BASINDAN YAZILAR
Çevre Temizlik Vergisi / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Çevre Temizlik Vergisi / Veysi Seviğ

Belediye Gelirleri Yasası'nın mükerrer 44'üncü maddesi uyarınca "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlananlar konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılar binalar Çevre Temizlik Vergisi'ne tabidir."

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, Darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ve şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtları ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tabi değildir.

Yasal düzenleme gereği verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Verginin mükellefiyeti ise binanın kullanımı ile başlamaktadır. Bu bağlamda binanın sahibi ile Çevre Temizlik Vergisi'nin mükellefi farklı olabilmektedir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 35 seri numaralı Belediye Gelirleri Yasası Genel Tebliği ile yapılan açıklamalar uyarınca 01.01.2009 tarihiden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 20 kuruş, diğer belediyelerde 16 kuruş olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, belediyelerin temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Yasal düzenleme gereği olarak işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi her yıl, Emlak Vergisi'nin taksit sürelerinde ödenir.

Diğer yandan yine yasal düzenleme gereği olarak belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini belirlemeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde 01.01.2009 tarihi itibariyle uygulanacak olan Çevre Temizlik Vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

Bina dereceleri ve yıllık tutarları TL

 

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. grup

1.900

1.500

1.180

950

780

2. grup

1.190

900

700

560

470

3. grup

780

600

470

390

300

4. grup

390

300

230

190

150

5. grup

230

190

130

119

95

6. grup

119

95

67

54

40

7. grup

40

33

23

20

16

 

Belediye Gelirleri Yasası'nın mükerrer 44'üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, büyükşehir belediyelerinde Çevre Temizlik Vergisi, diğer belediyelerde uygulanan Çevre Temizlik Vergisi tutarları yüzde 25 oranında artırılarak hesaplanmaktadır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan Çevre Temizlik Vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

Bina dereceleri ve yıllık tutarları TL

 

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. grup

2.370

1.875

1.475

1.187

975

2. grup

1.487

1.125

875

700

587

3. grup

975

750

587

487

375

4. grup

487

375

287

237

187

5. grup

287

237

162

148

118

6. grup

148

118

83

67

50

7. grup

50

41

28

25

20

 

Bakanlar Kurulu tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye, tarifede yer alan tutarları, yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibariyle ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir. Bu bağlamda 2005/9817 sayılı bakanlar kurulu kararı uyarınca konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kullanılmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli uygulanmaktadır.

(Referans Gazetesi | 09.01.2009)

GÜNDEM