BASINDAN YAZILAR
Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin İlave Hususlar - MuhasebeTR

Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin İlave Hususlar

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu, 2023/81 sayılı Bülteninde, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının 2023 yılı finansal tablolarından başlamak üzere TMS/TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarında “Enflasyon Muhasebesi” uygulanmasına karar verildiğini duyurmuştur.

Bu defa, 2024/14 sayılı Bülteni’nde muafiyet talepleri, kamuya yapılacak açıklamalar, özkaynak kalemlerinin sunumu, ilk uygulama nedeniyle oluşan geçmiş yıllar zararının mahsubu, enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemlerin kar dağıtımı ve iç kaynaklardan sermaye artırımı karşısındaki durumu konularında önemli ilave kararlar almıştır. Söz konusu kararların özetine aşağıda yer verilmektedir.

A.Yatırım fonlarının TMS/TFRS uyarınca hazırlayacakları finansal tablolarında enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir.

B.Kararda yer verilen şartlara uyularak, enflasyon düzeltmesi yapılmamış finansal rapor bilgilerinin finansal tablo tanımına girecek bilgilerin bütün olarak açıklanması sonucunu doğurmayacak şekilde ve enflasyona göre düzeltilmemiş olarak daha önce sunulan önemli beklenti/varsayımların değerlendirilmesine imkan sunacak veriler ile sınırlı olarak paylaşılmasına ve KAP’ta kamuya duyurulmasına imkan tanınmıştır.

C.Finansal tabloların özkaynak kalemlerinin düzeltilmesi ile ilgili olarak;

 1. 1.“Ödenmiş Sermaye Hesabı”nın enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltilmesi sonucunda oluşan farkların “Sermaye Düzeltme Farkları Hesabı”nda muhasebeleştirilmesine,
 2. 2.“Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerinin Etkisi” ve “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)” kalemlerinde yer alan tutarların “Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları” hesabında sınıflandırılmasına,
 3. 3.“Sermaye Düzeltme Farkları”, “Paylara İlişkin Primler (İskontolar)” (Emisyon Primi) dâhil “Yasal Yedekler”, ile “Diğer Yedekler”de sınıflanan statü yedekleri ile özel yedekleri vb. yedek kalemlerinin TÜFE üzerinden düzeltilmiş tutarı ile izlenmesine, ancak TÜFE endeksine göre düzeltilmiş tutarları ile VUK’a göre yapılan enflasyon muhasebesi kapsamındaki düzeltilmiş tutar arasındaki “Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları” kaleminde muhasebeleştirilen farkın dipnotlarda açıklamasına,
 4. 4.Enflasyona ilk geçiş kapsamında TMS/TFRS uyarınca hazırlanan bilançoda oluşan “Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları” ve anılan tutarın ilgili finansal tablo dönemindeki endekslenmiş tutarının dipnotlarda açıklanmasına,
 5. 5.Daha önce finansal tablolarını açıklamış olan işletmelerin bu düzeltmeleri sonraki ilk açıklanacak finansal tablolardan itibaren yapmasına

karar verilmiştir.

D. Kar dağıtımı, mahsup ve sermaye artırımı gibi konular ile ilgili olarak;

 1. 1.Kar dağıtımında, kar dağıtılacak finansal tablolarda enflasyon muhasebesi sonucu geçmiş yıllar zararı çıkması halinde, bunun kar dağıtılacak finansal tarihi satın alma gücüne göre endekslenmiş tutarı dağıtılabilir kardan indirim kalemi olarak dikkate alınmasına,
 2. 2.2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda enflasyona göre düzeltilmemiş net dönem karı ile geçmiş yıllar zararının dikkate alınmasına ama her halükarda dağıtılacak karın tespitinde VUK’a göre hazırlanan finansal tablolarda karşılığının bulunduğunun gözetilmesine,
 3. 3.Kar payı tespit edilirken TTK’nın 519’uncu maddesi kapsamında yasal yedeklere ilişkin yapılacak hesaplamalarda tescil edilmiş ödenmiş/çıkarılmış sermayenin dikkate alınmasına,
 4. 4.Enflasyon muhasebesinden kaynaklanan “Sermaye Düzeltme Farkları” kaleminin yalnızca sermaye artırımında ve enflasyon muhasebesinden kaynaklanan Geçmiş Yıllar Zararları hesabının mahsubunda kullanılabilmesine,
 5. 5.İlk enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıllar zararı mahsup edilmeden daha sonraki dönemlerde oluşan dönem zararlarının mahsup işlemine tabi tutulmamasına,
 6. 6.İç kaynaklardan sermaye artırımlarında, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16/3 hükmü uyarınca VUK’a göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanı iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmadan veya genel kurulda kapatılacağına ilişkin olarak alınan yönetim kurulu kararı Kurula ibraz edilmeden iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılamaz, olup bu hükümde yer alan VUK’a göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarının, VUK kapsamında enflasyona göre düzeltilmiş geçmiş yıllar zararı olarak dikkate alınmasına,
 7. 7.Daha önce açıklanmış kar dağıtım tablolarının, bu esaslara göre düzeltilmesine


karar verilmiştir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

(Kaynak: gureli.com.tr | 20.03.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM