BASINDAN YAZILAR
Elektronik ortamda gönderilen düzeltme beyannameleri / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Elektronik ortamda gönderilen düzeltme beyannameleri / Veysi Seviğ

Vergi Usul Yasası'nın 341'inci maddesinde tanımı yapıldığı üzere vergi ziyaı; mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilememiş veya eksik tahakkuk ettirilmesidir. Bu bağlamda ziyaa uğratılan verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veya haksız iadenin geri alınması ceza uygulamasına engel oluşturmamaktadır.

Diğer yandan Vergi Usul Yasası'nın 344'üncü maddesinin son fıkrası uyarınca "vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere yasal ödeme süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için kesilecek ceza yüzde 50 oranında" uygulanmaktadır.

Vergi Usul Yasası'nın "Pişmanlık ve Islah" başlıklı 371'inci maddesinde ise beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin yasalara aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçce ile haber vermesi halinde, haklarında belli koşullarda vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği ve eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde tamamlaması veya düzeltmesi gerektiği hususu hükme bağlanmıştır.

Aynı yasanın mükerrer 257'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca da yasal ödeme süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzelkişiye elektronik iletilmekte, bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamelerin muhatabına tebliğ yerine geçmektedir.
Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanana 368 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile daha önce verilen beyannamelerdeki eksiklikler ya da hataların giderilmesi amacıyla verilen beyannamelerin hiçbir suretle ek beyanname olarak verilemeyeceği, tamamının düzeltme beyannamesi şeklinde, daha önce verilen beyannamedeki bilgileri de kapsayacak şekilde ve mutlaka "internet" üzerinden verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Ancak uygulamada çoğu kez mükelleflerin bu ilkelere uymadığı gözlenmekte olup, bu bağlamda kendilerine kesilen usulsüzlük cezalarına karşı tepki gösterdikleri bilinmektedir.

Bununla birlikte, konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.3.2007 tarihinde yapılan "Düzeltme Beyannamelerinin E-Beyanname Sistemi Aracılığıyla Gönderilmesi" ile ilgili duyuruda;

* 05.3.2007 tarihinden itibaren 368 sıra numaralı Vergi usul Yasası Genel Tebliği kapsamında elektronik ortamda verilen beyannemelere ilişkin düzeltme beyannamelerinin de elektronik ortamda alınacağı,

* Daha önce verilen beyanname veya beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak ve beyan artırıcı verilen beyannamelerde bir önce verilen tahakkuk farkı kadar bir tahakkuk fişi düzenleneceği,

* Elektronik ortamda gönderilecek düzeltme beyannamelerinin daha önce verilen beyanname veya beyannameleri kapsayacak şekilde mevcut "Beyanname Düzeltme Programı" (BDP) ile düzenlenip, paketleneceği; paket gönderilip kontrol edildikten sonra onay aşamasında "Özel" işaretlenip (DZT) seçilerek "Özel Onay" butonuna tıklanarak işlemin tamamlanacağı, gönderilen düzeltme beyannamesi süresinden sonra ise (DZT) seçeneği yanı sıra "Kanuni Süresinden Sonra" (KSS) veya Pişmanlık Talepli (PIS) seçeneklerinden birisi seçilerek "Özel Onay" butonuna tıklanarak işlemin tamamlanacağı, süresinden sonra olması nedeniyle ihbarname aşamasına geçileceği belirtilmiştir.

Bu bilgiler ışığında yasada öngörülen süreden sonra verilen düzeltme beyannamelerine işlem yapılırken söz konusu beyannamenin "Kanuni Süresinden Sonra" ya da pişmanlık talepli beyanname niteliği taşıyıp taşımadığı değerlendirilerek bu durumdan birine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bu ayırımın, uygulanacak cezanın kesilmesi yönünden dikkate alınması gerekmektedir. Eğer yasal süresinden sonra verilen düzeltme beyannamesi Vergi Usul Yasası'nın 371'nci maddesine göre pişmanlıkla ilgili ise (PIS) vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. Buna karşılık idare pişmanlık istemi olmadan "Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanname (KSS)" niteliğinde ise vergi ziyaı cezası kesilmektedir.

Vergi daireleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi durumunda Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Mükellef tarafından verilecek söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde Vergi Usul Yasası'nın 352'nci maddesinin ikinci derecede usulsüzlük başlıklı fıkrasının 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezası kesilmektedir.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 13.02.2009)

GÜNDEM