BASINDAN YAZILAR
Reformla ilgili en çok merak edilenler (2) / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Reformla ilgili en çok merak edilenler (2) / Erdal Aydın

Özürlü olduğu halde, özürlülerle ilgili mevzuat dahilinde ataması yapılmadığı için özürlülere tanınan erken emeklilik hakkından yararlanamayanlara yeni bir hak var mı?
Reformun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde devlet memuru olarak çalışmaya devam edenlere; en az 15 yıl hizmetleri bulunması halinde emekli aylığı bağlanabilecektir.
- Belediye başkanlığı yapmış SSK emeklileri, reformla birlikte Emekli Sandığı'ndan emekli olan belediye başkanları gibi tazminat alabilecek mi?
5510 sayılı kanunun yani bir başka söyleyişle reformun yürürlük tarihinden önce, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olanlardan, kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı kanunun ek 68'inci maddesine göre makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenenler hariç olmak üzere; güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan; 5434 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılan 39'uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara, kanunun yürürlük tarihinden itibaren haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten itibaren 5434 sayılı kanunun kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68'inci maddesinde belirtilen şartlar da dikkate alınarak, emsali belediye başkanının almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenecektir.
- Hiç çalışması olmayanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir mi ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
Yeni düzenleme ile Türkiye'de yasal olarak ikamet edenlerden 18 yaşını dolduran ve talepte bulunanlar, isteğe bağlı sigortalı olabilecektir. İsteğe bağlı sigortalı olmak için SSK'da aranan bin 80 gün ile Emekli Sandığı'nda aranan 10 yıllık hizmet süresi şartları kaldırılmış ve bunlara genel sağlık sigortası primi ödemeleri suretiyle sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı getirilmiştir.
- Kısmi süreli çalışanlar eksik sürelerini isteğe bağlı ödeyebilir mi?
Yapılan yeni düzenleme ile 30 günden az süreli işlerde çalışanlara eksik sürelerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlamaları imkanı getirilmiştir.
- 5510 sayılı kanuna göre kamu görevlilerinin tescil işlemleri nasıl yapılacaktır?
5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar (kamu görevlileri), göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılacaklar ve bu tarihlerden itibaren 15 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK'ya "e-sigorta" yoluyla bildirimleri yapılacaktır.
- Yeni dönemde kamu görevlilerinin sigortalılıklarının sona erdirme işlemi nasıl yapılacaktır ?
Yeni dönemde 4/c'li 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılıkları;
1) Ölüm halinde veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından,
2) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunun 40'ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından,
3) Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erecek ve haklarında hazırlanacak sigortalı işten ayrılış bildirgesi, sigortalılığın sona ermesini takip eden 10 gün içinde düzenlenerek kamu idarelerince "e-sigorta" yolu ile kuruma bildirilecektir.
Yer değiştirme suretiyle bir kurumdan diğer bir kuruma nakledilenler hakkında sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile gerekli bildirimler yapılır. Bu sigortalıların, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması taleplerinde; kurumlarınca emekliye sevk onayı, ölüm halinde (tahsis taleplerinde) ise sigortalı işten ayrılış bildirgesi gönderilmesi yeterlidir.
- İşsizlik ödeneği almakta olanlar genel sağlık sigortası primlerini kendisi mi ödeyecek?
İşsizlik ödeneği alanlar da genel sağlık sigortası kapsamında olup, sağlık sigortası primleri Türkiye İş Kurumu tarafından ödenecektir.


İşte emeklilik hesapları

 

- Mehmet Yüce: Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda annenizin yaş ve prim ödeme günü tamamlamış. Emeklilik için müracat edebilirsiniz
- İstanbul'dan Mevlüt Akkurt: Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda prim gününüz tamam. 01.01.2013 yılında 49 yaşında emekli olabilirsiniz.
- Samsun'dan Muhammet Yılmaz: Oğlunuzun işe giriş tarihinden önce askere gitmesi ve askerlik borçlanmasını yapmış olması sayesinde bin 246 gün prim ödemek kaydıyla 4.6.2012 yılında emekli olması mümkün.
- Saliha Sibel Aydoğan: Verdiğiniz bilgiler eşliğinde; BağKur hizmetiniz 11 yıl 7 ay 24, girişiniz 01.07.1980. Halen SSK'da 336 gün prim ödenmekte olduğunuz anlaşılmakta. Bu durumda 2,5 yıl daha SSK'ya prim ödemeniz halinde emekli olabilirsiniz. Size tavsiyem SSK prim ödemeye devam edin. SSK'da 3,5 yılı tamamladığınız takdirde emekliliği hak ediyorsunuz.yaşınızla da ilgili herhangi bir problem bulunmamakta

(Takvim Gazetesi | 18.10.2008)

GÜNDEM