BASINDAN YAZILAR
Elektronik ortamda tebliğ / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Elektronik ortamda tebliğ / Veysi Seviğ

Vergi Usul Yasası'nın ‘Vergilendirme' başlıklı birinci kitabının beşinci kısmı, ‘tebliğlerle' ilgili hükümleri içermektedir. (Madde: 93-109)

Yasal tanımlamaya göre, "Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir." (Vergi Usul Yasası, madde 21)

"Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasıyla ilmuhaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edilir." (Vergi Usul Yasası madde 93)

Tebliğ edilecek belgeler genel olarak şunlardır:

* Vergi ceza ihbarnameleri

* Bazı takdir kararları (Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 49'uncu maddesi hükmü gereği olarak Emlak Vergisi'ne ait bedel ve değer tespitleriyle ilgili olarak yapılan tebliğler)

* Yargı organları tarafından verilen kararlar üzerine düzenlenen ödeme emirleri ile uygulamada 2 numaralı ihbarname olarak adlandırılan bildirim dolayısıyla düzenlenen ödeme emirleri.

* Defter ve belge ibrazı için gönderilen yazılar

* Veraset ve intikal vergisine beyan çağrısı

* Mükellefiyet tesisine ilişkin yazı ve yoklama fişleri

* Bilgi isteme yazıları

İşin gereği olarak yukarıda belirtilen ve hukuki sonuç doğurması nedeniyle mutlak suretle muhataba ulaşması gereken belge ve kararların da muhatabına tebliğ edilmesi söz konusu olabilmektedir. Örneğin uzlaşmaya davet yazıları gibi. Ancak uygulamada en çok karşılaşılan tebliğ konuları bunlardır. (Özbalcı, Yılmaz, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, 2008, sf: 144)

Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.

Tüzelkişilere yapılacak olan tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzelkişiliklerin müteaddit (birden fazla) müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması yeterli olmaktadır. (Vergi Usul Yasası madde 94)

Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgâh adresinde bulunanlardan veya işyerinden memur ya da müstahdemlerinden birine yapılır.

Tebliğ, bilinen adreslere yapılır. Vergi Usul Yasası'nın 107'nci maddesi gereği olarak "Maliye Bakanlığı, tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırmaya yetkilidir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı' ile Vergi Usul Yasası'na 107/A maddesi olarak eklenmesi öngörülen ‘Elektronik Ortamda Tebliğ' başlıklı madde uyarınca, "Bu kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere 93'üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ" yapılabilecektir.

Bu bağlamda tasarıda öngörüldüğü üzere "Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin usul ve esasları belirlemeye" yetkili kılınacaktır.

Öngörülen bu düzenleme ile vergi mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek tüm duyuruların elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlanması amaçlanmakta, bu uygulama ile yazılı olarak yapılan tebliğlerde ortaya çıkan gecikmelerin ve muhataba ulaşmada karşılaşılan zorluğun önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Tebliğin elverişli elektronik bir adrese yapılması suretiyle, veri güvenliği ve muhatabın hukuki sonuçlar açısından tebliğden haberdar olması sağlanmaktadır. Diğer yandan, Maliye Bakanlığı elektronik ortamda tebliğle ilgili altyapıyı kurma veya kurulmuş olanları kullanma ve uygulamayı yaygınlaştırma hususunda görevler yüklenirken, diğer esas ve usulleri belirleme yetkisi de verilmektedir.

Bazı hallerde tebliğ ilan yolu ile de yapılabilmektedir. Vergi Usul Yasası'nın 103'üncü maddesinde belirlendiği üzere aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılmaktadır.

* Muhatabın adresi bilinmiyorsa,

* Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelmişse,

* Başkaca nedenlerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,

* Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,

yukarıdaki hallerde tebliğ ilanen yapılabilmektedir.

Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere elektronik ortamda tebliğ yöntemiyle muhataba en kısa sürede ulaşılması hedeflenmektedir.

Vergi Usul Yasası'nın ‘Vergilendirme' başlıklı birinci kitabının beşinci kısmı, ‘tebliğlerle' ilgili hükümleri içermektedir. (Madde: 93-10...
( KB

(Kaynak: Referans Gazetesi | 11.06.2010)

GÜNDEM