BASINDAN YAZILAR
İlave İstihdam Teşviki / Tahsin Sınav - MuhasebeTR

İlave İstihdam Teşviki / Tahsin Sınav
 İstihdam teşvikleri, işsizliğe karşı mücadelede işverenin işçi çalıştırmada katlandığı maliyetleri düşürme esasına dayanmaktadır ve bunlardan biri de 6111 sayılı Kanunla (m.74 uyarınca) 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10'uncu maddeyle getirilmiş bulunan ilave istihdam teşvikidir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulamasına göre, 01.03.2011 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılar yönünden yeni bir işveren hissesi sigorta primi teşviki getirilmiş olup, anılan maddede öngörülen şartları sağlayan işverenlerimiz, 2011/Mart ayı aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere sözü edilen sigorta prim teşvikinden yararlanmaya başlamışlardır. Sözkonusu sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilişkin başvuru işlemleri, e-Bildirge ana menüde bulunan "4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş" seçeneği vasıtasıyla yapılabilmektedir. Başvuru işlemleri neticesinde işverenlerimiz 2011/Mart ayı aylık prim ve hizmet belgelerinden itibaren, 06111 sayılı Kanun numarasını seçerek göndermeye başlamışlardır.

Sözkonusu ilâve istihdam teşviki, 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, belirtilen yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunda (m.81, 82) belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktadır.

Bu teşvik, 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan ve şartları aşağıda belirtilen sigortalılar içindir:

*İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

*Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,

*a)18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1)Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,

2)Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

3)Yukarıda sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle,

b)29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,

c)(a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç)4/a sigortalısı olarak çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,

d)18 yaşından büyüklerden yukarıda belirtilen (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanmaktadır.

Teşvik Tutarı nasıl belirleniyor?

5510 sayılı Kanun (m.81, 82) uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Bu uygulamada işveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak, 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini – APHB- yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmemektedir.

5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler, bir yıl süreyle belirtilen destek unsurlarından yararlanamamaktadır. Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaması gibi, teşvik kapsamına girmeyenler ile teşvik uygulama örnekleri, internet sayfamızda ele alınmıştır.

Kısaca sözün özü, işverenlerimizin istihdam teşviklerinden yararlanmaya yönelik gayretlerini yoğunlaştırmaları, işsizliğe karşı mücadelemizi kolaylaştıracaktır.

 

* * *

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ ŞARTLARI VE SÜRESİ

Sigortalı yönünden;

a) 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) 18 yaşından büyük olması,

c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

ç) Fiilen çalışması,

İşyeri yönünden;

a) Özel sektör işverenlerine ait olması,

b) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

d) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,

e) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen şartlar 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten yararlanılması için gerekli genel şartlar olup, sigortalının;

a) Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ila 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı,

b) İşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İŞKUR kurs belgesinde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

c) Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olup olmadığı,

hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.

DESTEKTEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ GENEL ŞARTLAR

a) Sigortalının 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması:

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan işveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekmektedir.

b) Sigortalının 18 yaşından büyük olması:

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için sigortalıların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Dolayısıyla yaşı, 18 yıl 00 ay 00 gün (dâhil) ve üzerinde olan sigortalılardan dolayı maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 1- 15.03.2011 tarihinde işe alınan ve 12.01.1989 doğumlu olan sigortalının yaşı;

İşe giriş tarihi: 15 03 2011

Doğum tarihi: 12 01 1989

İşe giriş tarihi itibariyle yaşı: 03 gün 02 ay 22 yıl

olduğundan, sözkonusu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 15.03.2011 tarihinden itibaren yararlanılabilecektir.

01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olan sigortalıların işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından küçük olması halinde ise, sigorta primi işveren hissesi desteğinden maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 18 yaşını doldurdukları tarihten başlanılarak yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, işe alındığı tarih itibariyle yaşı 29 yıl 00 ay 00 gün veya üzerinde olan erkek sigortalılardan dolayı 18 ila 29 yaş arasında olma şartının sağlanamamış olması nedeniyle 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi ile getirilen sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için; sigortalının, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması ya da işe alındığı tarihten önce veya çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesini alması/mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi veya işe alındığı tarihten önce Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması ve sahip olduğu öğrenim veya kurs belgelerinde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmış ve/veya çalışıyor olması gerekmektedir.

c) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK'ya verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması

01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

ç) Sigortalının fiilen çalışması:

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları süreler zarfındaki hak ettikleri ücretlerinden dolayı yararlanılabilecektir.

d) İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması:

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Destekten yararlanılamayacak işyerleri:

1) Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumlan, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluştan, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

e) Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması:

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık döneme ilişkin Kurumumuza verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda SGK'ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK'ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örnek - 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine göre sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (A) Limited Şirketine ait kırtasiye malzemeleri satışı faaliyet konulu işyerinde 20.03.2011 tarihinde işe alındığı ve bahse konu işyerinin son altı aylık döneminde,

2011/Şubat ayında: 6
2011/Ocak ayında: 3
2010/Aralık ayında: 3
2010/Kasım ayında: 5
2010/Ekim ayında: 5
2010/Eylül ayında: 6

sigortalı çalıştırılmış olduğu varsayıldığında,

Baz alınan aylardaki toplam sigortalı sayısı: 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 6 = 28

Ortalama sigortalı sayısı: 28 / 6 = 4,6 = 5 olacaktır.

Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten 6 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

f) İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması:

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

g) Aylık prim ve hizmet belgesinin SGK'ya yasal süresi içinde gönderilmesi

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

ğ) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi:

06111 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmın beş puanlık bölümünün Hazinece, kalan bölümünün İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin tamamının yasal süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.

DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ

İlave istihdam teşvikinden her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. İlave istihdam sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine, Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olup olmadığına göre belirlenmektedir.

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

a.1) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İs Kurumuna kayıtlı issiz olmayanlardan dolayı, kırksekiz ay süreyle,

a.2) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve ayrıca Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, ellidört ay süreyle,

a.3) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, otuzaltı ay süreyle,

a.4) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, kırkiki ay süreyle,

a.5) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz de olmayanlardan dolayı, yirmidört ay süreyle,

a.6) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, otuz ay süreyle, yararlanılabilecektir.

b) 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

b.1) Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, yirmidört ay süreyle,

b.2) Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren,

mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, otuz ay süreyle,

b.3) Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı altı ay süreyle,

yararlanılabilecektir.

SİGORTA PRİMLERİNİN HAZİNE VE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU TARAFINDAN KARŞILANACAK KISIMLARININ HESAPLANMASI

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek - Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı % 3 olan bir işyerinde 01.03.2011 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının: 30

Prime esas kazanç tutarının ise: 1.000.- TL olduğu varsayıldığında,

bahse konu sigortalı için; 1.000 * 5 / 100 = 50,00 TL beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak tutar olacaktır. Bu durumda, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten 1.000.- TL'nin işveren hissesine isabet eden % 21,5?i üzerinden değil, beş puanlık prim desteği için yararlanılmış olan 5 puan düşülerek, 21,5 – 5 = % 16,5?i üzerinden yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten yararlanılacak tutar;

1.000,00 * 16,5 / 100 = 165,00 TL olarak hesap edilecektir. Sonuçta, bahse konu sigortalı için tahakkuk eden;

1.000,00 * 35,5 / 100 = 355,00 TL tutarındaki sigorta priminin; 50,00 TL tutarındaki kısmı Hazinece, 165,00 TL tutarındaki kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak,

355,00 – (50,00 + 165,00) = 140,00 TL tutarındaki kısmı ise (sigortalı hissesi) işveren tarafından ödenecektir.

DESTEK KAPSAMINA GİRMEYEN SİGORTALILAR

Söz konusu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmaz.

ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALILARI KURUMA BİLDİRMEYEN İŞYERLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin sekizinci fıkrasında, 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediği tespit edilen işverenler hakkında, bahse konu sigorta prim desteğinin bir yıl süreyle uygulanmayacağı öngörülmüştür.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE / MERKEZLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen "4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş" seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle;

1) Altı aylık süre içinde SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı,
2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,
3) 18 yaşından büyük olup olmadığı,
4) 29 yaşından (erkek olması halinde) büyük olup olmadığı,
5) Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği,
6) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği,

hususu sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak olan süre de yine sistem tarafından belirlenecektir.

MUVAZAALI İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlandırılmayacaktır.

(Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi | 23.01.2012)

GÜNDEM