BASINDAN YAZILAR
Diplomatik personele KDV istisnası uygulaması değişti / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Diplomatik personele KDV istisnası uygulaması değişti / Veysi Seviğ

Katma Değer Vergisi (KDV) Yasası'nın 15'inci maddesi uyarınca aşağıdaki teslim ve hizmetler KDV'den bağışık tutulmaktadır. Şöyle ki;
* Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
* Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
ülkemizde KDV'ye tabi tutulmamaktadır.
Aynı yasal düzenleme çerçevesinde uygulamada kısaca "diplomatik istisna" olarak tanımlanan bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na aittir.
Bu hükümler çerçevesinde, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsoloslukları ile uluslararası anlaşmalar gereğince ve vergi bağışıklığı tanınan kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlere 60 seri numaralı KDV tebliğinde, bunların vergi bağışıklığına sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ise 103 seri numaralı KDV genel tebliğindeki düzenlemelere göre KDV bağışıklığı uygulanmaktadır.
Ancak Maliye Bakanlığı 113 seri numaralı genel tebliğin (D) bölümünde yapmış olduğu açıklama ile 01.01.2010 tarihinden itibaren 103 seri numaralı KDV genel tebliğini yürürlükten kaldırmıştır. (05.12.2009 gün ve 27423 sayılı Resmi Gazete)
Buna göre 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere:
* Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurlarına,
* Karşılıklı olmak kaydıyla servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığı'nca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personeli ile
* Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların mensuplarına,
yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan (elektrik, su telekomünikasyon harcamalarında 50 TL şartı aranmaz) teslim ve hizmetlere, KDV Yasası'nın 15'inci maddesinde yer alan istisna aşağıdaki ilkeler çerçevesinde uygulanacaktır.
- Dışişleri Bakanlığı, karşılıklılık ilkesini gözeterek, her ülke itibariyle geçerli olacak kişisel harcamaların üst sınırı ile Türkiye Cumhuriyeti misyon mensuplarına kişisel mal ve hizmet alımlarında 50 TL'den yüksek alt limit uygulayan ülke temsilcilik mensupları için alt sınır tespit edilecek ve bu miktar ilgili temsilciliğe bildirilecektir.
- Dışişleri Bakanlığı, bu tespiti uluslararası kuruluşların vergi muafiyetini haiz mensupları için de yapacaktır.
- Dışişleri Bakanlığı tarafından bu bilgiler ülke/uluslararası kuruluş ve kişi bazında Gelir İdaresi Başkanlığı'na da iletilecektir.
- Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikler, Dışişleri Bakanlığı tarafından, uygulamanın aksamasına neden olmayacak bir sürede Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilecektir.
Tebliğ ile yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Türkiye'deki diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensupları, KDV'ye tabi her türlü mal ve hizmeti KDV ödeyerek satın alacaklardır.
Bu bağlamda, diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensuplarına satış yapan KDV mükellefleri, düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde yabancı misyona tabi kişinin ad-soyadını, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yabancı misyon personel kimlik kartının numarasını veya yabancılara mahsus kimlik numarasını yazacaklardır. Bu bilgilerin yer almadığı fatura ve benzeri iade istemine konu olmayacaktır. Bu uygulama ile vergi iadesinin alınabilmesi için fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarına ait belgelerde yabancı misyon personel kimlik kartının numarası veya yabancılara ait kimlik numarası aranılmayacaktır.
Satıcılar tarafından düzenlenecek olan fatura ve benzeri belgelerde teslim ve hizmet bedeline ait hesaplanan ve usulü dairesinde gösterilen KDV alıcıdan tahsil edilecektir.
Akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında ise takrir yöntemi uygulanacaktır.
Diğer yandan, diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların resmi alımlarında istisna uygulaması açısından herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle söz konusu misyonların resmi mal ve hizmet alımlarında istisnadan yararlanmaları amacıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "KDV ve ÖİV diplomatik istisna belgesi" ile yaptıkları alışverişlere ilişkin mevcut uygulama sürdürülecektir.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 15.12.2009)

GÜNDEM