BASINDAN YAZILAR
Mükellefler Yakın Takipte / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Mükellefler Yakın Takipte / İsmail Kökbulut

 


Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetki uyarınca Maliye Bakanlığı, tüm mükelleflerden istediği bilgileri almaya yetkili.

Bakanlık bu yetkisini daha önce defalarca kullandı. Ba Bs formları, mizan vb. bildirimler bu kapsamda isteniyor. 
20 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 413 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu bildirimlere bir yenisi daha eklendi. Maliye Bakanlığı, bu yeni bildirimle; mükelleflere ait verileri güncelleme, eksiklikleri giderme ve söz konusu verilerin doğruluklarını teyit etme amacı güttüğünü ifade etmekte. Biz de bu günkü yazımızı "Mükellef Bilgileri Bildirimi" adlı bu yeni uygulamaya ayırdık. 

Kimler bildirimde bulunacak 

Mükellef Bilgileri Bildirimi'ni, bildirim verme süresinin başlayacağı gün olan 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm; 
- Kurumlar Vergisi, 
- Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç (defter tutan) ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerinin vermesi zorunlu. 
Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi gerekmekte. 

Bildirimin içeriği, ne zaman, nasıl ve nereye verileceği 

Mükellefler, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracaklar. 
İstenen bilgilerin belli başlıları olarak; 
- Mükellefiyete ilişkin temel bilgiler (TC Kimlik ya da vergi kimlik numarası, mükellefiyet türü, SGK iş yeri sicil numarası, ticaret sicil no, sanayi sicil no), 
- İşyerinde çalışan ücretli sayısı, 
- Elektrik ve doğalgaz abonelik bilgileri, 
- İşyerinin kira olup olmadığı, eğer kira ise mülkiyet sahibine ilişkin bilgiler, 
- Şirketin faaliyet konu ve kodları ile bu faaliyet konularına göre cironun tasnifi sayılabilir. 

Bildirimlerin her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda verilmesi gerekiyor. Bildirim yılda 1 kere verilecek. 
Vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak gönderecekler. 
Bildirimler vergi dairesi veya mal müdürlüklerine kâğıt ortamında hiçbir şekilde verilemeyecek. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirimler verilmemiş sayılacak. 
Bildirim, mükelleflerin kendileri veya meslek mensupları (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler) tarafından düzenlenip gönderilebilecek. 

Bildirimde bulunmamanın cezası ne? 

Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecek. Söz konusu ceza 2012 yılı için; 
- Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 1.170 TL. 
- İkinci sınıf tüccarlar ile defter tutan çiftçiler için ise 580 TL. 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 23.01.2012)

GÜNDEM