BASINDAN YAZILAR
Sigortasız işçinin cezası / Resul Kurt - MuhasebeTR

Sigortasız işçinin cezası / Resul Kurt

Sosyal güvenlik reformunda değişen konulardan birisi de, sigortasız işçi çalıştıranlara uygulanan idari para cezası. Buna göre;

1) Sigortalı işe giriş bildirgesi süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hálde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, Sigortalı işe giriş bildirgesine ilişkin cezalar üçte ikisi oranında uygulanacak.

2) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

3) İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde yukarıda sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Emekli Hakim’in destek primi

15 Temmuz 1999’da Emekli Sandığından Hakim sınıfından emekli oldum. 2000 senesi ocak ayında Avukatlığa başladım halen devam ediyorum.Bugüne kadar Sosyal Güvenlik Destek Pirim yatırmadım. Muhasebecim 10 ay önce Bağ-Kur’ a yatırmamı istedi ve yatırdım. Kurumca gerek olmadığı gerekçesiyle param iade edildi. Yeni yasaya göre Sosyal Güvenlik Destek Pirimi ödemem gerekir mi? Halil İbrahim Ekici

Sayın okurumuz, 1 Ekim 2008 öncesindeki mevzuatta, sizin gibi Emekli Sandığı emeklisi olup, serbest avukatlık yapanların sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerektiğine ilişkin yasal bir hüküm yoktu. Ancak, İster SSK’dan, ister T.C. Emekli Sandığı’ndan isterse de Bağ-Kur’dan emekli olsun aldıkları emekli aylığından SGDP kesilecektir. Sosyal Güvenlik Reformu ile yapılacak düzenlemeye göre 4-1/b’li (Bağ-Kur) emeklilerin almakta oldukları aylıklarının yüzde 12’si oranında uygulanacak. Bu oran, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak yüzde 15’e çıkacak. Ancak kesilecek olan bu tutar, 4/b sigortalılarıyla ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacak.

Şartsız sağlık yardımı alabilecekler

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre;

* 18 yaşını doldurmamış olan kişiler,

* Bakıma muhtaç kişiler,

* Acil haller,

* İş kazası ve meslek hastalığı halleri ile

* Bulaşıcı hastalıklarda genel sağlık sigortalısının 30 gün priminin bulunup bulunmadığı veya borcu olmaması şartı arananlarda bu borcun olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı getirilmektedir.

 

(Star Gazetesi | 04.12.2008)

GÜNDEM