BASINDAN YAZILAR
Yoklama memuru işletme defterlerine el koyabilir mi / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Yoklama memuru işletme defterlerine el koyabilir mi / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

İşletmemizde hasılat denetimi için gelen maliye görevlileri, alacaklarımızın kaydı bulunan defterleri alarak beraberlerinde götürdüler. Bu defterler, işletmemize devamlı gelen ve bazı hallerde ödeme yapmadıkları için mevcut alacaklarımızın izlendiği defterler. Bizim alacaklarımızı izlediğimiz bu defterlerin maliye elemanlarınca işyerinden alınıp götürülmesi ne kadar kanunidir?

Vergi Usul Yasası'nın 134'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebilir."
Aynı yasanın 127'nci maddesi uyarınca yoklama yoluyla "Vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenleyip düzenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığı, faturasız mal bulunup bulunmadığı, levha asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığı tespit edilebilmektedir. Bu bağlamda da yasal düzenleme gereği olarak kanuni defter ve belgeler dışında kalan vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve delillerin tespit edilmesi halinde" yoklamaya yetkili olanlar bunları alabilmektedirler.
Vergi Usul Yasası'nın 128'inci maddesinde de belirlendiği üzere;
· Vergi dairesi müdürleri,
· Yoklama memurları,
· Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler,
· Vergi incelemesine yetkili olanlar, yoklama görevi yapabilmektedir.
Yasal düzenleme gereği olarak yoklamaya yetkili olanlar bu işlerini her zaman yapabilirler. Bu konuda görevli olanlar yoklamanın ne zaman yapılacağı konusunda ilgiliye haber vermekle yükümlü değildirler.
Yoklama sonuçları tutanak mahiyetinde ‘yoklama fişine' geçirilir.
Yoklama fişleri yoklama yerinde iki örnek olarak düzenlenir. Söz konu fişler nezdinde yoklama yapılana veya yetkili adamına imza ettirilir; bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse, bu çekince yoklama fişine yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinden birine imzalatılır.
Diğer yandan yoklama fişlerinin birinci örneği (nüshası) yoklama yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılmaktadır. Eğer söz konusu yoklama fişinin bırakılacağı bir şahıs bulunmazsa, söz konusu fişin birinci nüshası nezdinde yoklama yapılanın bilinen adresine posta ile gönderilmektedir.
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere işyerlerinde yoklama yapan veyahut da vergi incelemesi yapmakla yetkili kılınmış olup, gerekli hallerde fiilen yoklama yapan elemanlarca "vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter ve belgeler" bu görevi yapanlar tarafından alınabilmektedir. (V.Seviğ)

(Kaynak: Referans Gazetesi | 26.05.2010)

GÜNDEM