BASINDAN YAZILAR
Yeminli mali müşavirlik ve TÜRMOB / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Yeminli mali müşavirlik ve TÜRMOB / Veysi Seviğ

Ülkemizde serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yasal düzenleme çerçevesinde ifasına yönelik güvence altına alınmasından bu yana yirmi yıl geçmiş bulunmaktadır. Söz konusu yasanın ikinci maddesi uyarınca gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
* Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,
* Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlemlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
* Yukarıda belirtilen konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
yasal tanımlamadan anlaşılacağı üzere serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleği olarak kabul edilmiş olup, bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara "serbest muhasebeci mali müşavir" denilmektedir.
Diğer yandan muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak, bu konularda belgelerine dayanılarak, inceleme tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, mevcut yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilmiş konularda tasdik işlemlerini yapma yetkisi alanlara "yeminli mali müşavir" unvanı verilmektedir.
Ancak yasal düzenleme gereği yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.
Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmektedirler.
Yeminli mali müşavirlern tasdik edebilecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri işkolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımların miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmeliklerle belirlenmektedir.
Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaktadırlar. Bu bağlamda yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.
Mesleğin örgütlenmesinde liderliği üstlenen üst kuruluş "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği" (TÜRMOB) tarafından "Meslek yaşamında 20. yıl" kutlamaları çerçevesinde geçen günlerde düzenlenen birinci "Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu"nda;
* Yeminli mali müşavirlik mesleğinin tarihsel gelişimi ve denetime katkıları,
* Yeminli mali müşavirlik mesleğinin vergi denetimindeki yeri,
* Yeminli mali müşavirlik mesleğinin bağımsız denetimdeki yeri,
* Türk Ticaret Yasası Tasarısı ile denetim standartları kurulu ve kamu gözetimi kurulu kanun tasarısında yeminli mali müşavirlik,
* Yeminli mali müşavirlik mesleğinin tarihsel gelişimi ve işlevi,
tartışılmıştır.
Ülkemizde yirmi yıllık süreç içinde bir yandan serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin kalitesi uluslararası düzeye erişme başarısını gösterirken, diğer yandan yeminli mali müşavirlerin yapmış oldukları tasdik raporları özellikle vergi iadeleri açısından doğruluk tasdiki niteliğinde olduğundan vergi idaresinin ve denetiminin yükünü azaltmıştır.
Ancak özellikle denetim mesleğinin dünyanın gelişmiş ülkelerindeki faaliyet güvenceleri dikkate alındığında ülkemizdeki hukuki oluşumun yan düzenlemelerle desteklenmesi ve korunması gerektiği anlaşılmaktadır.
Özellikle yeminli mali müşavirlere verilen tasdik yetkisi ve bu yetkiye bağlı sorumluluk çoğu kez tasdik işlemlerinin yapılmasında bazı duraksamaların ortaya çıkmasına neden olduğu ve mesleki faaliyette bulunanları tedirginliğe sürüklediği gözlenmektedir.
TÜRMOB kısa sürede uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış yasal tanımlaması ile "tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur." TÜRMOB bir yandan muhasebe mesleğinin hizmet kalitesi açısından daha üstün bir düzeye gelebilmesi için başta eğitim çalışmalarına öncelik verirken, diğer yandan ülkemizde üretilen mali tabloların tasdikini üstlenen yeminli mali müşavirler aracılığı ile güvenilir mali tablo üretimine katkı sağlamaktadır.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 23.05.2009)

GÜNDEM