BASINDAN YAZILAR
Doktora ve ailesine süper emeklilik geldi / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Doktora ve ailesine süper emeklilik geldi / Şükrü Kızılot

TAM Gün Yasası, hekim ve diş hekimleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara; “ilave emekli aylığı” ödenmesine olanak sağlayan, “süper emeklilik” avantajı sağlıyor.

Merak edenler için açıklayalım; bu avantaj, 30 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5947 sayılı Kanun’la Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen “Ek 3. madde” ile getirildi.
OLAY NE?
15 Ağustos 2010 tarihinden itibaren başlayacak olan uygulamaya göre, döner sermaye gelirlerinden tarafına ödeme yapılan ve aynı zamanda 4/c sigortalısı (yani eski Emekli Sandığı iştirakçileri ile ilk kez 4/c sigortalısı olan kamu çalışanları) tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar yararlanabilecek.
Yeni uygulamaya göre;
- Tarafına döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılanlar, bu ödeme üzerinden hesaplanacak sigorta primlerini (işveren payı da dahil) kendileri ödeyecekler.
- Ödenecek sigorta primi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak. Yani yüzde 20 oranında prim ödenecek.
- İlave olarak sigorta primine tabi tutulacak kazanç tutarı, kendisinin aylık prime esas kazanç tutarı ile sigorta primine esas kazancın üst sınırı (sigorta tavanı), yani asgari ücretin 6.5 katı olan (2010’un ikinci yarısı itibariyle) 4.943.40 TL arasındaki farkı aşamayacak.
- İlave prim ödemesinde bulunanlara, ödedikleri her yıla ait sigorta prim matrahının güncellenmiş tutarı üzerinden, “ilave emekli aylığı” bağlanacak.
İLAVE AYLIK TUTARI
Döner sermayeden aldıkları gelir üzerinden ilave pirim ödeyenlere, ödeme yaptıkları her yıla ait sigorta prim matrahının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren, aylık veya gelir talep ettiği tarihe kadar geçen yıllar için güncellenmiş tutarı üzerinden ilave aylık bağlanacak.
Bu aşamada;
1- Her yıl gerçekleşen güncelleme
katsayısı ile güncellenmiş kazanç toplamının, ilave prim ödenen gün sayısına bölünmesi suretiyle “ortalama günlük kazanç” bulunacak.
2- Ortalama günlük kazancın 30 katının, ilave prim ödenen gün sayısının her 360 günü için yüzde 2’si oranında bulunacak tutarda ilave aylık ödenecek.
Bu hesaplamada, 360 günden eksik süreler orantılı olarak göz önüne alınacak.
DUL VE YETİMLER
İlave aylık alan doktorun ölümü halinde, ilave aylığı; eşine bağlanacak “dul aylığı” ile çocuklarına bağlanacak “yetim aylığı”nın hesaplanmasında da göz önüne alınacak. Böyle olunca, dul eşi ve yetim çocuğu daha yüksek tutarda aylık alabilecek.
Yetim aylığı almakta olan kız çocuğu evlendiğinde, ilave aylık da göz önüne alınmak suretiyle “evlenme yardımı” yapılacak.
SÜRE UZAMAYACAK
Döner sermaye gelirleri üzerinden kendisine ödeme yapılan doktorların, bununla ilgili olarak sigorta primi ödemiş oldukları süreler; prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve prime esas kazanç hesabına dahil edilmeyecek.
Ödenen prim ve kazanç tutarı; emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatının hesabında da göz önüne alınmayacak.

(Hürriyet Gazetesi | 03.02.2010)

GÜNDEM