BASINDAN YAZILAR
KDV denetimi için yeni bildirim formları / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

KDV denetimi için yeni bildirim formları / Veysi Seviğ

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları için düzenlenmesi öngörülen "mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu" (Form Ba) ile mal ve hizmet satışlarının bildirilmesi için düzenlenen "mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu"nun (Form Bs) düzenlenmesi ile ilgili 2010 ve daha sonraki yıllarda geçerli olması öngörülen ilkeler, Vergi usul Yasası 396 sıra numaralı gelen tebliğle belirlenmiş bulunmaktadır. (04.02.2010 gün ve 27483 sayılı Resmi Gazete.) Buna göre;
* Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır. Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim vermekle yükümlü olacaklardır.
* Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.
* Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler de Ba-Bs bildirim formu vermek zorundadırlar. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında olup, özellikle serbest bölgelerde şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.
* Kolektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.
* Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirilerek verilecektir.
* Daha önce 362 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile noterlere yönelik olarak getirilmiş bulunan bildirim yükümlülüğü 2010 yılından itibaren kaldırılmış bulunmaktadır.
Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan Katma Değer Vergisi hariç 5000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları "Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu" ile bir kişi veya kuruma Katma Değer Vergisi hariç 5000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu"nun (Form Bs) tablo II alanında bildirilecektir.
Bildirim için öngörülen 5000 TL haddin uygulanmasında özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi'ne tabi işlemlerde ise Özel Tüketim Vergisi'ne dahil tutarlar dikkate alınacaktır.
Belgelerde Gelir Vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar bildirim için geçerli olacaktır.
Tebliğ ile yapılan düzenleme gereği olarak herhangi bir mal ve hizmet veya alış ya da satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlemek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.
Diğer yandan bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi halinde, bu iadeler söz konusu kişi veya kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır. Bu bağlamda da bir kişi veya kurumun yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması halinde, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak kabul edilecektir.
Bankalar, katılım bankaları, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları, reaüsans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta şirketleri ve acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli zaman aralıkları ile Maliye Bakanlığı'na bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini "Form Bs" ile bildirim konusu yapmayacaklardır.
Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler nedeniyle düzenledikleri dekontları karşı tarafça "Form a" bildirmeyeceklerdir. Buna karşın söz konusu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel ilkeler çerçevesinde (Ba) ve (Bs) formları ile bildireceklerdir.
Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Maliye Bakanlığı'na bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca (Ba) ve (Bs) bildirim formları ile bildirmeyeceklerdir.
Ancak, bu kurumlar da diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel ilkeler çerçevesinde söz konusu formları düzenlemek suretiyle bildirmek zorundadırlar.
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış satışları (Ba) ve (Bs) bildirim formlarına dahil edilmeyecektir.
Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyorsa, bu alımların genel esaslara göre Katma Değer Vergisi hariç tutarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 09.02.2010)

GÜNDEM