BASINDAN YAZILAR
Ülkemizin para birimindeki yeni harfi kalktı / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Ülkemizin para birimindeki yeni harfi kalktı / Veysi Seviğ

 

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkında"ki 5083 sayılı yasanın birinci maddesi hükmü gereği olarak "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para birimi Yeni Türk Lirası'dır. Türk Lirası'nın alt birimi Yeni Kuruş'tur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruş'a (YKR) eşittir.
Bakanlar kurulu, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir."
Yeni Türk Lirası uygulaması 01.01.2005 tarihinden itibaren başlamış olup, bakanlar kurulunun 04.4.2007 gün ve 2007/11963 sayılı kararı gereği olarak 31.12.2008 tarihine kadar geçerli olmuştur. Söz konusu kararın;
* Birinci maddesine göre 01.01.2009 tarihi itibariyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibareleri kaldırılmıştır.
* Geçici birinci madde uyarınca, bu kararın uygulanmasına ilişkin çalışmalarda ve uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan, görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkili kılınmıştır.
* Üçüncü maddesi ile de söz konusu kararın geçici 1. maddesinin yayımı tarihinde, diğer maddelerin ise 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Buna göre 04.4.2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı bakanlar kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırılması ve bakanlar kurulu kararının birinci maddesinin yürürlük tarihinin 01.01.2009 olması nedeniyle özel kesim muhasebe sistemine yönelik olarak işletmeler tarafından uygulanacak esaslar Maliye Bakanlığı tarafından "Türk Lirası ve Kuruş Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sistemine İlişkin Olarak İşletmeler Tarafından Uygulanacak esaslar" 15 sıra numaralı "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ ile belirlenmiş bulunmaktadır. (26 Aralık 2008 gün ve 27092 sayılı Resmi Gazete)
Söz konusu genel tebliğ ile yapılan açıklamalar çerçevesinde;
* 31.12.2008 tarihi sonuna kadar yapılacak dönem sonu işlemleri dahil muhasebe kayıtları Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden olacaktır. 01.01.2009 tarihinden itabaren yapılacak muhasebe kayıtları ise Türk Lirası ve Kuruş üzerinden olacak, bu bağlamda söz konusu ifadelerde "Yeni" sözcüğüne yer verilmeyecektir.
* Maliye Bakanlığı tarafından özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler de 01.01.2009 tarihinden itibaren normal vergilendirme dönemine sahip diğer mükellefler gibi muhasebe kayıtlarını Türk Lirası ve Kuruş üzerinden yapacaklardır. Ancak, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden yapılmış olunan muhasebe kayıtları neticesinde elde edilen 31.12.2008 tarihli geçici mizanda yer alan hesaplardaki para birimleri 01.01.2009 tarihi itibariyle Türk Lirası ve Kuruş olarak düzeltilecektir.
* Bilanço esası dışında serbest meslek kazancı ve işletme hesabı esasına göre defter tutan diğer mükellefler de 01.01.2009 tarihi itibariyle Türk Lirası ve Kuruş para birimine göre defter tutacaklardır.
Maliye Bakanlığı sözü edilen tebliğ ile "Türk Lirası ve Kuruş Kullanımında Beyanname, Belge ve Bildirim Düzeni ile İlgili Uyulacak Esasları" da aşağıdaki şekilde belirlemiş bulunmaktadır.
* 31.12.2008 tarihi sonuna kadar düzenlenecek fatura, sevk irsaliyesi, benzeri nitelikteki belgeler Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden olacaktır. 01.01.2009 tarihinden itibaren söz konusu tüm belgeler ise Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.
* 2008 mali yılı işlemlerine ilişkin olarak düzenlenecek, ancak 01.01.2009 tarihinden sonra verilmesi gereken, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ekinde yer alan mali tablolarda kullanılacak para birimi Türk Lirası ve Kuruş olacaktır.
* Mükellefler, kullanmakta oldukları bazı matbu fatura veya fatura yerine geçen vesikalarda tutarın yazı ile belirtildiği bölümde yer alan "YTL" ve "YKR" ibarelerindeki "Y"nin üstünü çizmek suretiyle eski belgelerini kullanmaya devam edeceklerdir.
Bugünden itibaren Türk Para birimi "TL" olarak tanımlanacaktır. Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yayımlanan tebliğ ile özellikle muhasebe kayıtlarında 01.01.2009 tarihinden itibaren bu konuda özen gösterilmesi istenmektedir.
NOT: Tüm olumsuzluklara karşın 2009 yılının tüm insanlık için sorunsuz geçmesini dileriz.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkında"ki 5083 sayılı yasanın birinci maddesi hükmü gereği olarak "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para...
( KB)

 

(Kaynak: Referans Gazetesi | 02.01.2009)

GÜNDEM