BASINDAN YAZILAR
İkramiye alamadan emekli olan memurlara müjdeli haber / Ziya Perver - MuhasebeTR

İkramiye alamadan emekli olan memurlara müjdeli haber / Ziya Perver

Memurlara emekli olduklarında ikramiye ödenebilmesi için adlarına en son prim ödenen kurumun Emekli Sandığı olması gerekiyor.
Çünkü, birden çok sosyal güvenlik kurumuna prim-kesenek ödenmesi durumunda hizmetler birleştirilirken 2829 sayılı kanunun 'Emekli İkramiyesi' başlıklı 12. maddesinde bulunan, "Son defa TC Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu kanunun 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, TC Emekli Sandığı'na tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir." biçimindeki hüküm buna gerekçe edilmekteydi.

Ancak, bu durumu Anayasa Mahkemesi değiştirmiş ve sizlere müjde vermiştir. Danıştay 11. Dairesi'nin 2005/40 esas sayılı başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'ne intikal eden 2829 sayılı kanunun ilgili maddesindeki "Son defa TC Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve ..." ibaresi mahkemenin 5.2.2009 tarihli oturumunda iptal edildi. Ancak aynı oturumda iptale ilişkin hükmün, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine de karar verildiği için hak sahipleri önce kararın yayımlanmasını, sonra da bir yılın geçmesini bekleyecekler demiştik. İşte beklenen karar dünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık SGK'dan ikramiye alamadan emekli olan memurlara da bu hak doğdu.

Anayasa Mahkemesi'nin 2005/40 esas, 2009/17 karar sayılı ve 5.2.2009 tarihli kararına göre;

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR:

1- Danıştay 11. Dairesi (E.2005/40)

2- Ankara Bölge İdare Mahkemesi (E.2002/33)

İTİRAZLARIN KONUSU:

24.5.1983 günlü, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'un 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Son defa TC Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve..." ibaresinin Anayasa'nın 2., 10. ve 60. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi sonucunda yaşlılık aylığı bağlandığı halde 5434 sayılı yasaya göre emekli ikramiyesi ödenmemesi işlemine karşı açılan davalarda itiraz konusu ibarenin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan mahkemeler iptali için başvurmuşlardır.

II- İTİRAZLARIN GEREKÇELERİ

İtiraz başvurularının gerekçelerinde özetle, 2829 sayılı yasanın 12. maddesinin birinci fıkrasındaki "Son defa TC Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve..." ibaresi nedeniyle, uzun müddet Emekli Sandığı'na tabi görevlerde çalıştıktan sonra, örneğin son bir ay başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışıp yaşlılık aylığına hak kazananlara, Emekli Sandığı'nca emekli ikramiyesi ödenmesinin mümkün olamadığı, adalet ve hakkaniyet ölçütleri gereğince bu durumda olanlara Emekli Sandığı'na tabi olarak çalıştıkları sürelerdeki prim veya keseneklere göre emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiği... son defa Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılmayanlara ikramiye ödenmesini engelleyen itiraz konusu ibarenin Anayasa'nın 2., 10. ve 60. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

VIII- SONUÇ

A- 24.5.1983 günlü, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'un 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Son defa TC Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve ..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline,

B- İptal edilen ibarenin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı yasanın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine, 5.2.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 06.06.2009)

GÜNDEM