BASINDAN YAZILAR
İşçilerimiz mesleki eğitimli olmalı / Tahsin Sınav - MuhasebeTR

İşçilerimiz mesleki eğitimli olmalı / Tahsin Sınav

Meslekî eğitim, sanayileşmenin vazgeçilmez bir eğitim süreci olarak her zaman büyük önem taşımıştır. Ve bilhassa kalifiye ara eleman yetiştirmede gittikçe iktisadî hayatı kapsamaktadır. İş Yasası'nda meşhur istidam paketiyle yapılan değişiklik sonucu, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların meslekî eğitim zorunluluğu, 01.01.2009 tarihinden itibaren temel ilke ve uygulamalarımız içerisinde yerini alacaktır. Ve bu tarihe çok az bir süre kaldı. Bu tarih, belki de gençlerimizin mesleklenmesinde önemli bir milat olacak. Asgarî %70'i evrensel normlara göre meslekli bir toplum olmalıyız. Meslekli gençlerin ördüğü bir ekonomik yapı, elbette dünyada seçkin bir güç olacaktır.

Başka ifadelerle de tekrarlamak gerekirse, üretimde kalite ve verimliliğin artırılmasını temin ederek, ürün ve hizmetlere uluslararası rekâbet gücü kazandırmada ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemede temel ve radikal bir önlem olarak, mesleki eğitimi olmayan işçi vb elemanların ağır ve tehlikeli işte çalışamayacak olması, çok önemli bir gelişmedir. Bu hususta yapılacak uygulamalar, AB norm ve standartlarının ülkemiz mevzuat ve tatbikatına aktarılarak kazanılmasını da sağlayacaktır.

Kalifiye elaman yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerinin verildiği eğitim, genel anlamda “mesleki eğitim”dir. Meslekî eğitim alma gerekliliği, kalite ve verimliliğin artırılmasının temel şartı olduğu kadar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerinden biri de işçilerin yaptıkları iş konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Bu nedenle işçilerin mesleki eğitim almaları büyük önem arz etmektedir. 26.05.2008 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 85'inci maddesine getirilen düzenlemeye göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren, çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler, artık ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacak. İşverenlerimizin işe yeni giren veya halen çalışmakta olan işçilerine 01.01.2009 tarihine kadar mesleki eğitim vermeleri de gereklidir. İşverenlerin, çalışanlarına mesleki eğitim vermeleri için öngörülen süre, 01.01.2009 tarihinde sona ermektedir. Yeterli ve gerekli yapılanmalar oluşturulamadığı için, geçiş süreci düzenlemesi başarılı olmamıştır. Öngörülen süre bitmeden önce işverenlerin gerekli eğitim çalışmasını tamamlamalarına yeterli süre kalmamıştır. 01.01.2009 tarihinden sonra ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitim almamış işçiyi çalıştıran işverenlere HER İŞÇİ BAŞINA 500 YTL idari para cezası uygulanacaktır.

“Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” eki “Çizelge”ye göre, kadınların ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin sınırlı şekilde çalıştırılabilecekleri işlerin genel kategorilerini belirtmeliyiz. Tabii ki sözkonusu Çizelgede bu gruplandırmanın detayındaki işler de sıralanmaktadır. Ana gruplar, şöyle:

a.Arama ve sondaj işleri, b.Metalurji sanayii ile ilgili işler, c.Taş ve toprak sanayii ile ilgili işler, d.Metal ve metalden mamul eşya sanayii ile ilgili işler, e.Ağaç ve ağaçdan mamul eşya sanayii ile ilgili işler, f.Yapı işleri, g.Kimya sanayi ile ilgili işler, h.İplik, dokuma ve giyim sanayi ile ilgili işler ı.Kâğıt ve selüloz sanayii ile ilgili işler i.Gıda ve içki sanayii ile ilgili işler j.Tütün sanayii ile ilgili işler k.Enerji üretimi, nakli ve dağıtımı ile ilgili işler l.Nakliye benzeri işler m.Tarım ve hayvancılık işleri n.Ardiye ve antrepoculuk o.Haberleşme ö.Çeşitli işler (İtfaiye işleri vb).

Çalışanların ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmeleri için mesleki eğitim almış olmaları yetmemekte, bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de almaları gerekmektedir. Bu nedenle işverenlerin çalışanlarına mesleki eğitimin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini de ayrıca vermeleri gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yapılması konusunda işçi ve işverenlerin çeşitli yükümlülükleri var.

Kısaca ve önemini tekrarlayarak belirtelim ki, iş kazalarının azaltılması yönünde başarılı üretim süreçleri oluşturmak amacıyla getirilen mesleki eğitim uygulamasına, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine işçi ve işverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Bu yazımla, değerli meslektaşım ÇSGB İş Müfettişi Arif TEMİR'in de öneri, katkı ve hatırlatmasıyla bu konuyu inceleyerek siz okuyucularımla paylaşmış oldum. Kendisine bu nedenle de açık teşekkürümü belirtmek istiyorum. Umarım bu çalışmamla, toplumumuzun mesleklileşmesi sürecine ve gençlerimizin bütün dünyada geçerli olan ve bilhassa ülkemizin yücelmesinde etkili olacak mesleklerde, “mesleklileşme” başarısında bir nebze de olsa olumlu katkı sağlamış olurum.

 

 

(Yeni Şafak Gazetesi | 22.12.2008)

GÜNDEM