BASINDAN YAZILAR
SGK Beklenen Genelgesi 2012/2 Yeşil Kart Devri Ve GSS Tescil İşlemleri(Yazı Dizisi -3) / Vedat İlki - MuhasebeTR

SGK Beklenen Genelgesi 2012/2 Yeşil Kart Devri Ve GSS Tescil İşlemleri(Yazı Dizisi -3) / Vedat İlki

 


GELİR TESTİ KAVRAMI:

03/06/2011 tarihli ve 633 sayılı KHK ile genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usul ve esasları  belirlemek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla işbirliği yaparak uygulamak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görev alanı arasında sayılmıştır.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında gelir testi işlemlerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılması  öngörülmüştür.  

01/01/2012 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamında olanların anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gelir testi ve tescil işlemleri aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. 

GELİR TESTİ İŞLEMLERİNDE AİLE VE HANE KAVRAMI:

Gelir tespitinde aile olarak, aynı hane içinde yaşayan MERNİS kayıtlarında yer alan

a)Eş,

b) Yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ,

c)GSS  olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası  esas alınacaktır.

d)Aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını  doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilecektir.

Aynı  hanede yaşayan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı  ya da bakmakla yükümlü olunan kişiler de gelir tespiti işleminde dikkate alınacak, ancak bu kişiler hakkında gelir testi sonuçlandığı  tarihe göre herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin kanuni temsilcisinin eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında bir kişi olması  halinde bu kişi gelir tespiti işleminde dikkate alınmayacaktır.

Gelir tespiti işlemlerinde hane olarak ADNKS sisteminde yer alan adres dikkate alınacaktır. ADNKS’ de yer alan adreste birden fazla aile olması  halinde her bir aile için ayrı ayrı gelir tespiti işlemi yapılacaktır.

ADNKS sisteminde yer alan adreste yaşamayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olunan kişisi olan ana ve baba hakkında ayrı  gelir tespiti işlemi yapılacaktır. 

 GELİR TESTİNDE BAŞVURU ESASI NEDİR?

 5510 sayılı Kanunun (60/g) bendi kapsamında re’sen genel sağlık sigortalısı  olarak tescil edilenlere, gelir testi işlemleri için ADNKS’de kayıtlı  ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerektiği, “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek: 1) ile SGK İl müdürlüğü yada  SGM tarafından 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

 Bu kişilerden, “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek: 1) tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmayanların tescil başlangıç tarihinden itibaren aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazancın (asgari ücretin) iki katı esas alınarak primleri(1.773,00 TL.) tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktarı, SGK  İl Müdürlüğü yada SGM tarafından 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

 5510 sayılı Kanunun (60/c-1) alt bendi ve (60/g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı  olması gerekenlerin gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile ADNKS’ de kayıtlı oldukları  ikametgâh adreslerinin bulunduğu il veya ilçe idari sınırları  içindeki vakfa müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu kişilerden, SGK’na  müracaat edenler ise ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yönlendirilecek ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı  tarafından hazırlanan ve SGK İl Müdürlüğüne yada  SGM gönderilen başvuru formları doldurulacak, “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” ndaki “Gelir Testi Bildirimleri”  menüsünde yer alan “Gelir Testi Talebi Gönderilenler Listesi”  nde yer alan “başvuru formu alındı” kutucuğu işaretlenecektir.

Sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezlerine verilen başvuru formları, sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezlerince en geç üç iş günü içinde ilgili vakfa gönderilecektir.

 Kanuni temsilcisi bulunanların başvuru işlemi kanuni temsilciler tarafından yapılabilecek ve bu kişilerin kanuni temsilci olduğuna ait mahkeme kararı ya da vekaletname başvuru formuna eklenecektir.

Ayrıca, gelir testi için başvuru yapılacak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının adres ve diğer iletişim bilgilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “http://www.aile.gov.tr” veya “http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif” web adresinden erişile bilinecektir. 

GELİR TESTİ SONUCU HANGİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR?

A.)TESCİL İŞLEMLERİ:

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından yapılan gelir testi işlemi sonucunda gelir testine esas alınan aile ve gelir testi bilgileri, “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla elektronik ortamda SGK’na  bildirilecektir.

Bakmakla yükümlü olduğu kişi ya da genel sağlık sigortalısı  olarak sağlık yardımlarından yararlanma hakları sona erdiği tarihten itibaren, 5510 sayılı Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edildiği tespit edilenlere, SGK İl Müdürlüğü yada  SGM  tarafından “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” nda yer alan “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1), 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilerek sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilecektir.

 “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuranlardan;

SGK’na elektronik ortamda bildirilen gelir testi işlemine esas tutulan ailenin tanımlanan aile olup olmadığının kontrol edilerek yapılan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun (60/g) bendi kapsamında re’sen tescil edildiği tarih itibariyle, (60/g) tescil işlemi sona erdirilecek ve bu tarih itibariyle (60/c-1) alt bendi kapsamında tescil edilecektir. Bunlara, genel sağlık sigortası kapsamına alındığını  içeren “GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2), SGK İl Müdürülüğü yada SGM tarafından 7201 sayılı  Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

GELİR TESTİ KADEMESİ:

 Gelir testi işlemine esas tutulan ailenin, tanımlanan aile olup olmadığı kontrol edilerek eşlerden (tercihleri de dikkate alınarak) birisi, 5510 sayılı Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edilecek ve yapılan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;

  - Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri üzerinden tescil başlangıç tarihi itibariyle,(295,50)

  - Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç  alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden tescil başlangıç tarihi itibariyle,(886,50)

 - Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden gelir (1773,00) testinin sonuçlandığı tarih itibariyle gelir değişikliği, SGK İl Müdürlüğü yada SGM “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” nda yer alan “GSS 60/g Türk Vatandaşı” menüsünden güncellenecek, tescil ve MOSİP sistemi üzerinden tahakkuk eden ödemesi gereken prim miktarı, “GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLMAK:

Bu kapsamda tescil edilen GSS 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü olduğu tespit edilen kişiler, bakmakla yükümlü  olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır.

 EŞLERİN İKİSİ GSS:

Eşlerin, her ikisinin farklı tarihler itibariyle tercih talepleri olması  halinde son tercih talepleri dikkate alınacaktır.

 AYNI HANEDE GENİŞ AİLE:

Aynı  hanede yaşayan birden fazla aile olması durumunda, her aile ayrı  ayrı Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edilecek ve ödemesi gereken prim miktarı, 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü  posta yoluyla tebliğ edilecektir.

 

MOSİP SİSTEMİ:

 “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmayanların, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazancın (asgari ücretin) iki katı kabul edilerek gelir değişikliği, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” nda yer alan “GSS 60/g Türk Vatandaşı” menüsünden güncellenecektir. Güncelleme işlemi sonucunda MOSİP sistemi üzerinden tahakkuk eden ve ödemesi gereken prim miktarı, “GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

ZAMANINDA MÜRACAAT YOKSA 213 TL. HAZIRLA:

Gelir testine bir aylık süre içinde başvurmayan ve tescil başlangıç tarihinden itibaren asgari ücretin iki katı esas alınarak primleri tahakkuk ettirilenlerin daha sonra gelir testi yaptırmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması halinde yapılan gelir testi sonucuna göre;

 - Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamında olduğu tespit edilenlerden, “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuranların, Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edildiği tarih itibariyle bu bent kapsamındaki tescil işlemi sona erdirilecek ve bu tarih itibariyle (60/c-1) alt bendi kapsamında tescil edilerek (60/g) bendi kapsamındaki tahakkukları MOSİP sistemi üzerinden iptal edilecektir. Bu kişilerin, gelir testinin yapıldığı tarihten önce gelir durumlarında değişiklik olduğuna ilişkin ihbar, şikayet, muvazaalı işlem ya da denetim sonucunda belgeye dayalı gelirinde ödenecek prim miktarını etkileyecek şekilde değişiklik olduğu tespit edilenler hakkında, tescil başlangıç tarihi itibariyle yapılan (60/c-1) alt bendi kapsamındaki tescil işlemi iptal edilecektir. Tescil başlangıç tarihi itibariyle Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil işlemi güncellenerek asgari ücretin iki katı üzerinden primleri MOSİP sistemi üzerinden tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktarı, “GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

 - “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay geçtikten sonra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuranlardan, gelir testi sonucunda Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamında olduğu tespit edilenlerin ise, gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar (60/g) bendi kapsamında asgari ücretin iki katı üzerinden primleri MOSİP sistemi üzerinden tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktarı, “GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren ise (60/c-1) alt bendi kapsamında tescil edilecektir.

 - Gelir testi sonucuna göre, (60/g) bendi kapsamında olduğu tespit edilenlerin ise, daha önce Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazancın (asgari ücretin) iki katı esas alınarak tahakkuk ettirilen primleri, gelir testi sonucuna göre gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle gelir değişikliği “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” nda yer alan “GSS 60/g Türk Vatandaşı” menüsünden güncellenecektir. Güncelleme işlemi sonucunda MOSİP sistemi üzerinden tahakkuk eden ve ödemesi gereken prim miktarı, “GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

SGK’na müracaat ederek gelir testi yaptırmak istemediğini yazılı  olarak beyan edenler ile gelir testi yapılması için “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde vakfa müracaat etmeyenler, tescil tarihi itibariyle aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazanç alt sınırının iki katından fazla olduğu kabul edilerek asgari ücretin iki katı üzerinden ödemeleri gereken prim tutarı güncellenecekSGK İl Müdürlüğü yada SGM tarafından tescil ve prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin hususları içeren “GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

FAZLA ÖDEMELER FAİZSİZ İADE EDİLECEKTİR:

5510 Sayılı  Kanunun (60/g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilenlerin gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir testi sonucu, ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları  ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilecektir.

SGK MOSİP UYGULAMASI:

5510 sayılı Kanunun (60/c-1) ya da (60/g) bendine göre genel sağlık sigortalısı  olarak tescil edilmemesi gerektiği halde sehven tescil edilen kişilerin tescillerinin iptal edilmesi ya da bu kişilerin tescil başlangıç tarihlerinde değişiklik olması halinde MOSİP sistemi üzerinden oluşan prim tahakkukları yine MOSİP sistemi üzerinden iptal edilecek ya da değişiklik yapılacaktır.

BAĞ-KUR SİGORTALISININ DURUMU:

 5510 sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortalıların 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, Kanunun (60/g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan, Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edilenler hakkında da yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.5510 sayılı Kanunun -1 (b) bendi kapsamındaki sigortalı olanlar, bu şekilde Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edilen kişinin, bakmakla yükümlü olduğu kişisi olarak sağlık yardımlarından faydalandırılmaz.

HAKİM KARARI İLE EVLENEN 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN DURUMU:

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 11 inci maddesinde erginliğin kişinin 18 yaşını doldurması ile başlayacağı ve evlenmenin kişiyi ergin kılacağı, aynı 4721 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde erkek veya kadının on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceği ancak, hâkimin olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, evli olan 18 yaşından küçük ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilerden,

- 17 yaşından büyük ya da 16 yaşından büyük ve mahkeme kararı  ile evlenmesine izin verildiği tespit edilenlerden,

5510 sayılı Kanunun (60/g) bendine göre genel sağlık sigortalısı olmak için SGK ‘na müracaat edenler, müracaat tarihi itibariyle tescil edilecek ve bunlar hakkında, GSS esaslarına göre  işlem yapılacaktır.

 GSS SONA ERMESİ:

5510 sayılı Kanunun (60/c-1) alt bendi ya da (60/g) bendi  kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortalılıkları; 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayıldığı, ikametinin başka bir ülkeye nakledildiği tarih ve ölümü halinde ölüm tarihi itibariyle sona erecektir.

BAĞ-KUR BAKMAKLA YÜKÜMLÜ:

5510 sayılı Kanunun 4 -1(b) bendi kapsamındaki sigortalının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hak kazananlar, bu hakkı kazandığı tarihten itibaren Kanunun (60/g) bendi kapsamdaki genel sağlık sigortalılığı  sona erdirilecektir.

ADNKS GEÇERLİ ADRES YOKSA GSS ESASI:

ADNKS’  de geçerli adresi bulunmaması nedeniyle 01/01/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edilmeyenlerin, SGK tarafından tespiti ya da bu kişilerin SGK’na  müracaatı halinde, 01/01/2012 tarihi ile SGK tarafından tespit tarihi ya da müracaat ettikleri tarih arasında geçen sürede, SGK’na  kayıtlarının incelenmesi ve gerekli araştırmaların yapılması sonucunda bu kapsamda genel sağlık sigortalısı olduğu halde tescil edilmediği tespit edilenler, 01/01/2012 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edilecek ve GSS işlem yapılacaktır.

Bu şekilde tescil işlemi yapılan kişilerin, 01/01/2012 tarihi ile SGK tarafından tespit tarihi ya da müracaat ettikleri tarih arasında geçen sürede, genel sağlık sigortalısı sayılmadığı  sürelerin bulunması halinde, bu sürelerin başladığı  tarihten bir gün öncesi tarih itibariyle 5510 sayılı Kanunun (60/g) bendi kapsamındaki tescili sona erdirilecek, genel sağlık sigortalısı  sayılmadığı sürenin sona erdiği tarihi takip eden tarih itibariyle 5510 sayılı Kanunun (60/g) bendi kapsamında yeniden tescil edilecektir.

Bu kişilerden, 01/01/2012 tarihi ile SGK tarafından tespit tarihi ya da müracaat ettikleri tarih arasında geçen sürenin tamamında genel sağlık sigortalısı sayılmadığı tespit edilenler hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

      

GELİR TESPİTİNİN YENİLENMESİ:

 Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından gelir tespiti yapıldıktan sonra gelir durumları değişenler ile ADNKS kayıtlarına göre hane içinde yer alan ailede doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle değişiklik meydana gelenlerin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma ya da vakfa müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gelir tespiti yapılanlardan, tescilin yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait verilerin Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesinde (BSYHP) otomatik olarak güncellenmesi sonucunda gelir durumu değişenlerin tescil işlemleri, değişikliğin meydana geldiği tarih itibariyle bu Genelgenin 7.3.1 bölümünde açıklandığı  şekilde güncellenecektir. 

Gelir testi sonucuna göre 5510 sayılı Kanunun (60/c-1) alt bendi ya da (60/g) bendi kapsamında tescil işlemi yapılanlar, yukarıda belirtilen durumlar hariç  olmak üzere gelir tespitinin yapıldığı tarihten itibaren altı  ay geçtikten sonra yeni bir gelir testi talebinde bulunabilirler. 

GELİR TESTİ  SONUCUNA  İTİRAZ  NASIL YAPILACAKTIR?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından bildirilen gelir tespiti sonucunda 5510 sayılı Kanunun (60/c-1) alt bendi ya da (60/g) bendi kapsamında yapılan tescil işlemi ve ödeyecekleri prim tutarı  tebliğ edilenler, gelir testi sonucuna karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespit işlemini yapan ilgili vakfa yazılı  olarak itiraz edebilecektir.

Gelir testine yapılan itiraz, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kayıtlarına intikal tarihinden itibaren 15 gün içinde vakıf tarafından karara bağlanarak itirazda bulunan genel sağlık sigortalısına ve SGK’na  bildirilecektir. 

(Kaynak: Alitezel.com | 25.01.2012)

GÜNDEM