BASINDAN YAZILAR
Kendi isteklerine göre sigortalı olanlara yeni bir fırsat / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Kendi isteklerine göre sigortalı olanlara yeni bir fırsat / Veysi Seviğ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın geçici 17'nci maddesi ile "kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların Bağ-Kur ve tarımda kendi adına ve hesabına" çalışanlardan söz konusu yasalara göre tescilleri yapıldığı halde 30 Nisan 2008 itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkartılacak olan genel tebliğin yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren altı ay içinde prim borçlarını ödememeleri halinde sigortalılıklarının dondurulması hususu hükme bağlanmıştır.
Konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan "5510 sayılı kanun gereğince kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 5 yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanlar için yapılacak işlemler hakkındaki" tebliğ uyarınca 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle hak sahipleri söz konusu yasa maddesi hükümlerinden yararlanabilecekler ve mevcut borçlarını altı ay içinde ödemek suretiyle sigortalılıkları devam edecektir. Buna göre;
* Bağ-Kur'lu olanlarla
* Tarımda sigortalı bulunanlardan
30 Nisan 2008 tarihi itibariyle beş yılı aşkın süre ile borçlu bulunanlar 01 Şubat 2009 tarihinden itibaren altı ay içinde söz konusu borçlarını ödemeleri halinde sigortalılıkları kesintiye uğramayacaktır.
Bu haktan yararlanmak isteyenlerin her şeyden önce mevcut prim borçlarını öğrenmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda sigortalılarla bunların hak sahipleri beş yılı aşan süreye ilişin prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinden internet üzerinden öğrenebilecekleri gibi sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerinden de alabileceklerdir.
30 Nisan 2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalı veya bunların hak sahipleri hakkında 01 Şubat 2009 tarihinden itibaren altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ibraz ettikleri belgelerden veya kurum tarafından yapılan incelemeler sonucu yeniden belirlenen sigortalılık süreleri ve borç tutarları esas alınarak gerekli işlem yapılacaktır.
Prim borcu ödenmeyen süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilemeyecek ve bu sürelere ilişkin prim alacakları takip edilmeyecektir. Ayrıca söz konusu tebliğde de açıkça belirtildiği üzere 14 Ocak 2008 tarihinden önce veya 01 Şubat 2009 tarihinden itibaren altı aylık süre içinde yapılacaktır.
Mevcut düzenlemeler çerçevesinde prim borcu ödenmeyen süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin prim alacakları takip edilmeyecektir. Ayrıca söz konusu tebliğde de açıkça ifade edildiği üzere 14 Ocak 2008 tarihinden önce veya 01 Şubat 2009 tarihinden itibaren altı aylık süre içinde sigortalılık süresi belirleneceğinden gerek 14 Ocak 2009 tarihinden önce veya bu tarihten sonra hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılıkları, sigortalık başlangıç tarihi itibariyle, kısmi ödeme yapanların ise ödedikleri primlerin karşıladığı ay sonu itibariyle durdurulacaktır.
Kendi istekleri ile Bağ-Kur'lu veya tarımda kendi adına ve hesabına sigortalı olanların 30 Nisan 2008 tarihinden önceki beş yılı aşan borçları için getirilmiş bulunan bu kolaylıktan yararlanmak istemeleri halinde öncelikle gecikmiş borçlarının miktarını öğrenmesi ve buna göre hazırlıklı olması gerekmektedir. Söz konusu borç miktarı öğrenildikten sonra altı ay içinde söz konusu borcun kapatılabilmesi için gerekli finansman hazırlığının yapılması gerekmektedir.
Daha önce yaptıkları başvuru üzerine sigortalılıkları durdurulanların "5510 sayılı kanun gereğince kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 5 yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanlar için yapılan işlemler" hakkındaki tebliğ hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde bunların da Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmaları gerekmektedir. Bu bağlamda sigortalılıkları durdurulanlar sigortalılık sürelerinin karşılığı olan prim borçlarını ödemek istemeleri halinde kurum mevcut düzenlemelere göre belirlenecek prime esas kazanç üzerinden hesaplanacak borç tutarını sigortalıya tebliğ edecektir. Yapılan bu tebligat doğrultusunda hak sahibi kendisine bildirilen borcu tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.
Geçmişte çeşitli nedenlerle yüklenmiş oldukları primleri ödeyemeyenler ile sigortalılıkları durdurulanlar, yapılan yeni düzenlemeden yararlanarak sigortalılıklarını, dolayısıyla sosyal güvencelerini sürdürebileceklerdir.

Kişilerin sosyal güvenliklerinin teminat altına alınabilmesi için yapılan düzenlemeler birer fırsat niteliğindedir. Bu konuda sosyal güvenlik kurumlarına bilgi edinmek üzere 02 Şubat 2009 Pazartesi günü de dahil olmak üzere başvurarak borç miktarlarının öğrenilmesi mümkün bulunmaktadır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın geçici 17'nci maddesi ile "kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların Bağ-Kur ve tarımda ken...


 

(Kaynak: Referans Gazetesi | 30.01.2009)

GÜNDEM