BASINDAN YAZILAR
Reform Hakkında Soru-Cevaplar - MuhasebeTR

Reform Hakkında Soru-Cevaplar

 

1-     Birden fazla işyerinde çalışan kişi toplam olarak 1 ayda 30 günden fazla sigortalı gösterilebilir mi?  30 gün sayılacak hizmetlerin ücretleri asgari ücretin üst sınırına kadar toplanarak sigortalının hesabına kaydedilecek mi?

 

Bir kişi bir ayda 30 günden fazla sigortalı gösterilemez.  30 güne kadar olan hizmetlere ait kazançlar toplamı  kişinin o aydaki toplam kazancını ifade eder.

 

2-     Yurt içindeki sigortalı hizmetine yurtdışında çalıştığı süreleri de borçlanarak emekli olan kişi S.G.D.P ödeyerek bir işyerinde emekli maaşı kesilmeden çalışabilir mi?

 

Evet çalışabilir.

 

 

3-     5510 sayılı yasanın biz muhasebeciler için oda tarafından kısa şekilde sirküler yayınlanması hususunu değerlendirmenizi istiyorum.

     

Bunun SMMM odasınca yapılması ve oda sitesinde de yayınlanması gerekir.

 

4-     İlk defa kalp krizi geçiren bir hasta ilk önce sağlık ocağına mı gidecek? Gece rahatsızlananlar nereye gidecek acile gidemeyecekler mi?

 

Aile hekimliğine geçilen illerde 01.11.2008 tarihinden itibaren ilk müracaat aile hekimliğine yapılacaktır. Acil hallerde sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderlerin ödenebilmesi için acil tıbbı müdahale yapılmasını zorunlu kılan durumun müdahaleyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelemeleri ve de kurumca kabul edilmesi şarttır.

 

 

5-     Kadının doğumdan sonra 2 yıl dolmadan bir işe girmiş ise bu geçen süreyi borçlanabilecek mi?  Borçlanma hesaplaması nasıl olacak?

 

Doğum yapmadan önce kadın sigortalının, 5510 sayılı kanunun 4/a (mülga 506) kapsamında hizmeti varsa borçlanmada bu süre değerlendirilecektir. Doğumdan sonraki 2 yılı geçmeyen ve sigortalı olarak çalışılmayan süreler  borçlanılabilir. (Örneğin  doğundan bir yıl sonra işe başlayan sigortalı ancak 1 yıllık süreyi borçlanabilecek) Borçlanmada süre sınırlaması yoktur. İstenildiği zaman borçlanılabilir. Bu borçlanmaya ait tutar sigortalılarca Asgari ücret ile bu ücretin 6,5 katı arasındaki değer üzerinden kendilerince belirlenecektir.Ancak, kişi hiç sigortalılığı yokken doğum yapmış ve sonra 4/a kapsamında işe girmişse bu süreyi borçlanamayacaktır.

 

6-     İstihdam teşvikiyle ilgili 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan %5lik indirimin uygulanmasıyla ilgili açıklama yapar mısınız?

 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler ile prim alacaklarını yeniden yapılandırılanlar, bu tecil ve taksitlendirme ile yapılandırmaları devam ettiği sürece bu prim inderiminden yararlandırılır. Prim indirimi, yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Prim indirimine ilişkin destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.

 

7-     Hamile bir bayan aylardır özel hastanede muayene oluyor ve dolayısıyla bütün tetkikler, bilgiler özel hastanede bulunmakta. Bu durumda her gitmeye sevk gerekir mi?

 

28.08.2008 tarih ve  26981 sayılı Genel Sağlık Sigortası Uygulama Tebliği 40 Madde 6 fıkrasında;

“Belli bir proğram çerçevesinde tedavi gören ve bu durumları sağlık kurlu raporu ile belgelendirilen genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin  bu tedaviyle ilgili sağlık hizmeti sunucusuna gidişlerinde sevk zincirine uyma zorunluluğu aranmaz” denildiğinden, bu durumda olanlar sevk işlemine tabi tutulmayacaklardır. 

  

8-     4/B kapsamında zarar eden kurum ortakları önce 12. basamaktan prim ödüyordu. 01.10.2008 den sonra ne kadar ödeyecek?

4/b kapsamında sigortalı olanlar  01.10.2008 tarihinden sonra asgari ücretin 1 katı ile 6,5 katı arasında kendilerinin belirleyeceği gelir tutarı üzerinden prim ödeyecekler.

 

9-     Doğum borçlanması. Şu an aktif olarak çalışan bir bayan önceki çalıştığı işyerlerin kapanmış olması halinde 2 çocuğu için 4 yıl borçlanabilecek mi ya da işyeri kapanmış ancak henüz çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilecek mi?

 

Yapabilir. Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için doğumdan dolayı işe ara vermiş olması ve çocuğunda yaşaması şarttır. İşyerinin kapanmış olup olmaması bir anlam ifade etmemektedir. 

 

10- 2007 eylül ayında SSK dan emekli olup serbest meslek faaliyetinde başlayanlar yeni yasayla sosyal güvenlik destek primi ödeyecek mi?

 

Evet aldıkları maaşlarının %12 si (bu oran her yıl 1 puan artarak en son %15 olacaktır) bu faaliyetlerinin  devamı süresince  SGDP olarak kesilecektir.

 

11- İsteğe bağlı olanlar 1 Ekim'den sonra 9 bin gün üzerinden mi emekli olacak? 9 bin günden kurtarmak için ne yapmalı?

 

01.10.2008 tarihinden sonra emeklilikte kalan sürenin 1260 (3,5 yıl) veya daha az olması durumunda  01.10.2008 öncesi tabi olunun 4/a kapsamında maaş bağlanır. Ancak 1261 gün ve daha fazla bir sürenin olması durumunda son 7 yıllık hizmet süresinin  tetkiki ile daha fazla olan sigortlılık kolundan aylık bağlanır. Emekliliğini talep ettiği tarihte en az 3,5 yıl 4/a kapsamında çalışırsa 7200 gün üzerinden emekli olabilir.

 

12- 1 Kasım'da yedek subay olanların  durumu (4a,4b,4c) hangisine tabi olacak?

 

4/c kapsamında olacaklar.

 

13- Bay A 1994 yılından itibaren 506 sayılı SSK kanunu çerçevesinde sigortalı olarak çalışmaktadır. Bay A çalışmış olduğu A.Ş.ye 2008 Mart ayında yönetim kurulu üyesi seçilmiş olup ; halen yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.Bay a hiç ara vermeden 506 sayılı kanun kapsamında SSK lı olarak çalışmaya devam etmektedir.Yeni SGK kanununa göre 01.10.2008 den sonra kanunun 4/a maddesi kapsamında hiç ara vermeden çalışmasında bir sakınca var mıdır?

 

Bu çalışması aralıksız olarak devam ettiği sürece bir sorun yoktur. Ancak ara verilmesi halinde bağımsız çalışmasından dolayı 4/b kapsamına tabi sigortalılığı başlar ve devam eder.

 

14- E-sigorta ile bildirilecek işten ayrılma belgesinin verilmemesi sebebiyle uygulanacak idari para cezası ne kadardır? Bu uygulama 01.10.2008 tarihi ile mi başladı?

 

            4/a ve 4/c kapsamındaki kişiler için işten ayrılış bildirgesi vermekle yükümlü olan kişiler            için idari para cezası düzenlenmemiştir. 4/b kapsamındaki sigortalıların da işten ayrılış           bildirgesi ile ilgili bir yükümlülükleri yoktur. Bu yükümlülük ve yükümlülüğün sonucu     ortaya çıkan idari para cezası, 4/b kapsamındaki kişilerin işten ayrılmaya ilişkin             bildirgelerini vermekle yükümlü olan ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere    yüklenmiştir ve her bir sigortalı için 1 aylık asgari ücret tutarıdır.        

 

15- SSK ile ilgili bildirge ve belgeleri verme ve ödeme süreleri ne zaman?

 

            Aylık prim ve hizmet belgeleri müteakip ayın 23 ü ne kadar verilir Buna ait primler       bildirge verilen ayın sonuna kadar ödenir.

16- 4/A dan emekli 4/B kapsamında çalışıyor. Destek primi oranı nedir?

 

Maaşının %12 si (Bu oran yılda 1 puan arttırılarak 15 e çıkarılacaktır)

 

17- Ay içerisinde 5 gün ücretsiz izin kullanan personel genel sağlık sigortasından faydalanması için ne yapması  gerekir?

 

30 gün genel sağlık sigortası ödemiş olan kişi, işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha genel sağlık sigortası kapsamındadır. Ayrıca son 1 yıl içinde 90 gün prim ödeyen kişi, işten ayrıldıktan sonra 90 gün daha genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam edecektir.

 

18- Giriş çıkış bildirimlerinin İş-Kur Bölge Çalışma ve SGK ya ayrı ayrı yapılmasının zorluklarını çekmekteyiz. SGK ya tek bildirim düşünülüyor mu?

 

Yakın zamanda bunlara ait bildirimler tek noktadan yapılacak.

 

19- İşe giriş bildirgelerinde değişiklik olacak mı Şekli nasıl olacak?

 

İşe giriş bildirgelerinde değişiklik oldu  Yeni hali www.sgk.gov.tr. adresinde mevcuttur.

 

20- Sigortalı işe giriş yapanların dul yetim maaşı kesilir mi?

 

Dul maaşları kesilmez, yetim maaşları kesilir.

 

21- Prime esas kazanç   hesap edilirken B emeklilik ve şahıs sigorta primlerinde ücret olarak değerlendirilip prim kesileceğini söylediniz bu doğrumu?

     

     5510 Syaılı Kanunun 80Maddesi gereğince;

 

Prime esas kazançların hesabında;

 

1) Hak edilen ücretlerin,

 

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve            işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik      sistemine ödenen tutarların,

 

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt           bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan          ödemelerin,  brüt toplamı esas alınır.

 

  Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev   tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu           ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla   belirlenecek  yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel     sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin        % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları           tutarları,  prime esas kazanca tabi tutulmaz.

 

22- 30.09.2008 tarihine kadar  isteğe bağlı olan bir kişi 01.10.2008 tarihinden sonra bir işyerinde sigortalı olarak işe girenin emeklilik işi 506 sayılı yasaya göre mi olacak ?

 

Sigortalının emeklilik için başvurduğu tarihteki son yedi yıllık fiili hizmet süresine bakılır. Diğer şartlarda oluşmak suretiyle fazla olan hizmetin geçtiği sigortalılık türünden aylık bağlanır.

 

23- Bir bayan Ana ve Babasından yetim aylığı almaktadır. Bu arada ticari bir işletme açıyor ve Bağ-Kur lu oluyor Yetim aylığı almaya devam edermi?

           

            01.10.2008 tarihinden önce aylık bağlananlardan; 4/c kapsamındaki ana veya babasından       aylık alırsa aylık kesilmez. 4/a-b kapsamında olan ana veya babasından alınan aylık ise kesilir.

 

24- 31.12.2007 de 9000 işgünü prim yatıran Bağ-Kur lu bir kişi emekli olmak için vermiş hizmetleri toplanmış fakat hizmet çakışması nedeniyle hizmeti 8987 güne inmiş 13 gün için 10 aylık prim isteniyor  Yani yeniden dilekçe verilecek ve bu arada geçen sürenin tamamına ait prim ödenecek mi?

 

Hizmet  çakışmasından dolayı net hizmetin ortaya çıkarılması neticesinde; Yaşlılık aylığı için müracaat tarihinde gerekli olan şartlardan hizmet gün sayısı 9.000 bin gün olmadığından dolayı talep geçersiz olur. İkinci bir talep tarihinde ise bağımsız çalışmanın devam etmesi nedeniyle talep tarihine kadar olan borç mevzuat gereği tahsil edilir.

 

25- Vizite kağıtları hangi şartlarda isteniyor. TC no su girilmesi halinde  sağlık hizmeti alırken vizite kağıdının gereği var mı?

 

Sistemde yapılmakta olan çalışmalar tamamlandığında vizite kagıdına ihtiyaç duyulmayacaktır.

 

26- Maaşların bankada geçmesi şart mı?

 

Yasa gereği 10 kişiden fazla işçi çalıştırılması durumunda maaşlar bankadan ödenmek zorundadır.

 

27- 4-a kapsamında çalışan işçinin çıkışı verildi fakat SGK sitesinde sistem hatası nedeniyle internetten gönderilmedi. Günü geçirilmeden   iadeli-taahhütlü kuruma gönderildi. Cezası var mı? Var ise nedir?

     

  Belge veya bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulan           gerçek ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet   dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, bu Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma           gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde,            sorunların  ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya           bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu       yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir.

 

28- İş kazası kolluk kuvvetlerine nasıl bildirilecek?

           

4/a sigortalıları ile Kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (c) bendinde sayılan sigortalıların iş           kazası geçirmeleri halinde işverenleri, Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde    belirtilen sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde ise, eğitim veya staj gördükleri        işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal,             Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g)        bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde, işvereni tarafından kazanın     olduğu  ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk            kuvvetlerine derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, 

           

            4/b kapsamında olan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde; bir ayı geçmemek         şartıyla (bildirim yapmaya engel durumlarını hekim raporu ile veya mücbir sebep olayını    belgele meleri şarttır.) kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının       bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde bildirilir. Bildirim      zamanında yapılmazsa geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. 

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı       bildirgesini vermekle yükümlü olanlar e-Sigorta ile Kuruma bildirir veya doğrudan ya da         posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir. Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde   Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan             bildirimlerde de postaya veriliş tarihi esas alınır.

 

4/a sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde, belirtilen sürelerde işverence bildirim       yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek   geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilir.

 

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, işverenin    kontrolü           dışında ki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel           olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür.

 

 

29- Kısmi yada part time çalışanlar GSS yönünden 30 gün tamamladı GSS faydalanabilirmi? Faydalanamaz ise nasıl müracaat edecek?

           

            Evet faydalanabilir. Şayet önceden sisteme kaydı yapılmış ise herhangi bir yere müracaat         etmeden GSS den faydalanabilir. Sisteme kaydı yapılmamış ise  SGK merkezlerine           müracaat etmek gerekir.

 

30- Er erbaş Yedek subay şirket ortağı olması durumunda sigortalılık durumu, askere gitmeden önce şirket ortağı olması durumunda Bağ-Kur primi  ödeyecek mi?

 

            Er olarak silah altına alınmadan önce 4/b ye tabii çalışanların sigortalılıkları dolayısı  ile              prim ödeme yükümlülüğü devam eder. Yedek Subay olarak göreve başlanıldığı takdirde     Yedek Subaylık yapılan dönemde 4/c kapsamında sigortalı sayılır Bu süredeki primler            görev yapılan birlik tarafından ödenir.

 

31- İnternet şifresi almamış işyerlerinde işçi çıkışları nasıl bildirilir,

 

Çıkışa ilişkin evrak elden Kuruma verebilirler.  Ancak 01.11.2008 tarihinden itibaren de  e-sigorta üzerinden verilmesi gerekir.

 

43- 1479 S.K nun Ek 19 maddesi hangi tarihte yürürlükten kalktı  .   

       İbrahim GÜLER

       Ek- 19 uygulaması 08.05.2008   de Kurum genelgesi ile geçici olarak durduruldu.                                                        

 

44- İşyeri Sicil numaralarında değişiklik odlumu?                            

      İbrahim GÜLER

      Olmadı.

 

45- İşten ayrılış bildirgesi internetten verilebiliyor mu?

       İbrahim GÜLER

      Evet veriliyor.

 

46- Kamu  İhale Kanunu kapsamında bir iş alan işveren bu iş kapsamında çalışan bir işçiye ödediği primden daha az ödeyebilir mi?

            4/b kapsamındaki sigortalılar yanlarında çalıştırdıkları sigortalılardan daha az  kazanç    bildiremezler.

 

47- 4/a ve 4/b kapsamında SGDP ye tabi çalışmaya devam edenler hastalığından dolayı rapor alırsa diğer çalışanlar gibi  iş göremezlik ödeneği alabilecekler mi?           

      Hayrettin TEMEL

           

            4/a kapsamında sosyal güvenlik destek primi ödeyenler alabilri. 4/b kapsamında sosyal            güvenlik destek primi ödeyenler alamaz.

 

48- Yurtdışında işçi Çalıştıran işverenler Sosyal Güvenlik anlaşması yoksa mevcut sigortalılar için nasıl bir işlem yapacaklar

 

            Bu sigortalara ait işlemler işverenleri tarafından bağlı oldukları SGK İl Müdürlüğüne     Kısa vadeli sigorta ve GSS yönünden bildirimleri  yapılacak. Ayrıca bu sigortalılardan        uzun vadeli sigorta primi ödeyecek olanın talebi de işverenleri tarafından ilgililer adına             kuruma bildirilecek. Kurum uzun vadeli sigorta kolu için gerekli olan prim tutarını             ilgililerin adreslerin tebliğ ederek, ilgililerden tahsil edecek.       

 

49- İlk defa verilen işyeri bildirgesinde belirtilen işçi sayısının üzerinde işçi girişi mümkün mü 1 aylık süre içinde

 

      Evet mümkün ancak işçi çalıştırılmadan önce bildiriminin yapılması gerekir.

 

50- Aylık prim belgesini kağıt ortamında veren işverenler işçi çıkış bildirimini nasıl verecek

 

İşçi çıkışlarını da kağıt ortamında verecekler.

 

51- 4/b li bir sigortalı kansere yakalandı bu durumdaki kişiye geçici iş göremezlik mi yoksa malüllük aylığı mı bağlanacak

 

4/b kapsamındaki bir sigortalının geçici iş göremezlik aylığı alabilmesi; İş kazası, meslek hastalığı veya analık hallerinin bulunması ve prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şartlarına bağlıdır. Kanser hastalığının meslek hastalığı olup olmadığına ilişkin doktor raporuna müteakip kurumca geçici iş göremezlik ödeneği ödenip ödenmeyeceğine karar verilecektir. Bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve Kurum sağlık Kurulunun da  onayı   neticesi meslekte kazanma gücünün % 60 ının kaybedildiğinin belirlenmesi neticesi kişiye diğer şartlarında oluşması ile Malüllük aylığı bağlanır. 

           

52- Ölen babasından emekli maaşı alan hiç evlenmemiş kız çocukları sağlık primleri ödeyecekmi?

           

            01.10.2008 tarihinden önce  maaş alan ve dolayısı ile sağlık sigortası kapsamında olan kız       çocuğu bu durumunda bir değişiklik olmadığı sürece babasından sağlık primi ödemeden          sağlık hizmeti alabilecek. Ölüm olayı 01.10.2008 tarihinden sonra olursa, yetim maaşı      alan kişinin maaşından genel sağlık sigortası primi alınacaktır.

 

53- 4/b ye tabii kişinin eşi doğum yardımı alabilir mi? Ne kadar prim ödemesi gerekir.

           

            Doğum yardımı kanunda emzirme ödeneği olarak ele alınmıştır. 4/b kapsamında olanlar            için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi          yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçların           ödenmiş olması halinde, sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması             nedeniyle sigortalı erkeğe her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan            tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

 

54- Yabancı uyruklu olup hizmet akdi ile çalışanlar 1 yıldan fazla kalanlar için nasıl işlem  yapılacak.

      Mustafa UĞURLU

           

Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke            uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar bizim   sigortalımızdır. Yabancı uyruklu kişiler için ise Kurumca verilecek sosyal güvenlik sicil numarası kullanılır.

 

55- SSK ya 15 yıl prim ödeyen bayan prim günü tamamlamış.Ocak 2006 tarihinde işyeri açmışsa ve bağ-kur kaydını yaptırmamış ise 1 ekim yasasına göre bağ-kur a kayıt tarihi 1 ekimden başlatılacaktır denmektedir. 4/B ye 15 ekime kadar müracaat edilmesi gerekmekte midir? Veya en geç ne zaman müracaat edilecektir?

     

01.10.2008 den önce 4/b kapsamında çalışmakta  iken kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanların  hak ve mükellefiyetleri 01.10.2008 tarihinde başlar . 15 Ekim e kadar müracaat edilmesi gerekmez ne zaman müracaat edilirse edilsin kayıt tarihi 01. Ekimde başlar.

 

56- Bir ev kadını isteğe bağlı sigortalı ve sağlık yardımını da kocası üzerinden alıyor.Şu ana kadar (2008)  170 ytl lik aylık prim ödüyor.Şu andan sonra  ne kadar ödeyecek?

           

            Daha önceki kanunlara göre isteğe bağlı sigorta primi ödeyen kişiler, sağlık güvencelerini         eşleri üzerinden yaptırabilmekteydiler. Ancak 5510 Sayılı Yasa gereği İsteğe Bağlı       Sigortalılar da eşleri üzerinden sağlık yardımı almalarına bakılmaksızın genel sağlık     sigortası primi ödeyeceklerdir. Ödeyecekleri prim miktarı %20 (İsteğe bağlı sigorta prim     oranı) + %12 (genel sağlık sigortası prim oranı) olmak üzere %32 dir ve bu oran,        kendilerince beyan edilecek Asgari ücretin 1 ila 6,5 katı arasındaki tutar üzerinden   alınacaktır.      

 

57- Eskiden 4/a lı iken doğum yapan ve o sırada çalışmayan bir kişi şu an 4/b li ise geriye yönelik doğum primi ödeyebilir mi?

     Yasemin Esencan

           

            01.10.2008 tarihinden önce 4/a kapsamında çalışan ve bu çalışmasından sonra doğum            yapan kişi iki defadan fazla olmamak ve her bir borçlanmada da iki yıldan fazla olmayan        süreleri borçlanabilir. Ancak, 01.10.2008 tarihinden ve 4/a sigortalılığından önce yaptığı       doğumlarla ilgili borçlanma yapamaz. ÖRNEK: Ayşe hanım 1992 de ve 1995 de iki             çocuk dünyaya getirdi ve 1998 yılında 4/a kapsamında işe girdi ise Ayşe hanım bu       süreleri borçlanamayacaktır. Ancak 1991 yılında 4/a kapsamında işe girmişse bu süreleri     borçlanabilecektir. 01.10.2008 tarihinden sonra borçlanabilme yeterliliğine kavuşması    halinde 4/a lı veya 4/b li olmasının bir önemi yoktur. Her iki halde de borçlanmayı             yapabilir.

 

58- Kısmı çalışma sözleşmesi ile çalışan işçinin Aylık 15 veya 20 güne göre prim ödenmesi durumunda genel sağlık sigortası primi durumu nasıl olacaktır?

 

Eksik günler isteğe bağlı borçlanılarak tamamlanılacaktır. 

ÖRNEK: Her ay adına 15 günlük çalışma bildirileceğini beyan ederek isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyen sigortalı (B), kazanç olarak 638,70 YTL beyan etmiştir. Bu sigortalının genel sağlık sigortasına 30 günlük prim ödemesi zorunlu olduğundan, isteğe bağlı sigortaya ödeyeceği 15 günlük prim; 638,70/30x%20x15=63,87 YTL malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ve 638,70/30x%12x15=38.32 YTL genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam 102,19 YTL dir. 

 

59- 4-a kapsamında çalışırken kendi adına işyeri açması durumunda sigortalılık hali kesintiye uğrayarak 4-b kapsamında mı olur?

 

4/a kapsamındaki sigortalılık kesintiye uğramadığı sürece 4/b kapsamına alınmaz.

 

60- Doğum borçlanmasında doğum izni bittikten sonra tekrar sigorta yatışı tam olduysa gene de borçlanma yapılabilir mi?

 

Doğum borçlanması; sigortalı kadının doğumdan sonraki 2 yıllık sürede sigortasız geçen süresinin borçlanılabildiği bir borçlanma hakkıdır. Borçlanma istenildiği zaman yapılabilir. Borçlanılan süre 1 ay içerisinde yatırlmalıdır. 1 aylık sürede kısmı veya hiç yatırılmama söz konusu ise, kısmi yatan süre hizmet olarak değerlendirilir ve yatmayan süreler için tekrar borçlanma hakkı vardır.

 

61- 30 yaşında bekar bir bayan babasından sağlık güvencesinden yararlanıyor. Aynı zamanda isteğe bağlı bağ kur primi yatırıyor iken 30.09.2008'de isteğe bağlılığını bitirirse babadan sağlık yardımı almaya devam edebilir mi?

           

            Evet edebilir.

 

62- A kişisi B ltd.şti. ortağı B Ltd.Şti.de 4.000,00 YTL maaşla çalışan bir kişi var. A kişisi şirket kurulmadan önce başka bir şirkette sigortalı olarak gösteriliyor. Bu kişinin SPEK ne olacaktır?

 

            Öncelikle bu kişi şirket ortağı olmadan önce 4/a kapsamında çalıştığından dolayı 4/b    kapsamına alınmaz. Dolayısı  ile bu sigortalılık durumundan dolayı prime esas kazanç            bildirilen kişinin gelirinde şirket çalışanları ile karşılaştırma yapılmaz. 4/a sigortalılığı           kapsamından çıktıktan sonra bu kişi 4/b kapsamına gireceğinden, ancak bu kapsama             girdikten sonra SPEK hesabında şirkette çalışan kişilerin gelirleri dikkate alınacaktır.

 

63- 01.09.2007 tarihinde SSK dan emekliyim. 2006 Haziran 2007 Ağustos döneminde Bağ-Kur primi ödedim önceki kurum SSK idi. SSK’ya göre emekliyim. 2007 Eylül 2008 Ekim dönemine ait SGDP primi ödeyecekmiyim

 

Emekli olduğunuz tarih ile Ekim 2008 döneminde 4/b kapsamında sigortalı olmayı gerektiren faaliyetiniz var ise  bu dönemde SGDP ödeminiz gerekir. 4/a kapsamında çalışmanız vas ise SGDP'nin maaşınızdan kesilmesi gerekir.

 

64- 4-a kapsamında ki sigortalı işten çıkınca 90 gün süreyle sağlık hizmetinden faydalanacak 4-b kapsamındaki sigortalı terk tarihinden sonra sağlık hizmetinden faydalanacak mı kaç gün süre var

           

            4/a-b-c kapsamında sigortalı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten     itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık            niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde doksan günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren doksan gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu     olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık        hizmetlerinden yararlandırılırlar.

 

65- Şifre almayan işverenler işe giriş bildirgelerini elden verebilirler mi?

Evet verebilirler.

 

66- SGDP emekli maaşından mı kesilecek bankaya mı yatacak?

           

            01.10.2008 tarihinden sonraki dönemlere ait SGDP primleri maaşlardan kesilerek tahsil          edilecek.

 

67- 2006 yılında şirket ortağı olan emekli sandığında memur olarak çalışırken, istifa etmeden önce SSK başlangıcı yapılan (ortağı olduğu şirkette) ve boşluk verilmeden SSK’sı devam eden kişinin Bağ-kur karşısındaki durumu nedir?  

      Metin SAMANCI

 

            4/a kapsamındaki sigortalılık sona ermeden 4/b kapsamına alınmaz.

 

68- Fiili Hizmet Zammı uygulaması ile ilgili olarak ; 1984 yılından yani öteden beri 506 sayılı ssk kanununa tabii olarak çalışan bir kişinin hizmet sürelerine ilaveler nasıl olacak ve emeklilik durumunda hesaplama şekli ne olacak Örn.Röntgen teknisyenleri, Radyoloji uzmanları 

      Ahmet DEMİRAL

 

Fiili hizmet zammına esas bir işte çalışanlar çalıştıkları iş kolunun tehlike durumu göz önüne alınarak belirlenen  ilave süreler  çalıştıkları yıllara  ilave edilerek emeklilikte geçen süre olarak değerlendirilir. Yaş hesabında da ilgili süreler kadar emeklilik yaşındaki sınır düşürülerek hesaplanır. Buna ait prim işveren tarafından ödenir.

 

(Kaynak: Adana SMMMO | 28.10.2008)

GÜNDEM