BASINDAN YAZILAR
Vergi borçlularına ödeme kolaylığı / Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Vergi borçlularına ödeme kolaylığı / Bumin Doğrusöz

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı'ndan vergi borçlarının kolaylıkla ödenmesini sağlama amacıyla yeni bir düzenleme yapıldığı açıklandı. Özellikle içerisinde bulunduğumuz ekonomik çalkantı dönemi, pek çok mükellefi ödeme sıkıntısı içerisine sokmuştur. Kimileri alacaklarını tahsilde sıkıntıya düşmüş, kimileri ise malını satmakta güçlük çeker hale gelmiştir. İşte bu günlerde özellikle ticari kesimin, artık iyi niyetli kötü niyetli ayırımı yapılmaksızın elinin güçlendirilmesi, sıkıntılarına birde vergi idaresinin icra tehdidinden eklenmesinin önlenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle vergi idaresinin mükelleflere ödeme kolaylığını sağlama yollarını araştırmasını doğal karşılamak, "vaktinde ödeme yapan dürüst mükellefler cezalandırılıyor", "eşitlik ve adalet ihlal ediliyor" gibi düşünceleri galiba bu dönem bir kenara bırakmak gerek. Çünkü idare için alacağını almak kadar, gelir kaynağı mükellefini yaşatmak da önemli. Bakanlığın açıklamalarının tahliline geçmeden önce, açıklamayı aynen aktaralım:

 

Bakanlığın açıklaması

Bakanlığımızca, vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazine'ye intikalini temin etmek amacıyla vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak bir tebliğ düzenlemesi yapılmaktadır. Bu düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz oranında önemli bir azaltma yapılarak faiz oranı yıllık yüzde 3 olarak belirlenmiştir. Bu uygulamadan; vade tarihi 01.09.2008 tarihinden önce olan, vergi dairelerine ödenmesi gereken, her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarından borçlu olan mükellefler yararlanacaktır.

Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi alınmamıştır. Mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları halinde toplam borçları, ilk taksit Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 ay süre ile yıllık yüzde 3 tecil faizi uygulanarak taksitlendirilecektir.

 

Açıklamanın yorumu

Bakanlık bu açıklaması ile vergi dairelerine ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarına ödeme kolaylığı getireceğini açıklamıştır. Ancak geçici vergi borçları ile bu vergiye bağlı damga vergisi borçları bu uygulama kapsamı dışında bırakılmıştır.            Burada önemli olan bu borçların vade tarihinin 01.09.2008 tarihinden önceki bir tarih olmasıdır. Vadesi 1 Eylülden sonraya gelen borçlar bu uygulamadan yararlanamayacaktır.

Bu açıklama, bu konudaki hukuki alt yapının hazırlandığını, gerekli düzenlemelerin yapılmakta olduğunu söylemektedir. Bu düzenlemeler yapılmadıkça, bu açıklamayla bir hakkın doğumu söz konusu değildir. Her ne kadar basın açıklamasında, müracaat süresi başlamış ve 28 Kasım'da dolacakmış gibi bir ifade yer almışsa da, vergi dairesine müracaat için asıl düzenlemeleri beklemek gerekmektedir.

 

Ödemeyin bekleyin

Bu açıklamanın ilk anlamı, "bu kapsamda bir borcunuz varsa, ödemeyin bekleyin"dir. Zira bu kapsamdaki borçlar, yıllık yüzde 3 faizle 18 aylık taksitlere bölünecektir. Üstelik ilk taksit Aralık 2008'de başlayacaktır. Öte yandan İdarenin halen devam eden pek çok icra takibini, hacizleri ve hacizli mal satışlarını da, mükelleflerin bu uygulama kapsamında borçlarını ödeyebilmelerini sağlamak için durdurması gerekmektedir.

Ancak bu uygulamanın başarıya ulaşabilmesi ve pek çok kamu alacağının kapsama alınarak tahsili için, ikmalen ve re'sen tarhiyatları ve halen yargı aşamasında olanları da düşünerek buradaki vadenin, ikmalen ve re'sen tarhiyatlarda normal vade anlamını taşıdığının da düzenlemelerde açıklanması gerekmektedir. Zira yargı aşamasında olan veya vergi mahkemesi kararı çıkmış olmasına rağmen 2 no'lu ihbarname tanzim edilerek henüz gönderilmemiş ve dolayısıyla vadesi gelmemiş olduğu ileri sürülebilecek pek çok kamu alacağı vardır.

Zaten uygulamaya dayanak oluşturacak olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanununun tecil ve taksitlendirmeyi düzenleyen 48. maddesinin, "vadede ödemenin mükellefi zor durumda bırakacak olması"nı da kapsama almış olması, 2 no'lu ihbarname henüz gönderilmemiş olanların da bu yeni uygulama kapsamına alınmasına olanak vermektedir

(Referans Gazetesi | 30.10.2008)

GÜNDEM