BASINDAN YAZILAR
Çalışanlar SGK’dan Üç Acil Düzenleme Bekliyor / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Çalışanlar SGK’dan Üç Acil Düzenleme Bekliyor / Şevket Tezel

SSGSS Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte alt düzenlemelerin çıkartılamaması nedeniyle yasanın getirdiği bazı haklar da kullanılamıyor. Bu eksiklerden bir kısmı da bürokrasiyi ve yargının iş yükünü artıracak sakıncalar içeriyor.

 

Doğum borçlanması çözüm bekliyor

SSGSS Yasasıyla ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a sigortalılığı kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlanma imkânı getirilmişti.

 

Önce Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğiyle borçlanma işlemleri için ‘Ücretsiz doğum ve analık izni süreleriyle’ sınırlı olmak üzere işyerine belgeletme yükümlülüğü getirilmiş, fakat daha sonra borçlanmanın detaylarını ortaya koyan Hizmet Borçlanma Tebliğiyle belgeleme zorunluluğunun kapsamı tüm doğum borçlanmaları için genişletilmişti. Buna ek olarak bahse konu Tebliğ, kanunun verdiği hakkı daraltarak ilk sigortalılık tarihinden önceki doğumların borçlanmasını da kapsam dışına itmişti.

 

            Bu durumun çözülmesi, kanunla verilen hakkın uygulanabilmesinin önünün açılması amacıyla başta belgeleme zorunluluğundan kaynaklanan pürüz olmak üzere engelleri kaldıracak genelge bekleniyor.

 

Evde dantel işleyen kadınlar düzenleme bekliyor

1 Ekim 2008 tarihinden sonra;

Dışarıdan işçi almamak, işi endüstriyel tarza dönüştürmemek kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksızın satma işlemlerini,

 

  1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak,
  2. Ticari, tarımsal veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmama koşullarına sahip bulunarak yerine getirmek,

3. Herhangi bir işverene iş sözleşmesiyle tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapmak,

koşullarını sağlayarak yaptıkları tespit edilen kadınların; isteğe bağlı sigortalı olarak 2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının 15 katı üzerinden başlanılarak, izleyen her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödeyerek sigortalı olma imkanı sağlanacaktı. Buna göre 2009 yılında 16 katı, 2010 yılında 17 katı şeklinde artarak 2023 yılında diğer sigortalılar gibi 30 kata ulaşacaktı

Bu şekilde çalışanların saptanması Maliye Bakanlığı’ndan alınacak görüşe göre SGK’nın belirleyeceği yöntemlerle sağlanacak olduğundan öncelikle bu tespitin gerçekleştirilerek duyurulması bekleniyor.

 

Beş yıldan fazla borcu olan Bağ-Kur’lular Tebliğ bekliyor

Bağ-Kur Kanunlarına göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarının ödemesinden veya ihtiyaç dışındaki kısmının ödenmesinden kaçınmalarına fırsat tanıyan 1479 sayılı kanunun geçici 26 ve ek 19 uncu maddeleri 5510 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmış, aynı yasanın geçici 17 nci maddesiyle de bu defa 30.04.2008 tarihi itibariyle beş yıl ve daha fazla prim borcu olanlarla sınırlı olmak üzere aynı hak tanınmıştı. Fakat bu hakkın uygulanması SGK’ca çıkarılacak bir tebliğe bağlanmışsa da henüz bu tebliğ çıkarılmamış durumda. Beş yıldan fazla prim borcu olup da sigortalılık olarak bu sürelerin tamamına veya bir kısmına ihtiyacı olmayanlar dikkatle SGK’nın bu tebliği çıkarmasını bekliyorlar.

(Sözcü Gazetesi | 24.12.2008)

GÜNDEM