BASINDAN YAZILAR
Vergi Dünyasında Uzlaş-Ma Talimatıyla Şimşek Çaktı - MuhasebeTR

Vergi Dünyasında Uzlaş-Ma Talimatıyla Şimşek Çaktı

Mesleği 30 yılın üstünde icra eden bu faninin de yılları masanın İdare kısmında sonrası mükellef danışmanlık kısmında geçti.
Ah ah nerede o eski uzlaşmalar vergi aslında bile raporun haklılık dayanağına göre ciddi indirimlere gidiliyordu.
Sonraki yıllar vergi aslının tamamı isteniyor cezaların %80’i silinmesi teamül haline gelmişti.
İşte o vakit meslek mensupları haklı olarak zaman mesai israfından kurtulmak için kanuna madde ekleyin bu teamül yasallaşsın demeye kalmadı bir gece ansızın gelebilirim, dercesine Bakan Sayın Şimşek vergi dairelerine gönderilen yazılı talimatı(tüm teşkilata resmi olmayan bir mesaj göndererek)
ile uzlaşma müessesinin köküne kibrit suyunu döktü.
Uzlaş-ma denilen sistematik arıza başlamıştı falan desekte, sayın bakan uzlaşmayı pek sevmiyordu vesvesesine düşsekte bu işin çözümü torba’ya bir fazla madde atarsın meclisten geçirmek olmalıydı. Benim şahsi kanaatim uzlaşma müessesesini daha da etkin ve verimli bir hale getirmek gerekiyor.
Her yıl af çıkarmak yerine, barışçıl uzlaşma müessesesini etkin kullan.
Yoksa ben yaptım oldu.
Olmuyor işte!
Sisteme sahip çıkmak hepimizin görev ve sorumluluğunda.
GİB’den tüm birimlere gönderilen mesajda şöyle denildi:
“24/06/2024 Pazartesi’nden itibaren Tüm Birimlerinizde yapılacak uzlaşmalarda, uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmaksızın , aynı tutarlar mükellef yada mükellef temsilcisine teklif edilecektir.
Talimatlara uyulup, tutanak imzalatılacak!
Özetle; uzlaşma konusu vergi ve ceza tutarları olduğu gibi mükellef yada mükellef temsilcisine teklif edilecek, tutarlarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu haliyle uzlaşma vaki olabilir ya da uzlaşma vaki olmadığı tutanağı imzalanacaktır.
Bu durum uzlaşma yapacak tüm birimlere bildirilmesi ve hassasiyetle eksiksiz riayet edilmesi gerekmektedir.”
Öte yandan vergi cezalarını indirim olmadan kabul edenler, kendilerine sunulacak yapılandırmalardan geçmişte olduğu gibi faydalanabilecekler.

Peki şimdi ne olacaktı?
Uzlaşma tarihi alınmış ve uzlaşma randevusunu bekleyen mükelleflerimiz ne yapmalıydı?
uzlaşmadan vazgeçip VUK 376.maddesinden yararlanmayı mı talep etmeliydi?
Yoksa uzlaşmayı olduğu gibi kabul edip ödeyecek mi? Ya da hiç uğraşmadan yargı yoluna mı gitmeliydi?

376. Madde İndiriminin Avantajı Ne İdi?
Uzlaşmadan vazgeçin 376. Madde indirimini talep edin.
İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması mümkündür.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.
Vergi cezalarında indirim, mükelleflerin çeşitli nedenlerle vergi cezalarına maruz kalması durumunda, belirli şartlar altında bu cezaların bir kısmının veya tamamının indirilmesi anlamına gelir. Bu indirim, mükelleflerin vergi borçlarını daha kolay ödemesini sağlamak ve vergi gelirlerinin tahsilatını hızlandırmak amacıyla uygulanabilir.
Türkiye’de, vergi cezalarında indirimle ilgili düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve çeşitli vergi affı yasaları kapsamında yapılmaktadır. Genel olarak, vergi cezalarında indirim uygulamaları şu şekilde gerçekleşir:
1.Peşin Ödeme İndirimi: Cezanın tamamının veya büyük bir kısmının peşin olarak ödenmesi durumunda, cezaların bir bölümünde indirim yapılabilir.
2.Uzlaşma: Mükellefler, vergi idaresi ile uzlaşma yoluna giderek cezanın indirilmesini sağlayabilirler. Uzlaşma, vergi ve ceza miktarının karşılıklı anlaşma ile belirli bir düzeye çekilmesini içerir.
3.İhtilaflı Durumlarda İndirim: Vergi mahkemelerinde dava konusu olan vergi ve ceza ihtilaflarının, belirli bir oranda indirim yapılarak çözümlenmesi mümkündür.
4.Pişmanlık ve Islah: Mükellefler, pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanarak, eksik beyan ettikleri vergileri kendiliğinden düzeltir ve öderlerse, cezalarda indirim yapılabilir veya ceza tamamen kaldırılabilir.
Bu indirimler, mükelleflerin mali yüklerini hafifletirken, vergi idaresinin de tahsilat süreçlerini etkinleştirmesine yardımcı olur. Her durumun özelinde indirim oranları ve şartlar değişebilir; bu nedenle mükelleflerin güncel mevzuatı takip etmeleri ve gerektiğinde profesyonel danışmanlık hizmeti almaları önemlidir.
İndirim uygulamasının kapsamına;
• Vergi ziyaı cezası,
• Usulsüzlük cezası,
• Özel usulsüzlük cezası,
girmektedir.
İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanabilmektedir.

Uygulamadan Kimler Yararlanabilir?
Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilir.
Bu uygulamadan;
• İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurulması,
• İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimden kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,
• Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkının ve indirimden kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının belirlenen süreler içinde ödenmesi,
• İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması,
şartıyla yararlanılabilir.
İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması mümkündür.
Cezalarda İndirim Oranları?
• Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı (%50),
• Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkının tamamı ile vergi cezalarının %75’i ödeme süreleri içinde ödenirse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i,
indirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.

Mükellef Dava Açar ise İndirim Uygulamasından Yararlanabilir mi?
Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine dava açılmasına rağmen, cezalarda indirimden yararlanmak için belirlenen otuz günlük başvurusu süresi dolmadan ve vergi mahkemesi karar vermeden önce vergi davasından vazgeçilmesi halinde, cezalarda indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
İhbarnamenin tebliğinden itibaren otuz günlük başvuru süresinin sona ermesinden sonra davadan vazgeçilmesi halinde, cezalarda indirimden yararlanılması mümkün değildir.

İndirim Talebinden Sonra Yasal Süre İçinde Dava Açılabilir mi?
Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük başvuru süresi geçmeden, cezalarda indirim talebinden vazgeçerek dava açabilir.

Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir mi?
Mükellef veya vergi sorumlusunun, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük başvuru süresi geçmeden, uzlaşma tutanağının imzalanmasına kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini bildirmesi halinde cezalarda indirim uygulamasından yararlanması mümkündür.
Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir, uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamaz.

İndirim Talebinden Vazgeçerek Yasal Süre İçinde Uzlaşma Talep Etmek Mümkün müdür?
Mükellef veya vergi sorumlularının adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için önce indirim uygulanması talebinde bulunup, daha sonra ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde ödenmemiş tutarlar için bu taleplerinden vazgeçtiklerini bir dilekçe ile beyan etmek suretiyle uzlaşma hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
Ancak, düzenlenen ihbarnamelerdeki tutarlar için indirim uygulamasından yararlanıp ödeme yapıldıktan sonra, uzlaşma hükümlerinden yararlanılması mümkün değildir.

Uzlaşmanın Gerçekleşmesi Durumunda Uzlaşılan Cezada İndirim İmkanı Var mıdır?
Vergi Usul Kanununu uyarınca, uzlaşmanın vaki olması durumunda üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkının tamamı ile vergi cezalarının %75’inin ödeme süreleri içinde ödenmesi halinde üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i indirilir.
Uzlaşma dediğin idarenin mükellefe nir barış çubuğu uzatmasından öte nedir ki?
Amaç nedir?
-Vergi alacağını tahsil edilebilir hale getirmek,
-Tarhiyatın, kaza mercilerini intikalini engellemek
-Amme alacağının en kısa sürede hazineye intikalini sağlamak.
Sonuç cümlemiz şu olabilir; netice de idarenin mükellefe uzlaşmazsan uzlaşma! deme lüksü yoktur…

(Kaynak: Abbas Coşar / Bodrum Gündem | 26.06.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM