BASINDAN YAZILAR
Kaybolan ve çalınan araçların vergi kaydının silinmesi / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Kaybolan ve çalınan araçların vergi kaydının silinmesi / Veysi Seviğ

"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa"nın geçici 2. maddesinin 4. fıkrası gereği olarak 28 Şubat 2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat vergici belgelerle tasdik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildiriminde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin ¼'ünün 31.12.2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasýna kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilerek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir. (*)
Konuya ilişkin olarak 33 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamaya göre trafik tescili kuruluşu tarafından taşıta ilişkin olarak 01.01.2004 tarihinden itibaren:
- Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para karar tutanağı bulunmadığının;
- Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sigortasının yaptırılmış olduğunun;
- Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres deđişikliği gibi herhangi bir işlem yapılmamış olduğunun,
- Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığını;
- Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezasının uygulanmadığının,
tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının kabulünde yukarıdaki hususların tümünün birlikte varlığı aranacaktır.

Diğer yandan,
· Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla kanıtlanması,
· Taşıtın yurt dışına çıktıığının ve müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme gibi nedenlerle tekrar giriş yapmadığının belgelendirilmesi veya bu hususun Gümrük Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıyla kanıtlanması,
durumlarında ibraz edilecek belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilecektir.
Taşıtın herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmesi nedeniyle kaydının silinmesi için yapılacak başvurular için 33 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan dilekçe örneğinin kullanılması gerekmektedir.
İlgili trafik tescil kuruluşlarından sözü edilen yasa maddesi hükmünden yararlanabileceğine dair belge alan mükellefler, belgeyi ekleyecekleri bir dilekçe ile motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvurmak suretiyle kayıt silimi işleminde bulunacaklardır.
Vergi dairesi, başvuruda bulunan mükelleflerden başvuru tarihi itibariyle vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi asıllarının ¼'ünü tahsil ederek, mükellefin T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, adı soyadı (ünvanı) tahsil edilen vergi tutarı ve tahsil tarihi ile taşıtın plaka numarasını ilişkin bilgileri her bir taşıt ayrı bir yazı ile üç iş günü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirilecektir.
İlgili trafik tescil kuruluşu vergi dairesinden gelen yazıda yer alan bilgilerle tescil bilgilerini karşılaştırarak taşıta ilişkin tescil kaydını ilk başvuru tarihi itibariyle silecek ve ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde durumu bildirecektir.
Uygulamaya yönelik trafik tescil kaydı silinecek taşıtın tescil kaydında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi konan idarelerden bildirim beklenmeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairesine bildirilecektir.
Trafik tescil kuruluşları tarafından yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranmayacaktır.
Vergi dairesi trafik tescil kuruluşundan sözü edilen yasa maddesi kapsamında, tescil kaydının silindiğine ilişkin yazının gelmesi üzerine mükellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile vergi aslının tamamına ilişkin gecikme zammını, gecikme faizini, vergi cezalarını ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarını terkin ederek motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini sona erdirecektir.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından terkin tarihinde adına kayıt ve tescili olan kişi adına gerekli tescil işlemi yapılacak terkin edilen vergiler adına işlem yapılandan aranacaktır.

* "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında"ki 5838 sayılı yasa 28 Şubat 2009 gün ve mükerrer 27155 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(Referans Gazetesi | 24.03.2009)

GÜNDEM