BASINDAN YAZILAR
1 Ocak'tan itibaren değişen sosyal güvenlik parametreleri / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan - MuhasebeTR

1 Ocak'tan itibaren değişen sosyal güvenlik parametreleri / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan

1 Ocak 2012'den itibaren yılın ilk altı aylık döneminde uygulanacak günlük asgari ücret; 16 yaşından büyükler için 29,55 TL, 16 yaşından küçükler için 25,35 TL... 
Yeni asgari ücretle birlikte sigorta primine esas kazanç sınırları, buna bağlı olarak da zorunlu ve isteğe bağlı sigortalıların primleri ile borçlanma primleri arttı. Ayrıca sigorta primine tabi tutulmayacak yemek ve aile yardım tutarları ile idari para cezaları gibi sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin birçok parametre de değişti.

PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI
5510 sayılı SS ve GSS Kanununa göre, prime esas kazanç alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücret; üst sınırı ise 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin altı buçuk katı.
Buna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2012 tarihleri arasında prime esas kazanç alt sınırı 16 yaşından büyükler için günlük 29,55 TL, aylık 886,50 TL; 16 yaşından küçükler için günlük 25,35 TL, aylık 760,50 TL oldu. Üst sınır ise yaş ayrımı olmaksızın günlük 192,08 TL, aylık 5.762,40 TL olarak uygulanacak.

ÇIRAKLARIN SİGORTA PRİMİ
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, bunların yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden ödeniyor.
Buna göre 2012 yılının ilk yarısında sigorta primleri, 16 yaşından büyükler için günlük 14,78 TL, aylık 443,25 TL; 16 yaşından küçükler için ise günlük 12,68 TL, aylık 380,25 TL üzerinden hesaplanacak.

BORÇLANMA PRİMLERİ
Başta doğum, askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanması olmak üzere borçlanma primleri, prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere, sigortalının kendisi tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 32 oranında hesaplanıyor.
Buna göre 1 Ocak'tan sonra yapılacak borçlanmalarda, borçlanılan her bir gün için ödenecek prim tutarı en az 9,46 TL, en fazla 61,47 TL olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
İsteğe bağlı sigortalılar da prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere, kendileri tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12 genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 32 oranında prim ödüyorlar.
Asgari ücretteki artışa bağlı olarak 2012 yılının ilk yarısında ödenecek isteğe bağlı sigorta primi, sigortalının tercihine göre aylık 283,68 TL ile 1.843,97 TL arasında olacak.

BAĞ-KUR'LULARIN (4/b'li) PRİMLERİ
4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının primleri de prime esas kazanç sınırları arasında olmak üzere beyan ettikleri gelir tutarı üzerinden ödeniyor. Buna göre Ocak-Haziran/2012 aylarında ödenecek sigorta primleri için beyan edilecek aylık gelir tutarı 886,50 TL ile 5.762,40 TL arasında olacak. Ancak yanlarında sigortalı çalıştıranlar, çalıştırdıkları sigortalılardan ücreti en yüksek olan sigortalının ücretinden az gelir beyan edemeyecek.

EN DÜŞÜK SGK İDARİ PARA CEZASI 88,65 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanununda belirlenmiş olan fiiler için uygulanacak idari para cezaları, fiilin gerçekleştiği tarihte 16 yaşından büyükler için geçerli olan aylık asgari ücret esas alınarak belirleniyor. 2012 yılının birinci yarısında işlenen fiiller için uygulanacak idari para cezaları da 886,50 TL olan aylık asgari ücrete göre hesaplanacak.
Buna göre, asgari ücretin onda biri olan en düşük ceza 88,65 TL; asgari ücretin oniki katı olan en yüksek ceza ise 10.638 TL olacak.

YEMEK VE AİLE YARDIMLARI
Ocak-Haziran 2012 döneminde sigorta primine tabi tutulmayacak olan;
l Günlük yemek parası 10 kuruş artışla 1,67 TL'den 1.77 TL'ye,
l Aylık çocuk zammı 99 Kuruş artışla 16,74 TL'den 17,73 TL'ye,
l Aylık aile yardımı tutarı ise 4,95 TL artışla 83,70 TL'den 88,65 TL'ye yükseldi. 

BES VE SİGORTA PRİMLERİ
Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin yüzde 30'una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmiyor. Başka bir deyişle bu tutar üzerinden sigorta primi hesaplanmıyor.
Buna göre, Ocak-Haziran 2012 döneminde işveren tarafından sigortalı adına ay içinde ödenen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı toplamının 265,95 TL'ye kadar olan kısmı sigorta primine tabi tutulmayacak.

GSS'li 35,46 TL ile 212,76 TL arasında prim ödeyecek
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve yeşil kart kapsamında olmayan, başka bir anlatımla sosyal güvenlik sistemi dışında kalan 1 milyon 700 bin kişi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genele sağlık sigortası kapsamına alındı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen tescili yapılacak bu kişilerin bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurup gelir tespiti yaptırmaları gerekiyor.
Yapılacak gelir tespiti sonucuna göre aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir tutarı aylık asgari ücretin üçte birine (295,50 TL'ye) kadar olanların genel sağlık sigortası primlerini devlet ödeyecek.
Aylık gelir tutarı, asgari ücretin üçte biri ve üzerinde olanlar, gelir durumlarına göre aylık 35,46 TL ile 212,76 TL arasında genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilecekler.

Kişi başına düşen aylık gelir tutarı;
l Asgari ücretin üçte biri (295,50 TL) ile asgari ücrete (886,50 TL) kadar olanlar, asgari ücretin üçte biri (295,50 TL) üzerinden yüzde 12 oranında (35,46 TL),
l Asgari ücret (886,50 TL) ile asgari ücretin iki katına (1.773 TL) arasında olanlar, asgari ücret tutarı (886,50 TL) üzerinden yüzde 12 oranında (106,38 TL),
l Asgari ücretin iki katı (1.773 TL) ve üzerinde olanlar ise asgari ücretin iki katı (1.773 TL) üzerinden 12 oranında (212,76 TL), genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.

GÜNÜN SÖZÜ
'Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğinize, dikenin çiçeği var diye sevinin.' Goethe

 

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 10.01.2012)

GÜNDEM