BASINDAN YAZILAR
Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası Uygulaması - MuhasebeTR

Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası Uygulaması

Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası Uygulaması

Bu yazımızda kurumlar tarafından yapılan  “Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası Uygulamasının Kaldırılmasına İlişkin  Değişiklik ” ele alınacaktır.

15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesinde yapılan değişiklikle kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulaması kaldırılmıştır.

7456 sayılı Kanunu’nun 7 inci maddesiyle KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

-        Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisselerinin  satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile

-        bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi

KDV’sinden istisnadır.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. Ayrıca indirim konusu yapılamayan KDV, satışının gerçekleştiği vergilendirme dönemine ait  KDV beyannamesinde  “İlave Edilecek KDV” olarak beyan edilir ve devreden KDV’nden çıkarılmış olur. 

Bu fıkranın (u) bendi kapsamında varlık kiralama şirketlerine ve (y) bendi kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen  iştirak hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.

Yukarıdaki kanun değişikliği 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Ayrıca 7456 sayılı Kanunu’nun 8 inci maddesi ile KDV Kanunu’na eklenen Geçici 43 üncü Madde ise aşağıdaki gibidir.

Bu maddenin yürürlük (15/07/2023) tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddeyi ihdas edilen Kanunla, bu Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uygulanır.

Böylelikle, 3065 sayılı Kanuna 7456 sayılı Kanunla eklenen Geçici 43 üncü Madde uyarınca, 15/7/2023 tarihinden önce kurumların aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların 15/7/2023 tarihinden sonra kurumlar tarafından satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesinde  yapılan değişiklik öncesi KDV istisnası uygulamasına devam edilecektir.

Yukarıda anılan kanun düzenlemeleri sonrasında, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Taslağının 3 üncü maddesiyle; “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/F) bölümünde yapılan değişiklikle de aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

II/F) bölümünde yer alan “4.16.1. Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve başlıktan sonra devam etmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş, bu bölümden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“4.16.1.1. 15/7/2023 Tarihinden Önce Kurumların Aktifinde Yer Alan Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması

3065 sayılı Kanuna 15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanunla eklenen geçici 43 üncü maddede,

“Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uygulanır.”

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, 15/7/2023 tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazların 15/7/2023 tarihinden sonra kurumlar tarafından satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulamasına devam edilecektir.”,

“4.16.1.2. 15/7/2023 Tarihinden Sonra Kurumların Aktifine Kaydedilen Taşınmaz Satışları

15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesinde yapılan değişiklikle kuramların aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulaması 15/7/2023 tarihi itibarıyla kaldırılmış olup, bu tarihten sonra kurumların aktifine kaydedilen taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.”

Sonuç olarak, 7456 sayılı Kanunu’nun 7’nci ve 8’inci maddesi ile KDV Kanunu’nda yapılan değişiklik ile;    

-        kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinde KDV istisnası uygulamasının 15/7/2023 tarihi itibariyle kaldırıldığı,

-        15/7/2023 tarihten sonra kurumların aktifine kaydedilen taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacağı,

-        15/7/2023 tarihinden önce kurumların (bu istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumlar hariç)  aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl suretiyle bulunan taşınmazların, 15/7/2023 tarihinden sonra satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulanmasına devam edileceği

hükümlerine yer verilmiştir.

(Kaynak: Hasan Demir / KPMG Vergi | 07.09.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM