sisteme girilecektir.

Ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması:

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, Örnek:1’de açıklandığı gibi olacaktır.

Örneğin 3:

Sigortalı Kemal, özel sektöre ait bir işyerinde 20/02/2012 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 20 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 20/02/2012 tarihi sisteme girilecektir.

İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması:

İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, Örnek 1’de açıklandığı gibi olacaktır.

Örneğin 4:

Sigortalı Berna , özel sektöre ait bir işyerinde 06/02/2012 tarihinde işe başlayıp 28/02/2012 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 06/02/2012 olarak, işten ayrılış tarihi 28/02/2012 olarak, 2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 23 olarak sisteme kaydedilecektir.

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden:

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin 5:

 Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan Sigortalı Fatih, 2012/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 29 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacaktır.

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunan sigortalılar yönünden:

Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler için de ücret almadığı günlerin bulunması durumunda,  ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin 6 :

Özel sektöre ait bir işyerinde, 06/02/2012 tarihinde işe başlamış olan Sigortalı Nilgün, 2012/Şubat ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 29 - 5 - 3  =  21 olacaktır.

Buna karşın, hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması:

394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’nda, hafta içindeki çalışma süresi altı gün olarak belirlenmiş ve her altı günlük çalışma sonucu işçinin yirmi dört saatten az olmamak üzere dinlendirileceği,  

4857 sayılı İş Kanununda ise, genel bakımdan haftalık çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamış ise bu sürenin, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, 4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği, öngörülmüştür.

Buna göre, sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Diğer taraftan, hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bu durumda 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, ay içindeki eksik çalışmaya (hafta tatiline) ilişkin puantaj kaydının yasal süresi içinde SGK’na verilmesi gerekmektedir. Buna karşın, hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Örneğin 7:

Özel nitelikteki işyerinde, 15/02/2012 tarihinde (Çarşamba günü) işe başlayan bir sigortalının 19/02/2012 tarihinde(Pazar günü) hafta tatiline hak kazanmamasına rağmen hafta tatili kullandığı ve işveren tarafından bu gün için ücret de ödenmediği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 14 olacaktır. Ancak hafta tatiline hak kazanılmaması nedeniyle, çalışılmayan ve işveren tarafından da ücret ödenmeyen 1 güne ilişkin puantaj kaydının aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan  Ek/10 belge ekinde SGK’na verilmesi gerekmektedir

 

SONUÇ:

Şubat ayı dört yılda bir 2012 yılında 29 gün çekiyor.Tam olarak çalışan sigortalı yönünden ödeme 30 gün üzerinden ödenecektir.

Maktu aylık alarak sözleşmesi olan için ücret 30 gün üzerinden nasıl kararlaştırılmış ise ona göre ayın 29 çekse bile tam olarak ödemesi yapılacaktır.

İş sözleşmesinde yada Toplu iş sözleşmesinde saat ücreti kararlaştırılmış ise 29 güne karşılık gelen miktar üzerinden ödenecektir.SGK prim yönünden taban altında kalırsa işçi ve işveren payı tabana tamamlanarak 30 gün üzerinden SGK APHB ile verilecektir.

Şubat ayında Hastalanan,ücretsiz izin alan,puantaj kaydı ile eksik çalışanlar için sıkıntı vardır.

29 gün çeken ayda 4 gün istirahatlı,puantaj yada ücretsiz izin kullanırsa 29-4=25 gün olarak SGK APHB bildirilecektir.50 kişiden az işçi çalıştırıyorsa SİY ek-10 ile SGK Bilgi verilecektir.

Şubat 2012 yılı APHB eksik günler için ay kavramı 29 gün üzerinden işlem yapılacaktır.

Ay içinde tam çalışanlarla ilgili uygulama açısından çok soru gelmemekle birlikte, sorular özellikle ücretsiz izin alan veya devamsızlık yapan sigortalıların ayın 31 gün veya 28(dört yılda bir Şubat 29) gün süren aylarda sigorta gün sayılarının nasıl bildirileceği üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Sosyal güvenlik düzenlemeleri bakımından sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının, prime esas kazançlarının, yıllık ücretli izin gün sayılarının, izin ücretlerinin, işe başlama ve işten çıkış tarihleri ile işten çıkış nedenlerinin girişi, "Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de belirlenmiştir.

Sosyal güvenlik düzenlemeleri ilk çıktığı günden bu yana, ilgili aydaki gün sayısını 28,29,30 veya 31 gün sürmesini dikkate almaksızın 30 gün, bir yıldaki gün sayısını ise 360 gün olarak kabul etmiştir. Düzenlemeye göre Şubat ayında veya diğer aylarda, ilgili ayın kaç gün sürdüğüne bakılmaksızın tam çalışması olan sigortalıların bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumu’na otuz gün üzerinden yapılacaktır.

Şubat ayına gelince niçin sevimsiz oluyor;

 Şubat ayında tam çalışması olan bir sigortalı için yapılacak bildirimde, sigortalı gün sayısı 30 olacaktır.

Ancak bu sigortalı Şubat ayında bir gün işe gelmediği takdirde çalıştığı veya çalışmış sayılacağı gün kadar bildirimi yapılacağından, bildirilecek gün sayısı 28 gün olacaktır.

Bu pencereden baktığımızda Şubat ayında bir günlük noksan bildirim sigortalıya iki gün olarak yansıyacağından, çalışanların şubat ayında devamsızlık yapmamaları onlara menfaat sağlayacaktır.

(Kaynak: Alitezel.com | 20.02.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM