BASINDAN YAZILAR
Sendikacılar da sigortalı olur / Resul Kurt - MuhasebeTR

Sendikacılar da sigortalı olur / Resul Kurt

İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şube başkanlığına ve yönetim kurullarına seçilenlerden kendi istekleri ile çalıştıkları işyerlerinden ayrılarak bu görevlerini sürdürenler 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle sigortalı sayılmışlardır.

Sendika şube başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğine seçilip işyerlerinden ayrılmadan bu görevlerini sürdürenler işyerlerindeki çalışmalarından dolayı sigortalı sayılacaklarından bunların bildirimleri işverenleri tarafından yapılmaya devam edilecektir.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra sendika şube başkanı veya yönetim kuruluna seçilenlerden görevlerinden ayrılanların sigortalılıkları, seçildikleri tarih itibariyle başlatılacaktır. 2008 yılı Ekim ayı başından önce bu görevi yapmakta olanlardan sendikalar tarafından bildirilenlerin sigortalılıkları devam ettirilecek, bildirilmemiş olanların ise sigortalılıkları 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle başlatılacaktır.

Sendika şube başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilmeleri nedeniyle sigortalı sayılanlar hakkında 5510 sayılı Kanunda işverenlere verilen yükümlülükler, işçi sendikaları ve konfederasyonları tarafından yerine getirilecektir.Büyükelçilik ve konsolosluklarda çalışanların sigortalılığı

Türkiye’de ikamet etmekte iken diplomatik temsilciliklerde (Yabancı devletleri Türkiye’de temsil eden Büyükelçilikler, elçilikler, konsolosluklar ve ataşeliklerde) çalışan Türk vatandaşlarından hizmet akdine tabi bir işte çalışan ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olmayan kişiler sigortalı sayılacaklardır.

Büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalıştırılan yabancı uyruklulardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını belgeleyemeyenler de aynı şekilde 4-1/a kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Diplomatik dokunulmazlığı bulunmayan yabancı kuruluşlar ile dini kuruluşlarda (Patrikhane, kilise gibi) işverenlerle aralarında hizmet akdi bulunmak şartıyla çalışan Türk personel hakkında ise sosyal sigortalar hükümlerinin uygulanarak burada çalışan Türk personelin sigortalı sayılması gerekmektedir.
Vergiden muaf olanlar Bağ-Kur’lu olur mu?


Mesleki faaliyetleri nedeniyle vergiden muaf olup 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmıştır.

Bunların sigortalılıkları esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerine kayıtlı oldukları tarihten itibaren başlayacak olup, bu tarih esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerince en geç onbeş gün içinde SGK’na bildirilecektir. Esnaf ve sanatkar sicil müdürlükleri kendilerine kayıt yaptıran esnaflarlardan yalnızca vergiden muaf olanların kayıtlarını SGK’na bildirecektir.

Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerinden aldıkları ‘Sigortalılık Muafiyet Belgesi’ ile sigortalılıkları sona erenlerden, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından fazla olduğunu yine esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden alacakları sigortalılık muafiyet belgesi ile belgeleyenlerden onbeş gün içinde bu belge ile birlikte sigortalı işe giriş bildirgesini SGK’na intikal ettirenlerin sigortalılıkları belgenin düzenlediği tarihten, bu süreyi geçirenlerin sigortalılıkları ise belgenin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren başlatılacak, bu tarih sigortalılarca ve esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri tarafından SGK’na bildirilecektir.

(Star Gazetesi | 21.03.2009)

GÜNDEM