BASINDAN YAZILAR
Yatırım indirimi devam edecek mi? / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Yatırım indirimi devam edecek mi? / İsmail Kökbulut

En son 2005 yılı içerisinde başlayan yatırımlar için yararlanılabilecek olan yatırım indirimi istisnası 2008 yılı kazançlarının beyan edilmesi ile birlikte uygulamadan kalktı. Yatırımların teşviki amacıyla yıllardan itibaren uygulanan yatırım indirimi müessesesi 2006 yılı başında yayınlanan kanun ile birlikte uygulamadan kaldırıldı. Kanuna eklenen geçici madde ile 2005 yılı içerisinde başlayan ve bütünlük arz eden yatırımlar sona erinceye kadar hesaplanan yatırım indirimi istisnası 2006, 2007 ve 2008 yılı kazançlarından indirim konusu yapıldı.

Yatırım yapan şirketler açısından çok eleştirilmesine rağmen yürürlükten kaldırılan yatırım indirimi uygulamasının mali boyutu 2009 yılı ilk çeyreğine ilişkin verilecek geçici vergi beyanlarında kendini gösterecek.

2008 yılı sonuna kadar kullanılamayan ve arta kalan yatırım indirimi istisna tutarları uygulamadan kalkmış olacak. Bu durumda kanunla kazanılmış olan yatırım indirimi istisnası hakkının bitmeden sınırlanmış olması hukuki anlamda bir çok ihtilafı gündeme getirebilir. Yapılan bu sınırlamanın, kazanılmış hakların korunması ve hukuki güvenlik ilkeleri açısından Anayasa'ya aykırılık teşkil edip etmediği teorik anlamda tartışılmakta. Hatta istisnanın devamı ve bitinceye kadar kullanımı için Anayasa Mahkemesi'ne dava açılarak kanunda yer alan ".... sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait..." ibaresinin iptali talep edildi.

2009 yılına ait kazançların geçici vergi suretiyle vergilendirileceği bugünlerde yatırım indirimi istisnasının bitinceye kadar devam etmesi için yapılması gerekenler var. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi'nden istenen karar çıksa bile birçok mükellef bu istisnadan faydalanamayacak.

Anayasa Mahkemesi'nde devam etmekte olan iptal davasının süre sınırlamasını kaldırması halinde dava açmayan mükellefler açısından geçmişe yönelik uygulanmayacak. Bu nedenle 2008 yılı sonrasına arta kalan ve hak kazanılmış olan yatırım indirimi istisnasından faydalanmak için yapılması gereken 2009 yılı geçici vergi ve 2009 yılı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin ihtirazi kayıtla verip hemen sonrasında yargı yoluna gidilmeli.

İhtirazı kayıtla verilen bu beyanlara karşı dava açılabilmesi için;

* Mükellefin beyanname ile birlikte dilekçe yazması veya beyannamenin herhangi bir yerine ihtirazi kayıt düşmesi gerekir. Tahakkuk işlemi tekemmül ettikten sonra ihtirazi kayıt talebi kabul edilmez.

* Verilen beyannameye karşı Vergi Usul Kanunu'nun 377 ve İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunun 7'nci maddesi gereğince vergi mahkemelerinde 30 gün içerisinde dava açılmalı. İhtirazi kayıt dilekçeleri ancak vergi mahkemelerine dava açmaları ile hukuksal nitelik arzeder. Bu süreçte mükellefin dava açmaması idarenin eylemini kabul etmiş sayılır ki bu nedenle ihtirazi kayıtla verilen beyanname bir anlam ifade etmez.

Anayasa Mahkemesi'nin ileride mükellef lehine karar vermesi halinde pişman olmak istemiyorsanız 2009 yılının ilk geçici vergi beyannamesini ihtirazi kayıtla vermeyi unutmayın.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 11.05.2009)

GÜNDEM