BASINDAN YAZILAR
Araç cinsinde Maliye tebliğle değişiklik yapma hakkına sahip / Veysi Seviğ, Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Araç cinsinde Maliye tebliğle değişiklik yapma hakkına sahip / Veysi Seviğ, Bumin Doğrusöz

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğle, koltuk sayısına göre araç cinslerinde değişiklik yapıldı. Sınıfı değiştirilen araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi de yeniden hesaplandı.

ARAÇ CİNSİNDE TEBLİĞLE DEĞİŞİKLİK 

 

SORU: Benim sorunum Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili. 2001 model Fiat Doblo Kargo 1.9 silindir hacmi 1910 net ağırlığı 1305 olan bir araca sahibim. Aracımın geçmiş yıllar ve bu yıla ait tüm Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarını zamanında ödedim. Ancak ağustos ayı içinde aracımın muayenesini yaptırmak istediğimde görevli memurlarca borcu yoktur yazısı istendi. İlgili vergi dairesinden gerekli belgeyi almak istediğimde karşıma aracımla ilgili Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları çıktı. Bunun sebebini sorduğumda Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bir tebliğe göre aracımın ruhsatında ve trafik kayıtlarında kamyonet geçen cinsinin panel van olarak değiştirildiği ve kamyonet olarak hesaplanan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu defa panel van olarak tekrar hesaplandığı belirtildi. Bu hesaplamaya göre 2005 ve sonraki yıllara ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin fark tutarları ve gecikme zamları hesabıma borç kaydedilmiş. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan böyle bir tebliğ var mı? Vergi dairesinin böyle bir uygulama yapması, hele hele geçmiş yıllara ait yatırılmış olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne fark çıkartması doğru ve haklı bir uygulama mıdır?

 

YANIT: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "Bazı Araçların Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin" olarak yazılan 14 Temmuz 2008 tarihli genel yazıda yer alan tanımlamaya göre;

* Arka kısmında oturma yeri bulunmayan ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi"nin istiap haddi bölümünde 2, 2+1 şeklinde kişi sayısı belirtilen kapalı kasa kamyonetlerin kamyonet,

* Arka kısmında oturma yeri bulunan ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi"nin istiap haddi bölümünde 3+1, 4+1 veya 5 şeklinde kişi sayısı belirtilen "çift sıra koltuklu", üç sıra koltuklu kapalı kasa kamyonetlerin panel van olarak ilgili tarifeden motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması öngörülmüştür.

Diğer yandan söz konusu genel yazı ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi"nde kamyonet yazan taşıtların yolcu ve yük taşıyacak şekilde veya sadece yolcu taşıyacak şekilde dizayn edildiğinin tespit edilmesi halinde 197 sayılı kanunun 13. maddesinin (b) bendi de göz önüne alınmak suretiyle ilgili tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması ve bu taşıtlara ilişkin gerekli tescil kayıtlarının düzeltilmesi için ilgili trafik tescil bürosuna bilgi verilmesi hususu bildirilmiştir.

Motorlu Taşıtlar Kanunu'nun 13.maddesinin (b) bendine göre de Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ve verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun 352. maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (ihtar 2) sırasına göre ceza kesilir.

Noterler, trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi dairesi başkanlıklarına gönderilen bir genel yazıda yapılan tanımlamaları dikkate alarak aracınızın "Motorlu Taşıtlar Trafik Belgesi" ile "Motorlu Araç Tescil Belgesi" üzerindeki bilgilere göre durumunu belirleyebilirsiniz. Konuya yönelik olarak da eğer aracınızın kamyonet tanımına uygun olduğu konusundaki görüşünüzde ısrarcı iseniz bu takdirde vergi mahkemesi nezdinde dava açmak suretiyle konuya çözüm arayabilirsiniz.(V. Seviğ)

 

 

PARA PİYASASI DANIŞMANLIĞI KDV'YE TABİDİR

SORU: Uluslararası faaliyet gösteren bir danışmanlık firmasından para piyasası ve arbitraj işlemleri konusunda devamlı bilgi almaktayız. Bu bilgiler karşılığında kendilerine muntazam olarak belli bir bedel ödemekteyiz. Söz konusu bilgilerin edinimi için internetten de yararlanıyoruz. Bize verilen şifre ile bu konuda bilgi almamız mümkün oluyor. Bu ödemeler katma değer vergisine tabii midir? Bugüne kadar konuya ilişkin olarak yaptığımız araştırmalarda net bir cevap alamadık.

    

YANIT: Yurtdışında bulunan danışmanlık firmalarından internet aracılığı ile bilgi alınması hizmetinden Türkiye'de faydalanıldığından söz konusu yararlanma hali Katma Değer Vergisi Yasası'nın (KDV) 1/2. maddesi uyarınca hizmet ithalatı niteliğindedir.

Böyle bir durumda söz konusu hizmet bedeli üzerinden yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi hesaplanması, bu verginin de sorumlu sıfatıyla sizin tarafınızdan ilgili vergi dairesine (2) no'lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Sizin bu işleminiz bilgi satın alma şeklinde oluşmakta dolayısıyla söz konusu iş, hizmet ithalatı kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu nedenle hesaplanması gereken Katma Değer Vergisi'nin sorumlu sıfatıyla sizin tarafınızdan beyan edilerek ödenmesi mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde zorunlu olmaktadır. (2) numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edip ödemiş bulunduğunuz katma değer vergisini aynı döneme ait (1) numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile indirim konusu yapmak suretiyle söz konusu vergiyi hukuken yansıtma olanağınız vardır. (V. Seviğ)

 

İNTERNETTEN SATIŞTA ARACILIK 

SORU: İnternet siteleri üzerinden yapılan pazarlama işlerinde mal bedeli satıcı firmaya ödenirken, satıcı firmalarda aracılık işi yapanlara belli bir komisyon ödemektedirler. Söz konusu komisyonlar için fatura düzenlenmesi gerekir mi?

 

YANIT: Yapılan iş bir aracılık işidir. Aracılık işleri ticari nitelikte bir faaliyet olduğundan bu işi yapanların vergi mükellefiyeti tescil ettirmeleri ve yapmış oldukları aracılık işleri için komisyon taleplerini yaparken, bu talepleri için fatura düzenlemeleri ve vermeleri gerekmektedir. Bu bağlamda internette faaliyet gösteren site sahiplerinin bu tür faaliyetlerini beyan dışı bırakmaları halinde vergi idaresince haklarında gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır. (V. Seviğ)

 

 

YARGI KARARLARINDA TİCARİ KAZANÇ

Danıştay 4.Dairesi E.2003/1931 K.2004/922 T.27.4.2004

Davacı adına, gayrimenkul alım satımı faaliyetinde bulunup ticari kazanç elde ettiği halde bu geliri kayıt ve beyan dışı bıraktığı ileri sürülerek cezalı tarhiyat yapılmış ise de; GVK.'nun 37. maddesinde, gayrimenkullerin alım satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işten elde ettikleri kazanç ticari kazanç olarak belirtilmiş olup, bu hükme göre ticari kazançtan bahsedebilmek için belirli bir organizasyon ve emek sermaye ilişkisi çerçevesinde ve devamlı olarak gayrimenkul alım satımı yapılmasının gerekmesi, oysa ki olayda 1991 ve 1992 yıllarında alınan gayrimenkuller 1997 ve sonrasında satılmış olup, bu durumda bir organizasyon veya devamlılıktan söz edilemeyecek olması, sadece gayrimenkul alımı veya sadece satımının tek başına bu madde kapsamında değerlendirilemeyecek olması, dolayısıyla da burada elde edilen bir ticari kazançtan bahsedilemeyecek olması sebepleriyle, yapılan tarhiyatta yasal isabet yoktur.

 

Danıştay 3. Dairesi E.2000/4290 K.2002/1662 T.17.4.2002

Hediyelik eşya, saat, oyuncak ve altın ticareti yapan adi ortaklığın 1994 takvim yılına ilişkin işlemleri incelenerek bir kısım hasılat ile döviz cinsinden verilen borç para karşılığı elde edilen kur farkı gelirinin kayıt ve beyan dışı bırakıldığı görüşüyle davacının payı oranında cezalı tarhiyat yapılmışsa da; tarhiyatın davacının işlerinde ele geçirilen el defterine dayandırılmış olması, 4 kişiye yapılan satıştan elde edilen ve kayıt dışı bıraktığı ileri sürülen hasılatla ilgili olarak el defteri dışında bu satışın gerçekleştiğine ilişkin hiçbir tespit olmaması, tek yanlı incelemeyle hesaplanan matrah farkında hukuka uygunluk bulunmaması, el defterinden hesaplanan kur farkı gelirinin ise hizmet karşılığı elde edilmiş bir gelir olmaması, alım satım tarihleri arasında oluşan farkın faizi olmayıp Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanan fiktif bir artış olması ve bu nedenle beyan dışı bırakılmış hasılattan bahsedilemeyecek olması sebepleriyle, yapılan tarhiyatta yasal isabet yoktur.

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu E.2000/164 K.2000/295 T.13.10.2000

Davacının 1990 yılında verdiği borç paradan dolayı elde ettiği faiz gelirini beyan etmediğinden bahisle, hakkında cezalı tarhiyat yapılmıştır. Menkul sermaye iradının vergilendirilmesinde elde etmenin esas olduğunun açıklandığı GVK'nun 75.md. göre, menkul sermaye iradının elde edilmiş sayılabilmesi sadece hukuken tasarruf edilebilmesine değil, iradı iktisaden tasarruf edebilme imkânının da bulunmasına bağlı olup, borç para verme karşılığında menkul sermaye iradı yönünden faiz gelirinin elde edilmiş sayılabilmesi için borçlu bakımından faizin nakden veya hesaben ödenmiş olması, alacaklı açısından ise faizin, nakden, aynen mahsup veya takas gibi çeşitli şekillerde tahsil edilmiş olması gerekir. Yükümlünün 30.7.1990 da verdiği 65.000.000 lira borç para karşılığında aldığı 30.8.1990 tarihli çekin karşılıksız çıkması üzerine vade tarihleri ve borç miktarları değiştirilerek yeni çekler düzenlendiği, son düzenlenen çekin ise ciro edilerek 30.10.1990 vade tarihi yazılıp, karşılıksız çıkınca icraya verildiği, ayrıca gayrimenkulüne 300.000.000 liralık ipotek tesis ettirildiği, yapılan protokollerle yeni ödeme planları ve yeni senetlerin düzenlendiği anlaşıldığı olayda, aynı yılda bir kişiye bir kez borç para verilmiş olması karşısında faiz gelirinin menkul sermaye iradı olarak vergilendirilmesi gerekmekte ise de ihtilaflı dönemde elde edilmiş faiz geliri bulunmadığından çek vadelerinin değiştirilmesi nedeniyle borç para verme işleminin süreklilik kazandığından bahisle davacının ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesinde isabet yoktur.

 

 

ÖZELGELERDE MALİ TAKVİMİ

 

7 Kasım

Ekim 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi Ve Ödemesi

10 Kasım

16-31 Ekim 2008 Dönemi Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi

11 Kasım

16-31 Ekim 2008 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi Ve Ödenmesi

14 Kasım

2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisi Beyanı

14 Kasım

2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyanı

17 Kasım

2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisi Ödemesi

17 Kasım

2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Ödemesi

17 Kasım

Ekim 2008 Dönemi Kolalı Gazozlar, Alkollü İçecekler Ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

Kasım 2008 Ekim 2008 Dönemi Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) Özel Tüketim Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

Ekim 2008 Dönemi Dayanıklı Tüketim Malları Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi

Ekim 2008 Dönemi BSMV Beyanı Ve Ödemesi

Ekim 2008 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

Ekim 2008 Dönemi KKDF Kesintilerinin Bildirim Ve Ödemesi

20 Kasım

Ekim 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin Ek:7 No'lu ÖTV Bildirim Formu

Ekim 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin Ek:8 No'lu ÖTV Bildirim Formu

Ekim 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin Ek:9 No'lu ÖTV Bildirim Formu 

Ekim 2008 Dönemine Ait Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Ek:4 No'lu ÖTV Bildirim Formu

Ekim 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin Ek:10 No'lu ÖTV Bildirim Formu

Ekim 2008 Dönemine Ait Yarışma Ve Çekiliş İle Futbol Müsabakalarına Ve At Yarışlarına Ait İntikal Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

Ekim 2008 Dönemi İlan Ve Reklam Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

Ekim 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi

Ekim 2008 Dönemi Müşterek Bahislere Ait Eğlence Vergi Beyan Ve Ödemesi

Ekim 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

Ekim 2008 Dönemine Ait Elektrik Ve Havagazı Tüketimi Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

24 Kasım

Ekim 2008 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname İle Beyanı

Ekim 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname İle Beyanı

Ekim 2008 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin beyanı

Ekim 2008 Dönemi Katma Değer Vergisinin Beyanı

Ekim 2008 Dönemi 4/1-a Kapsamında Sigortalı (SSK'lı) Olanlara İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgelerinin Verilmesi

25 Kasım

1-15 Kasım 2008 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi Ve Ödenmesi

1-15 Kasım Dönemi Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi

26 Kasım

Ekim 2008 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

Ekim 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödenmesi

Ekim 2008 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin Ödenmesi

Ekim 2008 Dönemi Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

1 Aralık

Ekim 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi

Ekim 2008 Dönemi 4/1-a Kapsamında Sigortalı (SSK'lı) Olanlara İlişkin Primlerin Ödemesi

Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2008 Sigorta Primi Ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

2008 Yılı Emlâk Vergisi 2. Taksit Ödemesi

2008 2008 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi

2008 Veraset Ve İntikal Vergisi 2. Taksit ÖdemesiGünümüz insanları her şeyin fiyatını biliyorlar, ama hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar.

Oscar Wilde

(Kaynak: Referans Gazetesi | 05.11.2008)

GÜNDEM