BASINDAN YAZILAR
Yıllık izinde kısa vadeli sigorta primi kesilecek - MuhasebeTR

Yıllık izinde kısa vadeli sigorta primi kesilecek

İşçilere yapılan hangi ödemelerin sigorta primlerinin hesabına esas tutulacağı konusunda tereddütler bulunmaktadır. Bunlardan birisi de, yıllık izinlerle ilgili yapılan ödemelerdir.

Çalışırken yıllık izin kullananlar açısından ciddi bir sorun ortaya çıkmıştır. "Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de "c- Yıllık ücretli izinli olan sigortalıların, ücretli izin gün sayıları ile izin ücretlerinin girişi sigortalıların yıllık ücretli izinli oldukları süreler için, prime esas kazançları üzerinden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmeyeceğinden, aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilen sigortalının ay içinde yıllık ücretli izinli olması halinde, yıllık ücretli izinli olduğu gün sayısı ve yıllık ücretli izin süresine ilişkin hak ettiği ücreti "ücretli izin" günü bölümüne kaydedilecektir" hükmü getirilmişti.

Ancak, 23/11/2008 tarih ve 27063 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Deşiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'le, yıllık izinlerde kısa vadeli sigorta kolu primi alınmamasına ilişkin muafiyet sona erdirildi. Artık yıllık izin kullanılmasında kısa vadeli sigorta kolu primi alınacak.

İşten ayrılan işçinin izin parasından SSK primi kesilir mi?

Sigortalıların hak kazanıp da kullanmamış oldukları yıllık izin süresine ait ücretlerin, iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde ödenmesinin zorunlu olması nedeniyle, iş sözleşmesinin feshedildiği ayın kazancına dahil edilmek suretiyle sigorta primlerine tabi tutulması gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu gereğince hak edilen yıllık izin ücretleri 5510 sayılı kanunun 80. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren ücretler kapsamında bulunduğundan,

Sigortalıların hak kazanıp da kullanmamış oldukları yıllık izin süresine ait ücretlerin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 59. maddesine göre, iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde ödenmesinin zorunlu olması nedeniyle, iş sözleşmesinin feshedildiği ayın kazancına dahil edilmek suretiyle sigorta primlerine tabi tutulması gerekmektedir.

İş Kanunu'nun anılan maddesinde, iş sözleşmesinin feshinde, sadece kullanılmayan yıllık izine ait ücretin ödenmesi hükme bağlanmış olup, izin kullandırılacağına dair bir açıklık bulunmadığı ve izin ücretinin ödenmesi prim ödeme gün sayısında bir artışı getirmediğinden, izin ücreti için aylık prim ve hizmet belgesinde ayrıca gün sayısı gösterilmemekte ancak, sigorta primine esas günlük kazanç, o ay içinde ücret alınan gün sayısı ve prime esas günlük kazancın üst sınırı da dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

İzin ücretinin iş sözleşmesinin feshinden sonra ödenmesi halinde ise izin ücretine iş sözleşmesinin feshinde hak kazanılmış olduğundan, iş sözleşmesinin feshedildiği ayın kazancına dahil edilerek ve ek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek suretiyle sigorta primi kesilecektir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 26.11.2008)

GÜNDEM