BASINDAN YAZILAR
Teşviklerde Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama - MuhasebeTR

Teşviklerde Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama

25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 s. Kanun ile 4447 sayılı Kanun‘a eklenen geçici 10. maddesi kapsamında genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik uygulanan düzenleme ile özel sektör işverenlerinin 1/3/2011-31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, bu sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. Anılan maddede yer alan prim desteğinden yararlanmanın usul ve esasları 7/6/2011 tarihli ve 2011/45 sayılı Genelgede açıklanmıştır. Söz konusu prim desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi olmasına veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine göre değişmekte olup destek kapsamına giren sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması halinde ise 4447 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendine göre bu sigortalının destek süresine ilave 6 ay eklenmektedir.

Söz konusu prim desteğinden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın ilgili maddede yer alan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmektedir.

Diğer taraftan, Türkiye İş Kurumu tarafından iletilen 27/11/2023 tarihli ve E-91550395-300-00015022063 sayılı yazıda; Bakanlık Makamının 15/10/2023 tarihli Olurları ile onaylanan Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan idari inceleme raporunda yabancı uyruklu kişilerin işsiz olarak değerlendirilemeyeceği ve bu kişilerin işsiz olarak kayıt edilmemesi gerektiği belirtildiğinden, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu kişilerin Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kaydının yapılamayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, ilave 6 aylık destek süresinin uygulanması bakımından; yabancı uyruklu sigortalılar 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kaydedilmeyeceğinden, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılar için 4447 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında belirlenen mevcut destek sürelerine ilave 6 aylık süre eklenmeyecektir.

Dolayısıyla, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesi kapsamında belirlenen mevcut destek süresine ilave verilen 6 aylık destek süresinden yararlanılamayacaktır.

Örnek 1- 1/11/2021 tarihinde işe alınan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olan yabancı uyruklu kadın sigortalı (A)’nın bu teşvik kapsamında destekten yararlanma dönemlerinin 2021/Kasım-2024/Nisan olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren ilave altı aylık destek süresinden yararlanılamayacağından, bu sigortalıdan dolayı 2023/Kasım-2024/Nisan ayı/döneminde teşvikten yararlanılamayacak ve bu sigortalının destek süresi 2021/Kasım-2023/Ekim olarak güncellenecektir.

2023/Kasım ve Aralık aylarında/döneminde işe alınan ve kapsama giren yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine göre belirlenen destek süresine ilave altı aylık destek süresi (0+6, 24+6, 36+6, 48+6) verilmeyecektir.

Örnek 2: 7/12/2023 tarihinde işe alınan ve herhangi bir belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadın sigortalı (B) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olamayacağından, bu sigortalının bu teşvik kapsamında destekten yararlanma dönemleri 2023/Aralık-2025/Kasım olacaktır.

Diğer taraftan, 2023/Kasım ayı/dönemi öncesinde özel sektör işverenleri tarafından Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kayıtlı yabancı uyruklu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinde yer alan teşvikten yararlanılması halinde, işverenlerden yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı ilave 6 aylık süre kapsamında yararlanılan teşvik tutarları geri alınmayacaktır.

Örnek 3: (A) Limited Şirketinde 5/11/2019 tarihinde işe alınan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olan 30 yaşındaki yabancı uyruklu kadın sigortalı (Z)’den dolayı 4447 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinde yer alan teşvikten yararlanma süresinin 2019/Kasım-2022/Nisan olduğu ve işverenin teşvikten yararlandığı varsayıldığında; işverenin bu sigortalıdan dolayı yararlanmış olduğu ilave altı aylık destek süresine ilişkin teşvik tutarları (2021/Kasım-2022/Nisan) işverenden geri alınmayacaktır.

Ayrıca, 2023/Kasım ayı/dönemi öncesinde özel sektör işverenleri tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı yabancı uyruklu sigortalının 4447 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesi kapsamında tanımlamasının yapılarak teşvikten yararlanılması ve 2023/Kasım ayı itibarıyla yararlanmaya devam edilmesi halinde, bu sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanma 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla sonlandırılacaktır. Bu durumda, ilave 6 aylık süre kapsamında 2023/Kasım ayı/dönemi ve sonrası teşvikten yararlanılmış olması halinde yararlanılan teşvik tutarları gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

Örnek 4: 4/8/2020 tarihinde işe alınan mesleki teknik eğitim veren orta öğretim kurumundan mezun ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olan 25 yaşındaki yabancı uyruklu erkek sigortalı (Y)’nin bu teşvik kapsamında destekten yararlanma dönemlerinin 2020/Ağustos-2024/Ocak olduğu varsayıldığında, bu sigortalının destek süresi 2020/Ağustos-2023/Ekim olarak güncellenecek ve bu sigortalı için ilave 6 aylık destek süresini kapsayan 2023/Kasım-2024/Ocak ayı/döneminde teşvikten yararlanılamayacaktır. Ayrıca, işverenden ilave 6 aylık destek süresi kapsamında 2023/Ağustos-Eylül-Ekim aylarında/döneminde yararlanmış olduğu teşvik tutarları geri alınmayacak olup 2023/Kasım ayı/dönemi ve sonrası yararlanılmış olması halinde yararlanılan teşvik tutarları gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

(Kaynak: İsa Karakaş / İsa Karakaş | 14.12.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM