BASINDAN YAZILAR
2012 Yılında Kamu Da 45.000 Geçici 4/C’li Çalıştırılacaktır / Vedat İlki - MuhasebeTR

2012 Yılında Kamu Da 45.000 Geçici 4/C’li Çalıştırılacaktır / Vedat İlki

 2012 YILINDA KAMU DA 45.000 GEÇİCİ 4/C’li ÇALIŞTIRILACAKTIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/12/2011 tarihinde 4/C’li çalıştırılması kararlaştırılmıştır.

2012 YILINDA 11 AYLIK SÜREDE ÇALIŞACAK 4/C 45.000 KİŞİ:

Bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2012 yılında 45.000 geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılması konusunda karar alınmıştır.

60 GÜN DE MÜRACAAT EDİLECEKTİR:

Bu İşlerde çalışmak isteyenler 60 gün içinde ilgili kamu kurumlarına müracaat edeceklerdir.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımaları gerekiyor.

KABUL EDİLEN MÜRACAATLAR 30 GÜN İÇİNDE TEBLİĞ EDİLECEKTİR:

Müracaat edenlerin müracaatları kurumlarınca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanarak 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir.

Geçici personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması hâlinde diğer illerde istihdam edilir.

İŞE BAŞLAMA ŞARTI:

A.)Geçici personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahallî sınırlar içerisinde olması hâlinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar.

B.) Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar.

C) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

D) Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.

E) Askerlik görevini yapmakta olanlar için bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden ayın başından itibaren başlar.

İŞE BAŞLAMAYANLAR 30 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLİR:

Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı hâlde göreve başlamayan personel 30 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 

NE KADAR MAAŞ ALACAKLAR

1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.

a) Yükseköğrenim mezunlarına 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.(1.406,47 TL.)

b) Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.(1.275,75)

c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dâhil) mezunlarına 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.(1.143,38)

(*)Katsayı:0.066187

2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

3) Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin aslî personeli gibi iaşe edilir.

4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, yiyecek yardımından faydalandırılır.

5) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

6) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.

ÖDEME GÜNÜ:

Her ayın 15'inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi hâlinde kist olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenir.

İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENİR:

1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenir.

2) Ücretli izin süreleri dâhil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) İlgilinin ölümü,

c) İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi,

hâllerinden birinin vukû bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

3) Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatında dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm hâlinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

4) Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hâllerinde iş sonu tazminatı ödenmez.

5) İş sonu tazminatı ödemesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

ÇALIŞMA SÜRESİ:

Çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanır.

İZİN KULLANMA HAKLARI:

1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullandırılabilir.

2) Geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür.

3) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin, ana, baba veya kardeşinin ölümü hâlinde ve her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilir.

4) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü doğum sonrası izin süresine ilave edilir.

Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir.

Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği geçici personelin ücretinden düşülür.

Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için, doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir.

Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

İKİNCİ İŞ YAPAMAZ

Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

DİSİPLİN

Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.

SGK TABİ

Geçici personel,5510 Sayılı SS ve GSS Kanuna göre 4-1(a)’lı gibi değerlendirilecektir.

4/C SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONLANIR:

Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.

VİZE YAPILMASI ZORUNLU:

Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için, 2011 yılındaki vizeli mevcut tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam olunur. Ancak, bu Karar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin, geçici personele ilişkin tip sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığına vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

4/C’li OLARAK SADECE ÖZELEŞTİRİLEN İŞÇİLERE HAK VERİLİR:

Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan yada  işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemez.

SONUÇ:

Tekel işçilerinin 2010 yılında Ankara'da yaptıkları Türkiye genelindeki eylemlerinden dolayı ,2011 yılından itibaren 44.000 Kişi ile başlayan istihdam bu sene 1.000 Kişi artış ile 45.000 Kişiye çıkarılmıştır.

 

657/4(C) Geçici Personel;

 

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

Bu kadrolarda İstihdam edilecek çalışanlar için öncelikle Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının ortak görüşü alınarak kadrolar hazırlanır.Bakanlar Kurulu tarafından bu kadrolar oluşturulur.Çalıştırılacak miktarlar tespit edilir,ödenecek ücretler belirlenir.Çalıştırılma süreleri bir yıldan az olacak.Sözleşmeli olduklarından 657 (D) bendindeki işçilerden farklı tutulacaklardır.4/C‘li personelin Sendikal örgütlenmenin dışında tutulduğu için özlük haklarında diğer çalışanlar kadar şanslı değillerdir.

 

 

4/(C) Geçici personel için uygulanması gereken düzenlemeler 2012 yılına ait RG yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında  ana hatları ile sıralanmıştır.2012 yılında alacakları brüt ücret tutarları belirlenmiştir.

Bu ücretler dışında her ne kadar 657 sayılı Kanunun hükümlerine tabi oldukları söylense de geçmişteki kazanılmış hakları hiçe sayılmıştır.

Aile ve çocuk zamları verilmemiş,fazla mesai ödenmesi uygulaması  ve toplu sözleşmeden doğan sosyal haklar yok edilmiştir.

Kısacana kararlaştırılan brüt ücretlerde çalışma hakkı tanınmıştır.

Geçici personel kısmen 657 tabi,SGK açısından işçi fakat  4857 sayılı İş Kanunu haklarından mağdur.

Bakanlar Kurulu hükümlerine tabi olarak geçici personel hakları kararlaştırılmış ve  çalışma hayatı içine dahil edilmişlerdir.

Anayasanın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesi, 2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesi ve 49. maddesinde yer alan devletin çalışanları koruma yükümlülüğü dikkate alınarak tüm çalışanların  İLO sözleşmesi standardına çekilmesi bu konuda 4/C'li çalışanların beklentisidir.

(Kaynak: alitezel.com | 12.01.2012)

GÜNDEM