BASINDAN YAZILAR
Vergi borçlarının taksitlendirilmesi / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi / Veysi Seviğ

Vergi borçlarının taksitlendirilmesine yönelik Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. (30 Ekim 2008 gün ve 27039 sayılı Resmi Gazete)

Söz konusu tebliğde ifade edildiği üzere, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken Damga Vergisi hariç olmak üzere 30 Ekim 2008 tarihine kadar 01 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş tüm vergi ve diğer tüm amme alacaklarının tahsili düşük faizli taksitlendirmeye konu edilecektir.

Buna göre mükelleflere ilk taksit Aralık 2008 ayından başlamak üzere ve eşit taksitler halinde ödenmek koşuluyla 18 aylık ödeme süresi tanınmıştır. Söz konusu taksitlendirmede mevcut borçlar için yıllık yüzde 3 tecil faizi uygulanacaktır. Bu bağlamda öncelikle söz konusu taksitlendirme olanağından yararlandırılacak borçlar için borçlu konumunda olan mükelleflerin ve diğer amme borçlularının borcun vade tarihinden alacaklı daireye başvuru tarihlerine kadar geçen süre için yasal gecikme zammı uygulanacak ve hesaplanan toplam gecikme zammı taksitlendirilecek tutara eklenecektir.

Konuya ilişkin olarak gecikme zammı oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiş bulunmaktadır.

 

Dönemler

Gecikme zammı – Aylık %

İlgili bakanlar kurulu kararı

21.01.2000-01.12.2000

6

2000/7

02.12.2000-28.3.2001

5

2000/1555

29.3.2001-30.01.2002

10

2001/2175

31.01.2002-11.11.2003

7

2002/3550

12.11.2003-01.3.2005

4

2003/6345

02.3.2005-20.4.2006

3

2005/8551

21.4 2006 tarihinden itibaren

2,5

2006/10302

 

 

Mevcut amme alacaklarının taksitlendirilmesi ile ilgili olarak yayımlanan Seri b,4 sıra numaralı Tahsilat Genel Tebliği'nde belirtildiği üzere, söz konusu tebliğ ile belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükelleflerin 28 Kasım 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar borçlu oldukları vergi dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruların posta yoluyla yapılması da mümkündür. Bu takdirde başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Yapılan düzenleme gereği olarak taksitlendirmeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin tecil istemleri, alacağın tutarına bakılmaksızın vergi daireleri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Tecil için başvuran mükelleflere, ödenecek taksit tutarları, tecil faizi tutarları ve taksitlerin vade tarihi her ayın son işgünü olarak belirtilecektir. Ayrıca mükelleflere taksit tarih ve miktarlarını içeren tebliğ yazısında, tecil edilen borçların tecil koşullarına uygun ödenmemesi halinde, tecil koşullarının ihlal edilmiş olacağı ve söz konusu amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna da yer verilecektir.

Tecil koşullarını belirleyen Tahsilat Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 30 Ekim 2008 tarihinden daha önce alacaklı vergi dairelerine başvururak tecil isteminde bulunan ve bu istemleri kabul edilen mükelleflerin tecil koşullarına uygun olarak ödenmekte olan borçları da söz konusu yeni düzenlemeden yararlandırılacaktır. Bu bağlamda da mükelleflerin ilgili vergi dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Bu durumda söz konusu mükelleflere verilecek olan sürenin, ilk başvuru tarihinden itibaren 36 ayı geçmemiş olması ve yeni uygulamaya göre de mevcut taksitlendirmenin 18 aylık süreyi aşmaması gerekmektedir.

Diğer yandan 30 Ekim 2008 tarihinden önce alacaklı vergi dairelerine yazılı olarak başvurarak mevcut vergi borçlarının taksitlendirlemesini talep edenlerden, henüz başvuruları sonuçlandırılmamış olanlar da yeni uygulamadan yararlanmak istemeleri halinde yazılı olarak vergi dairesine başvurabileceklerdir.

Taksitlendirme koşullarından yararlanmak isteyen mükelleflerin, başvuruları kabul edildikten sonra, tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10'unun ödenmiş olması ve başkaca vadesi geçmiş bir borcunun bulunmaması koşuluyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

İlgili vergi daireleri tarafından tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içersinde en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 işgünü içersinde ödenmesi koşulu aranacaktır.

Tecil ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları gerekmektedir.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 04.11.2008)

GÜNDEM